Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Postup pri nahlásení vozidla s neplatnou TK a EK

Postup pri nahlasovaní vozidiel s dlhodobo neplatnou technickou a emisnou kontrolou

Postup verejnosti pri nahlasovaní vozidiel s dlhodobo neplatnou technickou a emisnou kontrolou, ktoré sú dlhodobo odstavené na cestách, parkoviskách, trávnikoch kde nielenže zaberajú parkovacie miesta, ale môžu mať vplyv aj na bezpečnosť cestnej premávky.

 

Predmetná problematika je upravená v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v jeho vykonávacích vyhláškach (PDF, 124 kB), ktoré patria do pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Z uvedeného dôvodu preto odporúčame, aby občania v takýchto prípadoch podali podnet na príslušný okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Nahlásiť  vozidlo s bratislavským evidenčným číslom môžete priamo na Okresný úrad Bratislava:

http://www.minv.sk/?oddelenie-cestnej-dopravy-6

 

Ak má vozidlo iné EČV ako bratislavské, treba ho nahlásiť na príslušný okresný úrad.

Tento úrad je príslušný na uloženie pokuty za neplatnú technickú kontrolu alebo neplatnú emisnú kontrolu, na nariadenie technickej kontroly alebo emisnej kontroly mimo ustanovených lehôt alebo na prípadné trvalé vyradenie vozidla z cestnej premávky.

V prípadoch, ktoré sa týkajú odstavenia starých vozidiel (vrakov) na parkoviskách, tak staré vozidlo je povinný odstrániť a následne umiestniť na určené parkovisko
a) správca cesty, ak sa vozidlo odstraňuje z cesty alebo verejného priestranstva,
b) obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje, ak ide o iné miesto než podľa písmena  a) alebo

  1. c) vlastník nehnuteľnosti uvedenej v písmene b), ak nedal súhlas na odstránenie vozidla obcou.

 

Táto problematika je upravená v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá patrí do pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

 

 

Povinnosti držiteľa vozidla

 

podľa § 67 zákona č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú:

  1. zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a
  2. umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

 

Nesplnenie povinností držiteľa vozidla

 

Ak si držiteľ vozidla uvedené povinnosti nesplní a jeho vozidlo:

– poškodzuje životné prostredie magistrát alebo príslušný miestny úrad (podľa toho komu patrí verejné priestranstvo alebo cesta, na ktorej je vozidlo odstavené)  podľa zákona o odpadoch bezodkladne odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko

– ohrozuje životné prostredie  alebo narušuje estetický vzhľad územia hlavného mesta, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny magistrát alebo príslušný miestny úrad podľa zákona o odpadoch písomne vyzve držiteľa takéhoto vozidla aby do 60 dní vykonal nápravu a vozidlo z verejného priestranstva odstránil sám

 

Ak po uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ vozidla nevykoná nápravu, magistrát alebo príslušná mestská časť odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko.

Náklady s tým spojené je podľa zákona o odpadoch povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla.

 

Ak si do jedného mesiaca od jeho upovedomenia držiteľ/vlastník neprevezme vozidlo z určeného parkoviska bezodkladne po uplynutí tejto lehoty príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát. Ak príslušný orgán odpadového hospodárstva rozhodne o tom, že vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, vlastníkom vozidla sa štát stáva dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 

 

Vozidlá bez EČV odstavené v MČ Vrakuňa môžete nahlásiť priamo k nám:

vraky@vrakuna.sk