Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zásady pre vydávanie povolenia

Zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

 

 

 

1. Parkovacia plocha

 

Parkovacia plocha určená na vyhradené parkovacie miesto je vyznačená vodorovným a zvislým dopravným značením určeným v Operatívnej komisii oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a za súhlasu Krajského dopravného inšpektorátu krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave.


Mestská časť Bratislava – Vrakuňa /ďalej len „MČ”/ povoľuje vyhradené parkovanie na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a plochách určených na parkovanie vo vlastníctve, alebo zverených do správy mestskej časti Bratislava – Vrakuňa – len pre osobné motorové vozidlá kategórie M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s 8-mimi sedadlami, okrem sedadla vodiča). Maximálne do naplnenia 50% kapacity parkovacích miest jednotlivých komunikácií.


Táto kvóta môže byť prekročená len o parkovacie miesta pre žiadateľov – držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo žiadateľov – držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktorí sú zároveň držiteľmi parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, resp. držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne, alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.

 

 

 

2. Podmienky povolenia

 

Vyhradené parkovisko v rozsahu jedného parkovacieho miesta je možné povoliť žiadateľovi, ktorý vlastní, alebo je držiteľom osobného motorového vozidlá a zároveň:
–  je fyzickou osobou, ktorá má v „MČ” trvalé bydlisko,
–  je fyzickou osobou s oprávnením na podnikanie,  alebo právnickou osobou a má v „MČ” sídlo firmy, alebo sídlo prevádzky,
–  je fyzickou osobou – držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ŤZP-S), ktorá je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, resp. držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne,  alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu,
‒  je fyzickou osobou – držiteľom preukazu občana (ŤZP), alebo držiteľom preukazu občana (ŤZP-S), ktorá je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, resp. držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne, alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu a nie je vlastníkom,  alebo držiteľom motorového vozidla, ale žije v spoločnej domácnosti s fyzickou osobou, ktorá je vlastníkom, alebo držiteľom motorového vozidla a majú spoločný trvalý pobyt.


V zmysle týchto zásad je možné vyhradiť maximálne 1 parkovacie miesto žiadateľom z jedného bytu, alebo z jedného sídla firmy, alebo z jednej prevádzkovej  jednotky.

 


K žiadosti o vyhradené parkovacie miesto žiadateľ predloží : 

  • fotokópiu technického preukazu
  • doklad o trvalom pobyte v „MČ” (pokiaľ tento údaj nie je v technickom preukaze), prípadne doklad, že má trvalý pobyt s držiteľom preukazu ŤZP, alebo ŤZP-S
  • Držiteľ ŤZP a ŤZP-S k žiadosti priloží kópiu preukazu a zároveň parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, resp. preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.

 

 

3. Doba užívania

 

Vyhradené parkovacie miesto nie je pre fyzickú osobu a osobu s ťažkým zdravotným postihnutím počas dňa časovo obmedzené. Pre fyzickú osobu s oprávnením na podnikanie a právnickú osobu pri sídle firmy, alebo pri prevádzkach, bude vyhradenie obmedzené na čas od 7:00 hod. maximálne do 18:00 hod..

 

 

 

4. Povolenie

 

Nové povolenia budú vydávané žiadateľom formou povolení o zaujatie verejného priestranstva v poradí ako sú evidované ich žiadosti o vyhradené parkovacie miesto na jednotlivých komunikáciách. Ak sa v požadovanej lokalite voľné parkovacie miesto k vyhradeniu nenachádza, bude záujemca zaradený do poradovníka čakateľov na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta. Miestny úrad záujemcovi oznámi zaevidovanie jeho žiadosti.


Ak sa v požadovanej lokalite voľné parkovacie miesto nenachádza, mestská časť Bratislava – Vrakuňa ponúkne žiadateľovi voľné parkovacie miesto v inej lokalite.


Držiteľ povolenia vyhradeného parkovania dostane parkovaciu kartu a súčasne formulár na Oznámenie vzniku daňovej povinnosti. Po odovzdaní vyplneného formulára bude držiteľovi vyrubená daň za zaujatie verejného priestranstva, ktorú musí v zákonnej lehote uhradiť.

