Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vznikla mimoriadna udalosť

AKO SA ZACHOVAŤ PRI MIMORIADNYCH UDALOSTIACH

 

Čo je to mimoriadna udalosť?

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie závažná, časovo ťažko predvídateľná a priestorovo ohraničená udalosť. Mimoriadna udalosť vzniká a môže ňou byť

 • živelná pohroma (povodne, záplavy, krupobitie, následky víchrice, veterné smršte, zosuvy pôdy, snehové kalamity, lavíny, rozsiahle námrazy, zemetrasenie)

 

 • havária (požiare, výbuchy, únik nebezpečných látok, prípravkov a odpadov, únik ropných produktov s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemných vôd)

 

 • katastrofa (veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok, porušenie vodných stavieb, havárie jadrových elektrární)

 

 • ohrozenie verejného zdravia II. Stupňa (nastáva pri výskyte prenosného ochorenia, pri radiačnej nehode, pri uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok)

 

 • teroristický útok (použitie hrozby alebo násilia proti osobám alebo majetku)

 

 

Ak ste v tiesni a potrebujete pomoc!

 • Volajte číslo 112 ( Európske číslo tiesňového volania – koordinačné stredisko IZS)
 • Pošlite SMS na číslo 112 (v prípade, že nemôžete hovoriť)

 

 

Prečo práve 112?

Voľba čísel 1-1-2 je jednoduchšia v obtiažnych situáciách, napríklad v tme alebo v miestnosti plnej dymu. Ďalšou výhodou je, že číslo 112 je číslom tiesňového volania takmer v celej Európe.

 

Čo je to TIESEŇ ?

Je to stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci.

Ak ste svedkom mimoriadnej udalosti, napr. autonehoda, úraz a pod., je vašou zákonnou povinnosťou poskytnúť postihnutému prvú pomoc a zavolať na linku tiesňového volania 112.

 

Čo je potrebné uviesť ak voláte na linku tiesňového volania 112 ?

Po spojení sa s operátorom vám operátor bude klásť otázky,  snažte sa zachovať pokoj a vecne na ne odpovedať:

 • Odkiaľ voláte? Informácia o adrese je veľmi dôležitá, pre prípad, že by spadol hovor a je potrebné rýchlo nájsť miesto hlásenej udalosti.
 • Čo sa stalo?  Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc vyslať.
 • Komu sa to stalo?  Informácie o postihnutom: pohlavie, približný vek, počet postihnutých (pre zabezpečenie adekvátnej pomoci).
 • Informácie  o volajúcom: účastnícke číslo telefónu, z ktorého voláte pre prípadný spätný kontakt pri hľadaní miesta alebo iných  problémoch, prípadne aj meno volajúceho.

 

Povedzte zrozumiteľne, kde treba poslať pomoc:

 • Do bytu, na pracovisko alebo na iný uzavretý priestor: adresa a číslo objektu (sú dôležité obe čísla – červené aj čierne), poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu, informácia ako nájsť dom (hlavne na sídliskách ap.)
 • Na verejnú komunikáciu alebo na voľné priestranstvo: stručný popis miesta udalosti, napr. typická budova nablízku, park, križovatka, posledná obec, odbočka, kilometrovník na diaľnici, správne číslo diaľnice a pod.

Operátor KS potrebuje tieto informácie aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže sa stať, že operátor bude potrebovať ďalšie informácie, i keď je už pomoc na ceste. Nezrušte hovor dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete zostaňte krátky čas na mieste, odkiaľ ste volali.

 

 

Integrovaný záchranný systém (IZS)

Do integrovaného záchranného systému patrí Koordinačné stredisko IZS  112, ktoré je oprávnené vydať pokyn základným záchranným zložkám na vykonanie zásahu a vyzvať niektoré z ostatných základných zložiek na vykonanie potrebného zásahu.

 

 

Čo je to ZÁSAH?

Je to súhrn nevyhnutných úkonov a opatrení záchranných zložiek IZS, ktoré súvisia s neodkladným poskytnutím pomoci v tiesni.

