Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Základné školy

 Základné školy 

 

Gymnázium 

 

Povinná školská dochádzka

Povinná školská dochádzka sa začína spravidla začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 6. rok veku. Je 10-ročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

Miesto a čas zápisu sú určené  všeobecne záväzným nariadením (VZN) mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2015 zo dňa 08.12.2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vždy spravidla na  druhý aprílový týždeň v piatok od 14,30 do 18,00 hodiny a v sobotu od 8,00 do 12,00 hodiny. 

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku spravidla v základnej škole, do ktorej školského  obvodu trvalým  pobytom patrí, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, iba so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

Riaditeľ školy je povinný dieťa s trvalým pobytom v jeho obvode prijať.

Školské obvody presne určuje VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2020 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

Riaditeľ rozhoduje o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Zákonný zástupca  je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa – dieťa má viac ako 60 neospravedlnených vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, zákonnému zástupcovi môže byť uložená pokuta do výšky 331,50 eura.

 

 

Organizácia základnej školy a školského roka

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sú plneorganizované, čiže sú to školy so všetkými ročníkmi.

Vyučovanie sa člení na obdobie školského roka a školského vyučovania. Školský rok začína 1. septembra a končí 30. júna. Začiatok a koniec obdobia školského vyučovania a termíny školských prázdnin (jesenné, vianočné, polročné, jarné, veľkonočné, letné) určuje každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v pedagogicko-organizačných pokynoch na príslušný školský rok. Sú zverejnené na stránke www.minedu.sk.

Vzdelávanie sa realizuje školskými vzdelávacími programami. Vypracovali si ich jednotlivé školy podľa predstáv a skúseností  pedagogických zamestnancov, podmienok a profilácie školy, záujmu a potrieb žiakov i rodičovskej verejnosti. Riaditeľ školy je povinný zverejniť školský vzdelávací program na verejne prístupnom mieste.

Základná škola sa člení na prvý a druhý stupeň. V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiak získa úspešným absolvovaním vzdelávania pre 1. stupeň základnej školy primárne vzdelanie  a úspešným absolvovaním vzdelávania pre 2. stupeň základnej školy nižšie stredné vzdelanie.

 

 

 

Školské obvody 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zriadila na svojom území 3 školské obvody pre 3 základné školy, ktorých je zriaďovateľom. Upravuje ich VZN č. 5/ 2020  o určení školských obvodov základných škôl. Toto nariadenie upravuje postup a podmienky plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka na základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Vrakuňa.

sú určené Všeobecne záväzným  nariadením mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2020: Dodatok 1 k VZN č. 1/2022 a Dodatok 2 k VZN č. 3/2023

 

ZŠ Rajčianska č.3

 

 • Bodliaková
 • Bodvianska
 • Brezová
 • Domašská
 • Hradská č.91-105 a č.140-154
 • Hrušovská
 • Jedľová č. 2-8
 • Jesienkova
 • Kaméliová
 • Kazanská
 • Krokusová
 • Margarétová
 • Marhuľová
 • Ostružinová
 • Pod agátmi
 • Poľnohospodáska č.32-119
 • Rajecká č.30-40
 • Rajčianska
 • Rebarborová
 • Repíková
 • Ríbezľová
 • Slnečnicová
 • Stavbárska
 • Toplianska
 • Toryská
 • Uzbecká
 • Vŕbová č. 8-14

 

Riaditeľka Ing. Mária Jakúbeková

https://zsrajcianska.edupage.org/

kontakt:  rajcianska@zsraba.edu.sk

tel. 02/45259632

 

Zástupcovia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady školy pri ZŠ Rajčianska 3:

Mgr. Miroslav Macko

Andrej Ravasz

Mgr. Róbert Martin Hudec

Ing. Soňa Svoreňová

 

Ostatní zástupcovia Rady školy:

Ing. Peter Malý

Ľubica Žiaková

Monika Plecháčková

Hana Horníková

Mgr. Martina Slovíková

Mgr. Elvíra Žilková

Miriam Kopčová

 

 

 

 

ZŠ Železničná č.14

 

 • Anízová
 • Arménska
 • Bazalková
 • Borovicová
 • Bučinová č.2-14
 • Čučoriedková
 • Egrešová
 • Estónska č.11-27, a č.43-53
 • Hlohová
 • Hradská č. 1- 89 a č.2-138
 • Imelová
 • Kríková
 • Leknová
 • Levanduľová
 • Majerská
 • Malodunajská
 • Modricová
 • Mostná
 • Nechtíková
 • Pod gaštanmi
 • Podbeľová
 • Podunajská č.36-56
 • Poľnohospodárska č.1-31
 • Priehradná
 • Rajecká č.1-29
 • Rascová
 • Skorocelová
 • Šípová
 • Šíravská
 • Tymiánová
 • Železničná
  žiaci prihlásení na trvalý pobyt Bratislava-Vrakuňa mestská časť

 

Riaditeľka  Mgr. Andrea Macháčová

https://zszelba.edupage.org/

kontakt:  office@zelba.sk

tel. 02/45247092

 

Zástupcovia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady školy pri ZŠ Železničná 14:

Ing. Tomáš Galo

Mgr. Robert Greizinger

JUDr. Ing. Marek Zajíček

Ing. Michal Hrapko

 

Ostatní zástupcovia Rady školy:

Bc. Rút Greizingerová

Mgr. Zuzana Štefanec, PhD. 

Mgr. Jana Benedikovičová

Mária Bestenreinerová

Mgr. Monika Pôbišová

Mgr. Dana Majdová

Jana Kanská

 

 

 

ZŠ Žitavská

 

 • Amarelková
 • Bebravská
 • Begóniová
 • Bučinová č.16-18
 • Čakanková
 • Čiernovodská
 • Čiližská
 • Dvojkrížna
 • Hnilecká
 • Horcová
 • Ihličnatá
 • Irisová
 • Jazmínová
 • Jedľová č.1-7
 • Kalinová
 • Kosodrevinová
 • Magnóliová
 • Majoránová
 • Maková
 • Orgovánová
 • Orchideová
 • Osíková
 • Palinová
 • Píniová
 • Platanová
 • Podpriehradná
 • Prasličková
 • Ráztočná
 • Slatinská
 • Vážska
 • Vŕbová č.2-6
 • Žihľavová
 • Žitavská
 • Obec Most pri Bratislave
 • Obec Zálesie
 • Ulice, ktoré budú vznikať v dôsledku individuálnej výstavby

 

Riaditeľka Mgr. Helga Kováčová

https://zs-zitavska.edupage.org/

kontakt: skola.zszitavska@gmail.com

tel. 0911 356 615

 

Zástupcovia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady školy pri ZŠ Žitavská 1:

PhDr. Stanislav Bruna

Mgr. art. Jana Némethová

Ing. Pavol Boroš

Ing. Zuzana Schwartzová

 

Ostatní zástupcovia Rady školy:

Bc. Lucia Gogolová

Mgr. Katarína Pellerová

Jozef Vnuk

Ing. Zuzana Precechtelová

Katarína Ončáková

Ing. Milan Miklo

Martina Čermáková

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č. 5 - 2020 Veľkosť: 136.6 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2022
VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 12023 zo dňa 14.2.2023 Veľkosť: 3.14 MB Formát: pdf Dátum: 1.3.2023
Dodatok 2 k VZN č. 3/2023 Veľkosť: 514 kB Formát: pdf Dátum: 10.5.2023
Dodatok 1 k VZN č. 1/2022 Veľkosť: 133.6 kB Formát: pdf Dátum: 10.5.2023