 

 

 

5. Predĺženie a rozšírenie povolenia

 

 

V prípade ak užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta má záujem o predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta, je povinný každoročne požiadať o predĺženie najneskôr do 31.10. v príslušnom roku.

V prípade, ak tak neurobí, alebo požiada po termíne, mestská časť Bratislava – Vrakuňa je oprávnená parkovacie miesto vyhradiť inému   žiadateľovi.
Na základe žiadosti držiteľa povolenia vyhradeného parkovania je možné vydať viac parkovacích kariet na jemu vyhradené parkovacie miesto aj na ďalšie osobné motorové vozidlá. Žiadosť je potrebné doložiť fotokópiou technického osvedčenia vozidla.

Každá ďalšia parkovacia karta bude vydaná za úhradu 10,- EUR.


V prípade straty, alebo poškodenia parkovacej karty bude na základe písomnej žiadosti držiteľa povolenia vydaný duplikát, najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti, v počte 1 ks za vopred uhradený poplatok 10,- EUR.

 

 

 

6. Zrušenie parkovacieho miesta

 

V prípade ak žiadateľovi bolo vydané povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta na základe nepravdivých údajov uvedených v jeho žiadosti, alebo ak žiadateľ neuhradí v zákonnej lehote vyrubenú daň za zaujatie verejného priestranstva, bude mu vydané povolenie zrušené a mestskej časti bude musieť uhradiť v plnej výške daň za zaujatie verejného priestranstva vo výške zodpovedajúcej obdobiu od termínu povolenia po jeho zrušenie. Toto uvoľnené miesto môže byť pridelené ďalšiemu žiadateľovi čakajúcemu na vyhradené parkovacie miesto v zmysle týchto zásad.

 

 

 

7. Záverečné a prechodné ustanovenia

 

 

Ak boli v minulosti vyhradené viaceré parkovacie miesta na užívateľov jedného bytu, sídla firmy, alebo prevádzkovej jednotky, predĺžiť je možné len jedno z povolení vyhradených parkovacích  miest.


Mestská časť si vyhradzuje právo zoskupovať vyhradené parkovacie miesta na jednotlivých komunikáciách podľa dopytu a ekonomiky značenia.


Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva upravuje VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.7/2015 o miestnych daniach mestskej časti Bratislava -Vrakuňa.

Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2016

 

 

 

 

 

 

Dodatok č.1

 

k Zásadám pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v MČ Bratislava – Vrakuňa,

ktoré sa v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Vrakuňa č. 173/XI/2016 zo dňa 16.02.2016 dopĺňajú nasledovne:

 

 

Čl. I

Znenie bodu 7 „ Záverečné a prechodné ustanovenia sa dopĺňa v tomto znení:

Komisia schválená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Vrakuňa číslo 126/IX/2015 zo dňa 22.09.2015 má vo výnimočných prípadoch možnosť navrhnúť výnimku pre udelenie vyhradeného parkovacieho miesta. Túto výnimku je možné navrhnúť len na uliciach, kde nie je naplnené kvórum 50% obsadenosti vyhradených miest a musí to odsúhlasiť starosta.

 

 

Čl. II

Tento dodatok č.1 k Zásadám pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa nadobúda účinnosť dňa 19.2.2016.

 

 

 

Dodatok č. 2

 

K zásadám pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa zo dňa 1.1.2016 v znení Dodatku č.1 (ďalej tiež ako „Zásady”),

ktoré sa v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 22/11/2018 zo dňa 18.12.2018 menia takto:

 

Čl.I

V Bode 7 zásad sa posledná veta mení takto: „Komisia schválená uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 22/11/2018 zo dňa 18.12.2018 má vo výnimočných prípadoch možnosť navrhnúť starostovi mestskej časti Bratislava – Vrakuňa výnimku pre udelenie vyhradeného parkovacieho miesta. Túto výnimku je možné navrhnúť len na uliciach, kde nie je naplnené kvórum 50% obsadenosti vyhradených miest.”.

 

 

ČI.II

Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zásad v platnom znení a nadobúda platnosť a účinnosť dňom 18.12.2018.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o nové pridelenie vyhrad. park.miesta Veľkosť: 58.9 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
Žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovania Veľkosť: 59.9 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
ziadost o predlzenie vyhradeného parkovania pre rok 2023 Veľkosť: 65.4 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022