Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Práva a povinnosti kontrolóra

PRÁVA A POVINNOSTI KONTROLÓRA


Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení).

 

Rozsah kontrolnej činnosti (§ 18d)


(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie

 • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov – zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v znení neskorších predpisov

 

 • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce

 

 •  kontrola vybavovania sťažností a petícií

 

 •  kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení  obce

 

 •  kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

 

 •  kontrola dodržiavania interných predpisov obce

 

 •  kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi –  Napr. zákon  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podliehajú

 • obecný úrad

 

 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou

 

 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu  dotýkajúcom sa tohto majetku

 

 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné   výpomoci, či nenávratné  finančné výpomoci podľa osobitného predpisu – napr. zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

(3) Kontrolná činnosť podľa odseku (1) sa nevzťahuje na  konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

 

Pravidlá kontrolnej činnosti (§ 18e)


• Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon – č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v  platnom znení.
• Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

 

Úlohy hlavného kontrolóra (§ 18f)


(1) Hlavný kontrolór


a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým


c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve


d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí


e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do šesťdesiat dní po uplynutí kalendárneho roku


f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie


g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon – § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov


h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo

 

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.


(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.

 

Za osobu zodpovednú na vybavovanie podnetov v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je určená

Ing. Alena Kaňková, miestna kontrolórka.
E-mail: kontrolor@vrakuna.sk
č.tel. : 02 / 40 204 883

 

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa má na písomné nahlasovanie nekalých praktík zriadenú aj poštovú schránku, ktorú nájdete pred vstupnými dverami do budovy Miestneho úradu na Šíravskej č. 7, Bratislava-Vrakuňa vľavo.