Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Transparentnosť vo Vrakuni

Starosta a poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 

 • starosta a poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  podávajú Komisii mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívnej podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon)  čl. 7 „ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“
 • oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov sa podáva na tlačive určenom v prílohe ústavného zákona,
 • orgány, ktorým sa oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov podáva tlačivo zverejňujú na svojom webovom sídle. Tj. obce a mestá sú povinné tlačivo zverejniť na ich webovom sídle.
 • Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna je povinná oznámenia podané poslancami a starostom zverejňovať na webovom sídle obce mestskej časti počas výkonu verejnej funkcie. Osobné údaje funkcionára sa zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva.
 • povinnosť zverejnenia sa nevzťahuje na: a) údaje o majetkových pomeroch a osobné údaje manžela a neplnoletých deti žijúcich s verejným funkcionárom v spoločnej domácnosti, b) údaje o majetkových pomeroch verejného funkcionára, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré verejný funkcionár vlastní, alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch.

 

Tlačivá na stiahnutie: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/formulare

 

JUDr. Ing. Martin Kuruc - starosta MČ Bratislava - Vrakuňa

Priame kontakty a príslušnosť poslancov k poslaneckým obvodom a politickým stranám nájdete v sekcii Mestská časť - poslanci miestneho zastupiteľstva 

 

Kontrola samosprávy

 

Kontrolu činnosti a chodu samosprávy vykonáva kontrolórka mestskej časti Vrakuňa.

Orgánom verejnej moci je mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, IČO 00 603 295.


Zodpovednou osobou je: Ing. Alena Kaňková, hlavná kontrolórka mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.


Kontakt: Ing. Alena Kaňková, miestna kontrolórka. E-mail: kontrolor@vrakuna.sk Telefón: +421 (2) 4020 4883

 

Dokumenty týkajúce sa miestneho kontrolóra nájdete v sekcii Mestská časť - Miestny kontrolór

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa doposiaľ neprijal oznámenie o nekalých praktikách na miestnom úrade a v jeho organizácii.

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa má na písomné nahlasovanie nekalých praktík zriadenú aj poštovú schránku, ktorú nájdete pred vstupnými dverami do budovy Miestneho úradu na Šíravskej č. 7, Bratislava-Vrakuňa vľavo.

 

 

Informovanosť

 

V rámci zvýšenia informovanosti a možností participácie obyvateľov na rozvoji a budovaní mestskej časti sme pripravení v aktivitách pokračovať. Na našej webovej stránke sú okrem iného zverejnené:

 

 1. Všeobecné záväzné nariadenia 
 2. Rozpočty MČ Vrakuňa
 3. Záverečné účty a výročné správy hospodárenia
 4. Zvukové záznamy všetkých zastupiteľstiev a zhromaždení 
 5. Kontakty na poslancov 
 6. Výsledky hlasovaní
 7. Materiály určené na rokovanie MZ zverejnené vopred
 8. Faktúry, Zmluvy a Objednávky 
 9. Informácia o prevode majetku
 10. Verejné obstarávanie 
 11. Obchodné verejné súťaže 
 12. Elektronický kontraktačný systém -  info na priloženom linku 
 13. Verejné obstarávanie zákaziek na portáli Úradu pre verejné obstarávanie
 14. Výberové konania a výsledky výberových konaní 

 

Cieľom súčasného vedenia mestskej časti je úspešná implementácia protikorupčných opatrení do verejného života.