Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Postup pri odstraňovaní vozidla

Kritériom pre určenie skutočnosti, že vozidlo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce sa pre účely plnenia povinnosti odstrániť vozidlo podľa zákona o odpadoch rozumie:

  • vozidlo nemá platnú technickú kontrolu a emisnú kontrolu alebo
  • je opustené a odstavené na verejnom priestranstve, a zároveň
  • má poškodenú, skorodovanú karosériu alebo rozbité sklá alebo chýbajúce menšie časti vozidla (svetlomety, spätné zrkadlo, výfuk.. a pod.), spustené kolesá alebo sa v ňom a jeho bezprostrednom okolí nachádza odpad,
  • ak je vozidlo, ktoré ohrozuje životné prostredie umiestnené na verejnosti viditeľnom mieste, tak vždy narúša aj estetický vzhľad obce.

 

 

Postup:

Osoba (MsP, hlavné mesto, MČ), ktorá má informáciu o vozidle, ktoré ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce alebo sama zistila takéto vozidlo, postupuje nasledovne:

 

Podľa vlastníckeho vzťahu k pozemku, na ktorom vozidlo poškodzuje životné prostredie bezodkladne zistenú informáciu o vozidle nahlási povinnej osobe podľa č. 43 ods. 5, písm. t) hlavnému mestu alebo čl. 44, ods. 3, písm. n) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy príslušnej mestskej časti na vyplnenom tlačive “Hlásenie o zistení vozidla”

 

“Hlásenie o zistení vozidla” musí obsahovať:

jasné označenie možnosti, že vozidlo “Ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce ”

fotodokumentáciu, preukazujúcu toto tvrdenie

všetky zistiteľné údaje o vozidle, t.j. typ a farbu vozidla, evidenčné číslo, prípadne ak má viditeľné identifikačné číslo VIN, podrobnejší opis poškodenia

 

Povinná osoba po overení skutkového stavu v zmysle schválených kritérií, nalepí na vozidlo vyplnené tlačivo “UPOZORNENIE a VÝZVA NA ODSTRÁNENIE VOZIDLA” čím vyzve vlastníka/držiteľa k vykonaniu nápravy t.j. k odstráneniu vozidla z miesta, na ktorom ohrozuje životné prostredie alebo  narušuje estetický vzhľad  obce, a to v lehote do 60 dní odo dňa nalepenia výzvy. 

O nalepení výzvy urobí fotodokumentáciu.

  1. Ak je zistený vlastník a držiteľ vozidla, povinná osoba následne doručí zistenému vlastníkovi a držiteľovi vozidla list s upozornením, že mu bola na jeho vozidle nalepená výzva na jeho odstránenie s upozornením, v akom dátume mu 60-dňová lehota na vykonanie nápravy uplynie.
  2. Povinná osoba zabezpečí fotodokumentáciu vozidla po uplynutí 60- dňovej lehoty, ak vlastník/držiteľ nevykonal nápravu a vozidlo po výzve neodstránil.
  3. Povinná osoba zabezpečí u oprávnenej zmluvnej spoločnosti odstránenie predmetného vozidla z miesta, na ktorom ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce na určené parkovisko na náklady vlastníka/držiteľa vozidla.