Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Opatrovateľská služba

Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu

 

Poskytovateľ sociálnej služby:                   Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

Druh poskytovanej sociálnej služby:        Domáca opatrovateľská služba

Forma sociálnej služby:                               Terénna sociálna služba

Počet prijímateľov v roku 2023:                 21

 

Poskytovateľ sociálnej služby je v súlade s § 72, ods. 20 zákona č. 448/2008 Z . z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, povinný zverejniť na svojom webovom sídle priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre podľa § 72 ods. 5 za predchádzajúci rozpočtový rok za jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb.

 

Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2023

rok 2023        v eur

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a  ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

88 310,00 

b) poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie a príspevky    na starobné dôchodkové poistenie

23 481,00 

c) cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách

0

d) energie, voda a komunikácie 

0

e) materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

0

f)  dopravné

0

g) rutinná údržba a štandardná  údržba okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

0

h) nájomné za prenájom okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu

0

i)  výdavky na služby

1 400,00 

j)  výdavky na bežné transfery, z toho len na vreckové, odstupné, odchodné, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

1 049,00 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku poskytovateľa sociálnej služby podľa osobitného predpisu

0

Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2023 celkom

114 240,00

Počet odpracovaných hodín celkom

9 590

Ekonomicky oprávnené náklady na jednu hodinu poskytovanej služby

8,70

 

Dátum vyhotovenia na základe údajov EO dňa 29.02.2024

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Kompletné podmienky Opatrovateľskej služby Veľkosť: 347.4 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2022
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, monitorovanie a signalizácia potreby pomoci Veľkosť: 520.5 kB Formát: rtf Dátum: 16.9.2022
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 52022 zo dňa 13.12.2022 Veľkosť: 187 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2023