Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Byty a bytová politika

  • Bytová politika sa riadi v zmysle VZN č. 4/2013 zo dňa 23.04.2013 o nájme bytov

 

  • Obecný nájomný bytový fond tvoria byty zverené do správy zverovacím protokolom Magistrátu hl. m. SR BA v súčasnosti v počte 8, ktoré si súčasní nájomníci môžu odkúpiť do osobného vlastníctva a byty vo vlastníctve MČ BA – Vrakuňa v počte 5

 

Zoznam bytov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy zverené do správy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 01.01.2020

Por. č. Adresa Č. domu Č. bytu Počet izieb Plocha m2
1 Bebravská 12 13 2 53,38
2 Bodvianska 5 9 4 76,28
3 Čiernovodská 19 9 4 76,42
4 Kríková 8 26 3 72,25
5 Bučinova 10 7 1 42,40
6 Kríková 6 19 4 83,09
7 Bodvianska 5 8 2 52,76
8 Rajecká 20 5 3 63,45
  • Zverené byty boli pridelené ešte v minulosti Bytovým podnikom alebo Okresným národným výborom Bratislava. Mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa bol pridelený iba jeden nájomný byt po neplatičovi v roku 2011.

 

  • MČ neeviduje žiadnych neplatičov

 

  • Predpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami si môže podať občan s trvalým pobytom v Bratislave; podmienka trvalého pobytu je splnená i v prípade, ak sa žiadateľ preukázateľne zdržuje v Bratislave (je zamestnaný) najmenej 5 rokov pred podaním žiadosti o nájom bytu (ak žiadosť podávajú manželia, túto podmienku musí spĺňa aspoň jeden z manželov) a zároveň je poberateľom príjmu najmenej 1,5 násobku životného minima určeného podľa zákona č. 601/2003 Z. z o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri posudzovaní príjmu a životného minima sa posudzujú všetky osoby uvedené v žiadosti o nájom obecného bytu a neprevyšuje 3-násobok životného minima platného v danom roku.

 

  • Žiadateľ je povinný v zmysle VZN č. 4/2013 zo dňa 23.04.2013 o nájme bytov bez vyzvania každé dva roky ku dňu podania žiadosti pravdivo aktualizovať svoju žiadosť a zároveň oznámiť mestskej časti svoje zotrvanie na podanej žiadosti. Neaktualizovanie žiadosti má za následok jej vyradenie zo zoznamu žiadateľov

 

  • Vecne príslušná komisia pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Vrakuňa podľa potreby predkladá zoznam žiadateľov o nájom obecného bytu starostovi mestskej časti na rozhodnutie o pridelení obecného bytu do nájmu. O prenájme obecného bytu rozhoduje starosta mestskej časti Bratislava – Vrakuňa a v mene mestskej časti Bratislava – Vrakuňa uzatvára s nájomcom nájomnú zmluvu

 

  • MČ BA – Vrakuňa eviduje zoznam žiadateľov od roku 1995, a keďže nemá k dispozícii žiadne voľné byty, nemôžu byť títo žiadatelia uspokojení

Žiadosti o pridelenie bytu sú zverejnené na web stránke MČ BA – Vrakuňa

 

Prehľad žiadateľov o byt podľa abecedy k 31.01.2022

P.č. Priezvisko a meno číslo žiadosti Rok podania
1 Bandry František 3272 2021
2 Bandry Roman 4992 2021
3 Blážová Terézia 11203 2013
4 Čobejová Ivana 12639 2019
5 Čobejová Ivana 12639 2019
6 Danková Darina 2026 2010
7 Farkašová Iveta 8327 2021
8 Gondorová Katarína 477 2003
9 Holeš Jakub 9136 2019
10 Horváth Jozef 5547 2021
11 Hozová Žaneta 6880 2020
12 Košková Silvia 2836 2007
13 Luptáková Timea 5676 2021
14 Machatová Renika 9744 2013
15 Malíková Renáta 2748 2006
16 Martinovičová Renáta 9079 2014
17 Németh Alexander 6314 2021
18 Novotný Vincent 1203 2021
19 Patúcová Zuzana 13180 2019
20 Pažitná Marta 358 1995
21 Pech Mário 3403 2021
22 Poláková Margita 1039 2021
23 Poláková Margita 1039 2021
24 Spergerová Oľga 9871 2014
25 Sviteková Bibiána 195 2017
26 Šebeštínová Simona 2631 2017
27 Šiferová Gina 6943 2021
28 Štrbániková Klaudia 6562 2016
29 Uhríková Silvia 11380 2020
30 Vajdíková Linda 10396 2019

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č. 4- 2013 o nájme bytov Veľkosť: 2.78 MB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022