 

 

ZÁKLADNÉ ZÁCHRANNÉ ZLOŽKY IZS:

 • Hasičský a záchranný zbor  150
 • poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby  155  
 • Kontrolné chemické laboratória CO
 • Horská záchranná služba  18 300 
 • Banská záchranná služba  046/542 16 97 

 

 

OSTATNÉ ZÁCHRANNÉ ZLOŽKY IZS:

 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky
 • Závodné hasičské útvary a zbory
 • Dobrovoľné hasičské zbory obce
 • Jednotky civilnej ochrany
 • Obecná (mestská) polícia
 • Útvary železničnej polície
 • Slovenský Červený kríž
 • Iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku

 

 

ÚTVARY POLICAJNÉHO ZBORU

Štátna polícia  158

 

Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály ako aj Koniec ohrozenia sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Z pohľadu osôb, ktoré sa nachádzajú v oblasti ohrozenia, je veľmi dôležitá ich reakcia na varovanie!
Všeobecnou zásadou je nepodliehať panike, chaosu, nešíriť neoverené a zavádzajúce informácie, správať sa v zmysle pokynov krízových orgánov, v prípade výzvy krízových orgánov poskytnúť pomoc formou vecného plnenia alebo osobných úkonov!

 

Ak zaznie varovný signál:

 • vznikla mimoriadna udalosť,
 • podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistíte, pred akým ohrozením vás varuje,
 • počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.

 

 

VAROVNÉ SIGNÁLY A SIGNÁL KONIEC OHROZENIA

VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ je varovný signál, ktorý sa vyhlasuje  2-minútovým kolísavým tónom sirén a následne  je doplnený slovnou – hovorenou informáciou o podrobnostiach a charaktere ohrozenia. Počas vojnového stavu a počas vojny sa ním vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu.

 

„OHROZENIE VODOU“ je varovný signál, ktorý sa vyhlasuje 6-minútovým stálym tónom sirén a následne je doplnený slovnou – hovorovou informáciou o podrobnostiach a rozsahu ohrozenia.

 

„KONIEC OHROZENIA“ je signál vyhlásený 2-minútový stály tón sirén bez opakovania.

 

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva v uvedených termínoch (1x za mesiac t.j. každý druhý piatok v mesiaci) o 12,00 hod.  2-minútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač !!!!

 

 

Čo robiť pri všeobecnom ohrození?

 

PRI VŠEOBECNOM OHROZENÍ

 • ostaňte doma,
 • očakávajte slovnú doplnkovú informáciu a vykonávajte činnosti v zmysle pokynov v nej uvedených,
 • nesnažte sa deti vyzdvihnúť zo školy alebo školského zariadenia, školské zariadenie bude postupovať podľa evakuačných plánov
 • informujte v okolí svojho bydliska starších, osamelo žijúcich ľudí, zdravotne postihnutých ľudí,
 • telefonujte len v prípade naliehavej potreby,
 • vo vlastnom záujme nepožívajte alkohol, drogy alebo lieky spôsobujúce zvýšenú únavu.

 

 

Čo robiť pri ohrození vodou?

 

PRI OHROZENÍ VODOU

 • si vytipujte bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 • hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia,
 • pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
 • pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
 • ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
 • pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,
 • upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
 • pripravte si evakuačnú batožinu

 

 

V OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV 

 • opustite ohrozený priestor,
 • zbytočne netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
 • v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie,
 • v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 • nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

 

 

ZÁSADY SPRÁVANIA SA PO POVODNIACH A ZÁPLAVÁCH

 • nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody,
 • zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou,
 • informujte sa o miestach humanitárnej pomoci,
 • ak máte poistený majetok pred živelnou pohromou, urobte si fotodokumentáciu poškodeného majetku a kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.

 

PAMÄTAJTE !

 • únik z ohrozeného územia, voľte vždy kolmo na smer prúdenia vody, nie v smere prúdenia vody ani proti prúdu

 

 

Čo robiť ak ste účastníkom dopravnej nehody spojenej s únikom nebezpečnej látky (NL)?

