Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Matričný úrad

UZAVRETIE MANŽELSTVA

 • žiadosť o uzavretie manželstva dostanete priamo na matričnom úrade – potrebné doklady nájdete v priložených súboroch. Tel. 0917535494

 

Civilný sobáš

 • sobášny deň je sobota v čase od  14.00 – 17.00 hod.Sobášna miestnosť sa nachádza v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Poľnohospodárska 27B (tzv. „221-tka“) 

 

 

Sadzobník správnych poplatkov v €

Uzavretie manželstva mimo určenú dobu

30,00

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

100,00

Uzavretie manželstva bez trvalého pobytu v našej MČ Bratislava-Vrakuňa medzi štátnymi občanmi SR

30,00

Uzavretie manželstva medzi cudzincami ( vrátane cirkevného sobáša )

280,00

Uzavretie manželstva v MČ Bratislava-Vrakuňa medzi štátnym občanom SR a cudzincom

100,00

Uzavretie manželstva , ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

280,00

Vydanie výpisu z matrík ( rodný, sobášny, úmrtný list ), udalosť, ktorá nastala na území v SR

7,00

Zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine

15,00

Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu

7,00

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

3,00

ˇ

 

Zákon o správnych poplatkoch 145/1995 Z.z. v z.n.p. - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20070901.html

Príspevok snúbencov pri uzavretí manželstva mimo na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom obradu mimo určenej sobášnej siene 150,00 Eur v zmysle uznesenia MZ  MČ Bratislava – Vrakuňa  zo dňa 21.09.2021 - https://vrakuna.zastupitelstvo.eu/miestne-zastupitelstvo-21-zasadnutie-21092021/bod-20/#uznesenie-214112

 

 

 

URČENIE OTCOVSTVA

vykonávajú obidvaja rodičia na ktoromkoľvek matričnom úrade pred narodením dieťaťa alebo po narodení dieťaťa na základe dokladov:

 • platné doklady totožnosti rodičov dieťaťa
 • ak je  matka rozvedená –  právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 • ak je matka vdova –  úmrtný list manžela.

 

 

ZMENA MENA A PRIEZVISKA

Úkon vykonávame, ak narodenie alebo uzavretie manželstva nastalo v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa v zmysle zákona č. 300/1993 Z. z. - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/300/vyhlasene_znenie.html

 1. Zmena mena
 • cudzojazyčného na slovenský ekvivalent a naopak
 • mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • mena z dôvodu zmeny pohlavia
 1. Zmena priezviska
 • po rozvode manželstva tzv. späťvzatie priezviska
 • po nadobudnutí plnoletosti spočívajúca v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk
 • spočívajúca v zápise ženského priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu
 • dieťa po jeho právoplatnom osvojení
 • z dôvodu zmeny pohlavia
 • maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené  pre ostatné deti jeho matky a jej manžela

Zmeny mena a priezviska v iných prípadoch vykonáva okresný úrad príslušný podľa trvalého pobytu dotknutého občana Slovenskej republiky.

 

 

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine u občanov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa. K zápisu  do osobitnej matriky MV SR sú potrebné predložiť

 • originál alebo notárom osvedčenú fotokópiu matričného dokladu vystaveného v cudzine (rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu) opatrenú príslušnými overeniami (Apostille alebo superlegalizácia).
 • cudzojazyčné listiny(rodný, sobášny alebo úmrtný list) úradne preložené do slovenského jazyka slovenským súdnym prekladateľom  http://wwwold.justice.sk/wfn.aspx?pg=l30&htm=l5/l523.htm
 • platné doklady totožnosti
 • rozvedený občan SR – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 • ovdovelý občan SR – úmrtný list
 • sobášny list rodičov pri zápise narodenia detí narodených v manželstve
  Z dôvodu individuálneho posudzovania jednotlivých prípadov pri zápise matričnej udalosti do osobitnej matriky MV SR, Vám odporúčame kontaktovať pracovníčky Matričného úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Správny poplatok za spísanie žiadosti a prevzatie dokladov je  15,00 €.

 

 

 

ÚMRTIE

 • úmrtie, ktoré nastalo v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. K vybaveniu úmrtného listu treba doložiť: List o prehliadke mŕtveho(vystaví obhliadajúci lekár) v  3 vyhotoveniach, občiansky preukaz zomrelého a doklad totožnosti vybavovateľa pohrebu.
 • v prípade, ak ide o úmrtie štátneho občana cudzieho štátu, spolu s dokladmi od lekára je potrebné priniesť i pas, prípadne povolenie k pobytu pre cudzinca.

 

 

 

OSVEDČOVANIE PODPISOV A FOTOKÓPIÍ LISTÍN

 

Osvedčenie podpisu:

Žiadateľ predloží platný doklad totožnosti a listinu, na ktorej sa má osvedčiť podpis.

Poplatok za 1 podpis je 2,00 €.

 

Osvedčenie kópie alebo odpisu listiny:

Žiadateľ predloží platný doklad totožnosti a originál listiny, na základe ktorej má byť kópia osvedčená  a kópiu listiny, ktorá má byť osvedčená.

Poplatok za 1 stranu listiny 2,00 €.

Poplatok za 1 stranu listiny v českom jazyku 4,00 €.

 

 

Obec vykonáva podľa uznesenia č. 211/XIV/2016 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:

https://www.vrakuna.sk/data/page/vrakuna.sk/15223/uznesenia-mz-mc-bratislava-vrakuna-zo-dna-28-06-2016.pdf:

 • osvedčovanie podpisu/-ov na zviazanej listine vo výške 3,- € za každý osvedčovaný popis na tejto listine,
 • osvedčovanie podpisu/-ov mimo úradných dní alebo pred skončením pracovnej doby, v prípade overenia viac ako 10 podpisov vo výške 3,- € za každý osvedčovaný popis na tejto listine,
 • osvedčovanie podpisu/-ov mimo úradnej miestnosti vo výške 3,- € za každý osvedčovaný podpis na tejto listine.

 

NEVYKONÁVAME osvedčovanie : 

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

 

 

 

POTVRDENIE O ŽITÍ do cudziny

vystavujeme občanovi Slovenskej republiky s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
cestne vyhlasenie Veľkosť: 30 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
splnomocnenie Veľkosť: 30.9 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
zapis o narodeni Veľkosť: 46.6 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
zapis o umrti Veľkosť: 34.5 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
zapis o uzavreti manzelstva Veľkosť: 50 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
Civilný sobáš - potrebne doklady Veľkosť: 366.6 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2022