Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zásady pre vydávanie povolenia

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

  

Zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa

 

1.      Parkovacia plocha

 Parkovacia plocha určená na vyhradené parkovacie miesto je vyznačená vodorovným a zvislým dopravným značením určeným v Operatívnej komisii oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a súhlasu Krajského dopravného inšpektorátu krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa /ďalej len „MČ“/ povoľuje vyhradené parkovanie na miestnych cestách III. a IV. triedy a plochách určených na parkovanie vo vlastníctve, alebo zverených do správy MČ Bratislava-Vrakuňa - len pre osobné motorové vozidlá kategórie Ml (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s 8-mimi sedadlami, okrem sedadla vodiča). Maximálne do naplnenia 50% kapacity parkovacích miest na jednotlivých miestnych cestách s možnosťou individuálneho rozhodnutia komisie parkovacej politiky pre naplnenie do 60% na jednotlivých miestnych cestách. Komisia parkovacej politiky ma právo vo výnimočných prípadoch možnosť navrhnúť starostovi mestskej časti Bratislava-Vrakuňa výnimku pre udelenie vyhradeného parkovacieho miesta.

Táto kvóta môže byť prekročená o parkovacie miesta pre žiadateľov - držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo žiadateľov -  držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, a zároveň sú držiteľmi parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím resp. držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne, alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.

2.      Podmienky povolenia

Vyhradené parkovisko v rozsahu  maximálne jedného parkovacieho miesta pre jeden byt, jedno sídlo firmy, alebo jednu prevádzkareň  je možné povoliť žiadateľovi, ktorý vlastní, alebo je držiteľom osobného motorového vozidla, alebo predloží doklad o zverení motorového vozidla k jeho užívaniu a zároveň:  

  1. je fyzickou osobou, ktorá má v „MČ“ trvalé bydlisko,
  2. je fyzickou osobou s oprávnením na podnikanie, alebo právnickou osobou a má v „MČ“ sídlo firmy alebo sídlo prevádzky, 
  3. je fyzickou osobou - držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ŤZP-S), ktorá je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, resp. držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne, alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu,  je fyzickou osobou - držiteľom preukazu občana (ŤZP) alebo držiteľom preukazu občana (ŤZP-S), ktorá je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, resp. držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne, alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu a nie je vlastníkom, alebo držiteľom motorového vozidla, ale žije v spoločnej domácnosti s fyzickou osobou, ktorá je vlastníkom, alebo držiteľom motorového vozidla a majú spoločný trvalý pobyt.

K žiadosti o vyhradené parkovacie miesto žiadateľ predloží fotokópiu technického preukazu,  doklad o trvalom pobyte v „MČ“ (pokiaľ tento údaj nie je v technickom preukaze), prípadne doklad, že má trvalý pobyt s držiteľom preukazu ŤZP, alebo ŤZP–-S. Držiteľ ŤZP a ŤZP-S k žiadosti priloží kópiu preukazu a zároveň parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, resp. preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne, alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu. Ak fyzická osoba  s trvalým pobytom v MČ Vrakuňa nie je užívateľom, alebo držiteľom motorového vozidla, ktoré má v osvedčení o evidencii vozidla IČO, predloží doklad o zverení motorového vozidla k jeho užívaniu na súkromné účely.  Fyzická osoba s oprávnením na podnikanie, alebo právnicka osoba, ktorá má sídlo firmy, alebo prevádzky v MČ Vrakuňa predloží fotokópiu živnostenského listu, alebo výpisu z obchodného registra (doklad o sídle firmy).

        

3.      Doba užívania

Parkovacie miesto je možné vyhradiť na dobu určitú od začiatku do konca kalendárneho roka. Vyhradené parkovacie miesto nie je počas dňa časovo obmedzené. 

4.        Povolenie

            Nové povolenia budú vydávané žiadateľom formou povolení o zaujatie verejného priestranstva v poradí ako sú evidované ich žiadosti o vyhradené parkovacie miesto na jednotlivých komunikáciách. Ak sa v požadovanej lokalite voľné parkovacie miesto k vyhradeniu nenachádza, bude záujemca zaradený do poradovníka čakateľov na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta. Miestny úrad záujemcovi oznámi zaevidovanie jeho žiadosti. Vyhradené parkovanie pre držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ŤZP-S), ktorý je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, resp. držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne, alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, sa  pridelí parkovacie miesto prednostne mimo poradovníka.

