Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prihlásenie na pobyt

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

 

Trvalý pobyt

Je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

 

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí! 

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

V ohlasovni pobytu sa prihlasujú na pobyt len občania so štátnou príslušnosťou Slovenskej republiky.

 

Cudzí štátni príslušníci sa prihlasujú na pobyt na
Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava, Regrútska 4, Bratislava – Vajnory 831 06
mail: 
ocppzba@minv.sk tel. +421 9610 36999, fax +421 9610 36959

 

 

Trvalý pobyt dieťaťa.
Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia.

Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, rodný list dieťaťa je vydaný osobitnou matrikou na území SR a začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

 

 

Doklady potrebné k prihláseniu trvalého pobytu:

  1. platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
  2. dieťa do 18 rokov, rodný list – originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom
  3. platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny
  4. uviesť o nehnuteľnosti, na ktorú sa nahlasuje pobyt nasledovné údaje:

–    číslo listu vlastníctva
–    katastrálne územie
–    ulicu
–    a číslo bytu ak sa jedná o byt.

5. ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál  sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou,

6) súhlas vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov s prihlásením občana na trvalý pobyt a to: osobne na ohlasovni pred zamestnancom ohlasovne, alebo písomne s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov  

Súhlas vlastníka s prihlásením občana na pobyt

 

UPOZORNENIE

Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické osoby podľa odseku 4 sú oprávnené požiadať osoby podľa odseku 2 o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní, to neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podľa osobitného predpisu.

Citované zo zákonu Zákona č. 177/2018 Z. z., Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy, ods. § 1, odsek 6.

 

Tento súhlas sa nevyžaduje, ak:

1) ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

2) ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

3) ide o prihlásenie manžela/manželky alebo nezaopatrené dieťa vlastníka, spoluvlastníka.

 

 

Prihlasovanie trvalého pobytu iných osôb

– Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.

– Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

– Za občana mladšieho ako 18 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú výchovu a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná výchova alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť podľa odseku 2 nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

– Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási.

 

Zmenu trvalého pobytu nie je možné vykonať, ak je občiansky preukaz neplatný !
Neplatnosť občianskeho preukazu je definovaná v zákone č. 395/2019 Z. z. – Zákon o občianskych preukazoch - § 11
§ 11
Neplatnosť občianskeho preukazu


(1) Občiansky preukaz je neplatný, ak:


a) - uplynula jeho platnosť,
b) - je poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom uvedený údaj, alebo je porušená jeho celistvosť,
c) - podľa podoby tváre v občianskom preukaze nemožno identifikovať jeho držiteľa,
d) - neobsahuje údaj o skutočnostiach uvedených v § 3 ods. 6,
e) - obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje okrem údaja podľa § 3 ods. 7,
f) - obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
g) - držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho; ak nedošlo k odovzdaniu občianskeho preukazu, tento sa eviduje ako odcudzený,
h) - držiteľ stratil štátne občianstvo; ak nedošlo k odovzdaniu občianskeho preukazu, tento sa eviduje ako odcudzený,
i)  - držiteľ ohlásil jeho stratu alebo odcudzenie, alebo bol na príslušný útvar, ktorýkoľvek útvar Policajného zboru alebo zastupiteľský úrad doručený ako nález,
j) - pri jeho preprave z miesta vyhotovenia došlo k jeho strate alebo odcudzeniu,
k) - nebol odovzdaný podľa § 15 ods. 1 písm. e).


(2)Príslušný útvar, príslušník Policajného zboru alebo zastupiteľský úrad môže odobrať neplatný občiansky preukaz.

 

 

Prihlásenie na trvalý pobyt na mestskú časť

Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g), bezdomovci a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 až 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava.

V takom prípade občan predkladá:

-platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o OP z príslušného oddelenia policajného zboru.

 

Ďalšie informácie: 

Oznámenie miesta pobytu obyvateľa - poskytuje sa na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. 

V žiadosti musí byť uvedené:
a)
meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a miesto trvalého pobytu žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť
c)
odôvodnenie žiadosti
d)
predložiť treba platný občiansky preukaz

Na vydanie Potvrdenia o vlastnom trvalom pobyte treba predložiť:

-platný občiansky preukaz,

-originál rodného listu dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky do 18 roku.

 

Prechodný pobyt

V prípade prihlasovania sa na prechodný pobyt sa postupuje rovnako ako pri prihlasovaní sa na trvalý pobyt.

 

Správne poplatky

Potvrdenie o pobyte 5,00 €
Oznámenie o pobyte 5,00 €