Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň za užívanie verejného priestranstva - základné informácie a tlačivá

Správca dane


Správcom dane je miestne príslušná obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.

 

Základné informácie o dani za užívanie verejného priestranstva


Daňovník: je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.


Predmet dane: Predmetom   dane   za   užívanie   verejného  priestranstva  je osobitné užívanie verejného priestranstva.


Základ dane: Základom   dane za užívanie   verejného   priestranstva  je  výmera užívaného verejného priestranstva v m².

 

 

Sadzba dane v € za m² a deň:

 • 0,50 € – za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (opravárenských, kopírovacích, pohostinských, predaj novín a časopisov a pod.), stánkový predaj ovocia a zeleniny, kvetín (vrátane zabratia priestranstva pred zariadením)

 

 • 0,50 € – za zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb exteriérového sedenia (letné terasy a pod.)

 

 • 1,- € – za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu, za stavebné a rekonštrukčné práce, prevádzkové výkopy, za rozkopávky, za zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky  a za skládky materiálov a predmetov súvisiacich s týmito prácami, za umiestnenie kontajnera na stavebný odpad

 

 • 1,- € – za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni

 

 • 2,- € – za umiestnenie skládky (okrem umiestnenia stavebných zariadení na výstavbu, za stavebné a rekonštrukčné práce, prevádzkové výkopy, za rozkopávky, za zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky a za skládky materiálov a predmetov súvisiacich s týmito prácami, za umiestnenie kontajnera na stavebný odpad a okrem umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni )

 

 • 0,50 € – za umiestnenie predajného zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom vrátane plochy určenej na konzumáciu

 

 • 0,50 € – za umiestnenie cirkusov, lunaparku a iných atrakcií a podujatí (0,50 € za 1m2 a deň – výmer obslužnej plochy)

 

 • 0,50 € – za usporiadanie kultúrnych, športových, kultúrno-propagačných a prezentačných podujatí

 

 • 0,086 € – za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste: fyzické osoby – obyvatelia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

 

 • 0,114 € – za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste: ostatné fyzické osoby – podnikatelia (SZČO) a právnické osoby

 

 • 0,006 € – za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste : fyzické osoby – obyvatelia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, ktorí sú držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktorá je súčasne držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu

 

 • 0,006 € – za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste : fyzické osoby – obyvatelia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, ktorí sa starajú o osobu, ktorá je držiteľ
  preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktorá je súčasne držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu a tieto osoby majú spoločný trvalý alebo prechodný pobyt

 

 • 2,- € – za prechodné skladovanie odpadu

 

 • 14,50 € - za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach, vrátane plochy určenej na konzumáciu: predaj jedál a nápojov vrátane alkoholických

 

 • 11,- € za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach, vrátane plochy určenej na konzumáciu: predaj nápojov vrátane alkoholických

 

 • 9,- € za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach, vrátane plochy určenej na konzumáciu: predaj jedál a nápojov bez podávania alkoholických nápojov

 

 • 7,- € za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach: spotrebného tovaru – hračky, balóny, darčekové predmety, cukrovinky, pochutiny, ľudovoumelecké výrobky a iný tovar

 

 • 10,- € za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach: reklamu a propagáciu za účelom politickej kampane

 

 • 5,- € za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach: reklamu a propagáciu

 

 • 3,- € za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach: predaj náboženských predmetov a literatúry a služby napr. maľba na tvár

 

 • 10,- €  reklamu a propagáciu za účelom politickej kampane

 

 • 0,40 € – v ostatných prípadoch

 

Sadzbu dane, podmienky zníženia dane za užívanie verejného priestranstva, resp. oslobodenie od dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia upravuje VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2023 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 

Daňová povinnosť k dani za užívanie verejného priestranstva


Vznik: Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva.


Zánik: Daňová povinnosť zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

 

 

Oznamovacia povinnosť


Termín: Daňovník  je  povinný  oznámiť  svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne, daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.


Tlačivo: Daňovník je povinný najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti doručiť správcovi dane vyplnené a podpísané tlačivo „Oznámenie vzniku a zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva“.

 

 

Formulár „Oznámenie vzniku a zániku daňovej  povinnosti  za užívanie verejného priestranstva“ je  k dispozícii na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, referát miestnych daní,   podnikateľských    činností   a  platobného    styku, 1. poschodie č. dv. 206 alebo v elektronickej  podobe.


Oznámenie vzniku – zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva (Príloha č. 3 VZN MČ Bratislava – Vrakuňa č. 5/2023 o miestnych daniach)
 

Vyrubenie dane za užívanie verejného priestranstva


Forma: Správca dane vyrubí daň za užívanie verejného priestranstva rozhodnutím.


Splatnosť dane: Vyrubená  daň za  užívanie  verejného  priestranstva  je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


Úhrada dane: Daň možno uhradiť hotovostne v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, prípadne poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
priloha-c-3-oznamenie-verejne-priestranstvo-5-2023 Veľkosť: 271.3 kB Formát: pdf Dátum: 17.5.2023