Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materské školy

Kaméliová

 

Riaditeľka: Mgr. Lucia Slováková

Web: https://mskameliova.edupage.org/

Kontakt: office@mskameliova.sk

Tel.: +421 910 430 230

 

Zástupcovia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady MŠ Kaméliová 10:

PhDr. Stanisla Bruna

MUDr. Július Pavčo

Mgr. Robert Greizinger

Mgr. art. Jana Némethová

 

Ostatní zástupcovia Rady školy:

Mária Koleková

Gertrúda Kupková

Zuzana Pompová

Ing. Kristián Bartoš

Mariana Jaňáková

PhDr. Katarína Chrenková

Mgr. Zuzana Žáková Rajterová

 

 

 

Kríková

 

 

Riaditeľka: Miroslava Koprdová

Web: http://www.mskrikova.sk

Kontakt: m.koprdova@mskrikova.sk

Tel.: +421 2 45 24 68 00

 

Zástupcovia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady MŠ Kríková 20:

Ing. Tomáš Galo

JUDr. Marcel Boris

Bc. Rút Greizingerová

Ing. Zuzana Schwartzová

 

Ostatní zástupcovia Rady školy:

Mgr. Ivana Ledvényiová

Darina Kuklicová

Beata Pustayová

Ing. Adriána Bartko

Mgr. Andrea Stebnická

Ing. Vladimír Goceliak

Ing. Ľuboš Kapko

 

 

 

 

Bodvianska

 

 

Riaditeľka: Mgr. Iveta Stranovská

Web: http://www.msbodvianska.sk

Kontakt: i.stranovska@msbodvianska.sk

Tel.: +421 2 45 24 64 88

 

Zástupcovia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady MŠ Bodvianska 4:

Mgr. Róbert Martin Hudec

Ing. Michal Hrapko

MUDr. Júluis Pavčo

Andrej Ravasz

 

Ostatní zástupcovia Rady Školy:

Silvia Greškovičová

Edita Molnárová

Martina Čermáková

Mgr. Rastislava Mihóková

Bc. Lucia Dúbravská

JUDr. Andrej Greguš

Monika Oravcová

 

 

 

Prihlášky na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023 do materských škôl, môžu rodičia podávať v termíne od 9. do 12. mája 2022.

Konkrétne informácie budú zverejňované na stránkach jednotlivých materských škôl, ako aj na stránke zriaďovateľa.

 

 

 

 

Prijatie dieťaťa do materskej školy

 

 • O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy, pričom postupuje v súlade s § 5 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

 

 • Deti do materskej školy sa prijímajú spravidla od troch do šiestich rokov veku na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ku ktorej sa prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu.

 

 • Prijímajú sa:
  – priebežne, počas školského roka – písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy riaditeľka vydá zákonnému zástupcovi najneskôr do 30 dní odo dňa podania písomnej žiadosti,
  – k začiatku školského roka – miesto a termín podania žiadosti zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove školy alebo iným obvyklým spôsobom v máji kalendárneho roka (presný termín v danom kalendárnom roku bude zverejnený na stránkach materských škôl) spolu s ostatnými podmienkami prijímania. Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy riaditeľka vydá rodičovi spravidla do 30. júna kalendárneho roka.

 

 • Riaditeľka prednostne prijíma všetky deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku. Pri vysokom záujme o zaškolenie dieťaťa uprednostňuje prijatie dieťaťa predškolského veku.

 

 • Riaditeľka rozhoduje o prijatí dieťaťa na základe informácií o celkovej rodinnej situácii dieťaťa.

 

 

 

 

Adaptačný proces

 

Adaptačný pobyt dieťaťa je pobyt dieťaťa v materskej škole, počas ktorého si dieťa postupne zvyká na nové prostredie materskej školy.

 • Z dôvodu ľahšej adaptácie možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny.
 • Adaptačný pobyt nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
 • Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

 

 

 

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu 1. ročníka základnej školy, riaditeľ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.

 

 

Prevádzka materskej školy

Čas celodennej prevádzky určuje riaditeľ materskej školy po prerokovaní so zákonnými zástupcami detí a so súhlasom zriaďovateľa.

Naše materské školy majú prevádzku v čase od 6:30 h – do 17:00 hod..

Počas letných prázdnin sa prevádzka preruší najmenej na tri týždne za predpokladu, že bude plne zabezpečené umiestnenie detí, ktorých rodičia v čase prerušenia prevádzky majú záujem o náhradnú materskú školu. Tým, že máme vytvorené materské školy s elokovanými triedami, je väčšinou jedno pracovisko v rámci subjektu otvorené a ostatné majú prevádzku prerušenú alebo si menšie právne subjekty čas prevádzky a jej prerušenia dohodnú medzi sebou.

 

 

Úhrada poplatkov za dochádzku

Poplatky za dochádzku do MŠ určuje VZN č. 1 /2021 zo dňa 29.06.2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Vrakuňa 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN 2021 - úhrada poplatkov Veľkosť: 196.1 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2022