Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Matričný úrad

UZAVRETIE MANŽELSTVA

 • žiadosť o uzavretie manželstva dostanete priamo na matričnom úrade – potrebné doklady nájdete v priložených súboroch 

 

Civilný sobáš

 • sobášny deň je sobota v čase od  14.00 – 17.00 hod.  Sobášna miestnosť sa nachádza v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Poľnohospodárska 27B (tzv. „221-tka“) 
 • manželstvo uzavreté mimo určený sobášny deň  a určenú dobu – poplatok 20,00 €
 • manželstvo uzavreté mimo sobášnej miestnosti – poplatok 70,00 €
 • potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine 
 • povolenie k uzavretiu manželstva (tzv. delegácia sobáša) na inom matričnom úrade ako miestne príslušnom podľa trvalého pobytu – poplatok 20,00 €

 

 

Sadzobník správnych poplatkov v €

uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00
nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00
vydanie výpisu z matrík (rodný, sobášny, úmrtný list) 5,00
povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než miestne príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00
uzavretie manželstva bez trvalého pobytu v našej MČ medzi štátnymi občanmi SR 20,00
povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00
povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00
povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než miestne príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanom SR a cudzincom 35,00
uzavretie manželstva v MČ medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00
uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00
potvrdenie z matriky pri uzavretí manželstva v cudzine 5,00
zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine 10,00

 

Zákon o správnych poplatkoch 145/1995 Z.z. v z.n.p.

Príspevok snúbencov pri uzavretí manželstva mimo na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom obradu mimo určenej sobášnej siene 150,00 Eur.

Uznesenie MZ MČ Bratislava-Vrakuňa č. 377/XXi/2021 zo dňa 21.09.2021

 

 

 

 

URČENIE OTCOVSTVA

vykonávajú obidvaja rodičia na ktoromkoľvek matričnom úrade pred narodením dieťaťa alebo po narodení dieťaťa na základe dokladov:

 • platné doklady totožnosti rodičov dieťaťa
 • ak je  matka rozvedená –  právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 • ak je matka vdova –  úmrtný list manžela.

DUPLIKÁTY matričných dokladov (rodného, sobášneho, úmrtného listu) vydávame, ak narodenie, sobáš alebo úmrtie nastalo na území Slovenskej republiky.

poplatok 5,00 €

 

 

 

ZMENA MENA A PRIEZVISKA

Úkon vykonávame, ak narodenie alebo uzavretie manželstva nastalo v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.

1. Zmena mena

 • cudzojazyčného na slovenský ekvivalent a naopak
 • mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • mena z dôvodu zmeny pohlavia

2. Zmena priezviska

 • po rozvode manželstva tzv. späťvzatie priezviska
 • po nadobudnutí plnoletosti spočívajúca v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk
 • spočívajúca v zápise ženského priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu
 • dieťa po jeho právoplatnom osvojení
 • z dôvodu zmeny pohlavia
 • maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené  pre ostatné deti jeho matky a jej manžela

Zmeny mena a priezviska v iných prípadoch vykonáva okresný úrad príslušný podľa trvalého pobytu dotknutého občana Slovenskej republiky.

 

 

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine u občanov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa. K zápisu  do osobitnej matriky MV SR sú potrebné predložiť

 • originál alebo notárom osvedčenú fotokópiu matričného dokladu vystaveného v cudzine (rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu) opatrenú príslušnými overeniami (Apostille alebo superlegalizácia).
 • cudzojazyčné listiny (rodný, sobášny alebo úmrtný list) úradne preložené do slovenského jazyka slovenským súdnym prekladateľom  http://wwwold.justice.sk/wfn.aspx?pg=l30&htm=l5/l523.htm
 • platné doklady totožnosti
  rozvedený občan SR – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 • ovdovelý občan SR – úmrtný list
 • sobášny list rodičov pri zápise narodenia detí narodených v manželstve
  Z dôvodu individuálneho posudzovania jednotlivých prípadov pri zápise matričnej udalosti do osobitnej matriky MV SR, Vám odporúčame kontaktovať pracovníčky Matričného úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Správny poplatok za spísanie žiadosti a prevzatie dokladov je  10,00 €.

 

 

 

ÚMRTIE

 • úmrtie, ktoré nastalo v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. K vybaveniu úmrtného listu treba doložiť: List o prehliadke mŕtveho (vystaví obhliadajúci lekár) v  3 vyhotoveniach, občiansky preukaz zomrelého a doklad totožnosti vybavovateľa pohrebu.
 • v prípade, ak ide o úmrtie štátneho občana cudzieho štátu, spolu s dokladmi od lekára je potrebné priniesť i pas, prípadne povolenie k pobytu pre cudzinca.

 

 

 

OSVEDČOVANIE PODPISOV A FOTOKÓPIÍ LISTÍN

 

Osvedčenie podpisu:

Žiadateľ predloží platný doklad totožnosti a listinu, na ktorej sa má osvedčiť podpis.

Poplatok za 1 podpis je 2,00 €.

 

Osvedčenie kópie alebo odpisu listiny:

Žiadateľ predloží platný doklad totožnosti a originál listiny, na základe ktorej má byť kópia osvedčená  a kópiu listiny, ktorá má byť osvedčená.

Poplatok za 1 stranu listiny 2,00 €.

Poplatok za 1 stranu listiny v českom jazyku 3,00 €.

 

 

Obec vykonáva podľa uznesenia č. 211/XIV/2016 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:

 • osvedčovanie podpisu/-ov na zviazanej listine vo výške 3,- € za každý osvedčovaný popis na tejto listine,
 • osvedčovanie podpisu/-ov mimo úradných dní alebo pred skončením pracovnej doby, v prípade overenia viac ako 10 podpisov vo výške 3,- € za každý osvedčovaný popis na tejto listine,
 • osvedčovanie podpisu/-ov mimo úradnej miestnosti vo výške 3,- € za každý osvedčovaný podpis na tejto listine.

 

NEVYKONÁVAME osvedčovanie : 

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

 

 

VZORY TLAČÍV - dostupné v priložených súboroch 

 

 

POTVRDENIE O ŽITÍ do cudziny

vystavujeme občanovi Slovenskej republiky s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
cestne vyhlasenie Veľkosť: 30 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
splnomocnenie Veľkosť: 30.9 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
zapis o narodeni Veľkosť: 46.6 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
zapis o umrti Veľkosť: 34.5 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
zapis o uzavreti manzelstva Veľkosť: 50 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine Veľkosť: 135.9 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2022
Civilný sobáš - potrebne doklady Veľkosť: 366.6 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2022