Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územný plán Vrakuňa

 

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa v súlade s ustanovením čl. 42 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy na úseku územného plánovania

 

  • zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby

 

  • obstaráva územnoplánovacie podklady – urbanistické štúdie a územné generely

 

  • obstaráva a schvaľuje po dohode s Bratislavou územnoplánovaciu dokumentáciu zón a jej záväzné časti vyhlasuje nariadením mestskej časti, v uvedenom rozsahu vykonáva činnosť orgánu územného plánovania

 

  • aktualizuje územnoplánovaciu dokumentáciu zón

 

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa okrem uvedených činností  informuje žiadateľov o možnostiach využitia územia na podklade platných územnoplánovacích dokumentov vypracovaných na zonálnej úrovni.  

Pre územie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa boli obstarané zonálne dokumentácie ÚPN Z Nová Vrakuňa (2006) schválený  uznesením MZ MČ V č. 738, záväzná časť vyhlásená VZN č. 3/2008  a ÚPN Z Horné diely (2005) schválený uznesením MZ MČ č. 534, č. 535, záväzná časť vyhlásená VZN č. 2/2005 a Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Horné diely, schválené uznesením MZ MČ Bratislava- Vrakuňa č.397/XXII/2021 dňa 07.12.2021. 

 

V lokalitách, ktoré sa nachádzajú mimo riešenia týchto dokumentácií aplikuje regulatívy celomestskej územnoplánovacej dokumentácie  https://www.bratislava.sk/sk/uzemny-plan.

 

Územnoplánovacími podkladmi vypracovanými na celomestskej úrovni sú Územné generely: https://www.bratislava.sk/sk/uzemne-generely

 

Online formulár na pripomienkovanie územného plánu cez portál elektronických služieb mesta Bratislavy esluzby.bratislava.sk

Klik – územný plán Vrakuňa