 

Vozidlo prepravujúce nebezpečné látky je označené oranžovou tabuľkou s čiernym popisom, ktoré označuje stupeň nebezpečenstva a identifikačné číslo látky.

kemlerov-kod

Identifikačné číslo nebezpečenstva (Kemlerov kód)

Identifikačné číslo látky (UN kód) 

 

 • odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby  zostala zachovaná   priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
 • ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky, zastavte motor vozidla a urýchlene opustite kontaminovaný priestor, chráňte si dýchacie cesty vlhkou vreckovkou, kusom tkaniny alebo oblečenia,
 • bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku,
 • oznámte nehodu na linke 112 alebo na niektoré z čísel zložiek IZS,
 • nedotýkajte  sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované,
 • po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.

 

 

PAMÄTAJTE !

 • ochranná maska alebo improvizované prostriedky ochrany jednotlivca slúžia len na rýchly únik z kontaminovaného priestoru, nie na pobyt v ňom,
 • nebezpečná látka  v plynnom stave sa vždy šíri v smere vetra,
 • únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.

 

 

 

Čo robiť v prípade teroristického útoku?

 

 • zachovajte rozvahu a pokoj, nešírte paniku,
 • chráňte si dýchacie cesty vlhkou tkaninou (ochranné rúško z vreckovky, viaceré vrstvy gázy, uterák),
 • urýchlene opustite ohrozený priestor – kolmo na smer vetra a ukryte sa vo vhodnej budove,
 • sledujte informácie v televízii, rádiu a obecnom (mestskom) rozhlase,
 • plňte pokyny vydané oprávnenými osobami,
 • utesnite okná, dvere, a iné vetracie otvory,
 • zbytočne netelefonujte,
 • poskytnite pomoc susedom a spolupracovníkom (najmä deťom, starším, chorým a bezvládnym osobám),
 • odstráňte z verejnej komunikácie vlastné vozidlo, ktoré by prekážalo pri činnosti záchranárov,
 • dodržiavajte nariadené hygienické, protiepidemiologické a protiepizootické opatrenia a režimy karantény,
 • priebežne sledujte zdravotný stav rodinných príslušníkov a zaznamenávajte ich telesnú teplotu.

 

 

 

EVAKUÁCIA

Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z miesta ohrozenia na bezpečné miesto. Evakuácia sa vyhlasuje až po vyhlásení mimoriadnej situácie z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na území ohrozenom mimoriadnou udalosťou.

Evakuácia sa delí na : 

 • krátkodobú, s možným návratom evakuantov do 72 hodín
 • dlhodobú, s možným návratom evakuantov po 72 hodinách.

 

 

Aké sú povinnosti občanov pri evakuácií?

 • ak je to možné, sledovať rozhlas, televíziu a pod., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození,
 • dodržiavať pokyny osôb a orgánov štátnej správy a samosprávy, určených k riadeniu a zabezpečeniu evakuácie,
 • vypnúť kúrenie príp. uhasiť otvorený oheň, vypnúť elektrické a plynové spotrebiče, uzatvoriť prívod vody a plynu, uzatvoriť okná,
 • ak nebude stanovené inak, zvieratá a hydinu zavrieť do stajne, ostatné zvieratá zanechať doma a predzásobiť ich  vodou a krmivom,
 • dodržať zásady pre opustenie bytu/domu,
 • zobrať si evakuačnú batožinu, zamknúť byt/dom a dostaviť sa do určeného evakuačného zariadenia alebo priestoru,
 • pri opustení bytu/domu upovedomiť susedov o vzniknutej situácii,
 • pri použití vlastného vozidla, dodržiavať pokyny poriadkových orgánov.

 

 

Čo všetko by mala obsahovať EVAKUAČNÁ BATOŽINA?

 • osobné doklady, peniaze a iné cennosti,
 • lieky ktoré pravidelne užívate a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,
 • základné trvanlivé potraviny a pitná voda na dva až tri dni (2l/osoba),
 • predmety osobnej hygieny,
 • vrecková lampa (sviečka, zápalky),
 • prikrývka alebo spací vak,
 • náhradná osobná bielizeň, odev, obuv a  nepremokavý plášť,
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci (pre deti napr. obľúbená hračka, kniha),

 

Hmotnosť evakuačnej batožiny môže byť najviac 25kg u dospelej osoby, 15kg u dieťaťa, 5kg príručná batožina.

Batožina okrem príručnej batožiny musí byť pri preprave označená štítkom s menom a priezviskom, adresou pobytu, telefonickým kontaktom a podľa možnosti uzamknutá.