            Ak sa v požadovanej lokalite voľné parkovacie miesto nenachádza, MČ Bratislava–

            -Vrakuňa ponúkne žiadateľovi voľné parkovacie miesto v inej lokalite. Držiteľ povolenia vyhradeného parkovania dostane parkovaciu kartu a súčasne formulár na Oznámenie vzniku daňovej povinnosti. Po odovzdaní vyplneného formulára bude držiteľovi vyrubená daň za zaujatie verejného priestranstva, ktorú musí v zákonnej lehote uhradiť.

5.      Predĺženie a zmena povolenia

Ak  má užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta naďalej záujem o jeho užívanie aj po skončení lehoty platnosti povolenia, je povinný požiadať o predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta každoročne najneskôr do 31.10. v príslušnom roku na predpísanom tlačive s povinnými prílohami. V prípade ak tak neurobí, alebo požiada po termíne, MČ Bratislava-Vrakuňa je oprávnená parkovacie miesto vyhradiť inému žiadateľovi. Na základe žiadosti držiteľa povolenia vyhradeného parkovania je možné vydať viac parkovacích kariet na jemu vyhradené parkovacie miesto aj na ďalšie osobné motorové vozidlá.  K žiadosti je potrebné doložiť fotokópiu technického osvedčenia  motorového vozidla.

Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť povoľovaciemu orgánu akúkoľvek zmenu údajov, alebo skutočností rozhodujúcich pre užívanie parkovacieho miesta. V prípade zistenia rozporu medzi predloženými dokladmi, na základe ktorých bolo vydané povolenie na vyhradené parkovanie a skutočnosťou, bude vyhradené parkovacie miesto po písomnom oznámení povoľujúceho orgánu zrušené a pridelené inému žiadateľovi. 

6.      Zrušenie parkovacieho miesta

Ak žiadateľovi bolo vydané povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta na základe nepravdivých údajov uvedených v jeho žiadosti, alebo ak žiadateľ neuhradí v zákonnej lehote vyrubenú daň za zaujatie verejného priestranstva, bude mu vydané povolenie zrušené a mestskej časti bude musieť uhradiť v plnej výške daň za zaujatie verejného priestranstva vo výške zodpovedajúcej obdobiu od termínu povolenia po jeho zrušenie. Toto uvoľnené miesto môže byť pridelené ďalšiemu žiadateľovi čakajúcemu na vyhradené parkovacie miesto v zmysle týchto zásad. 

Vo všeobecnom záujme, zmene dopravných pomerov, novej investičnej činnosti, zmene legislatívno-právnych noriem môže povoľujúci orgán vydané povolenie obmedziť, alebo zrušiť bez náhrady nového parkovacieho miesta. V prípade dočasnej miestnej úpravy organizácie dopravy v danej lokalite, napr. pri výkopových prácach v mieste vyhradeného parkovania a pod., je žiadateľ povinný túto zmenu akceptovať. Ak nemá užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta naďalej záujem o jeho užívanie, je povinný podať žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovania spolu s vydanou parkovacou kartou. 

7.      Zrušovacie a záverečné ustanovenia

Týmito zásadami pre  vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v MČ Bratislava-Vrakuňa sa rušia Zásady pre vydávanie povolenia na  vyhradenie parkovacieho miesta v MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa účinnosti 01.01.2016. Ruší sa Dodatok č. 1 zo dňa účinnosti 19.2.2016 a Dodatok č. 2 zo dňa účinnosti 18.12.2018.

             Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva upravuje VZN mestskej časti

             Bratislava-Vrakuňa č. 5/2023 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.            

             Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2023

 

                                                                                                      JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r.

                                                                                                        starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o nové pridelenie vyhrad. park.miesta Veľkosť: 58.9 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
Žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovania Veľkosť: 59.9 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
Zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava -Vrakuńa Veľkosť: 274.7 kB Formát: pdf Dátum: 5.5.2023
Zasady parkovacich miest rok 2016 Veľkosť: 147.7 kB Formát: pdf Dátum: 17.5.2022