Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň za psa

Aktuálny zoznam registrovaných psov nájdete v súbore nižšie .

V zozname psov je uvedené: adresa, číslo psej známky, plemeno a farba psa.

 

 

Správca dane:


Správcom dane je miestne príslušná obec, na ktorej území je pes chovaný.

 

 

Základné informácie o dani za psa:


Daňovník:
 je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa


Predmet dane: pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je: pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.


Základ dane:  základom dane je počet psov.

 


Sadzba dane:


50,00 eur za psa, ktorý je využívaný ako strážny pes podnikateľského subjektu

45,00 eur za psa, ktorého daňovník chová v byte v bytovom dome

20,00 eur za psa, ktorého daňovník chová v rodinnom dome, v rekreačnej chate alebo domčeku určenom na individuálnu rekreáciu, v záhradkárskej chatke alebo na záhradkárskom pozemku

10,- eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku

0,- eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba – držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.


Sadzbu dane a podmienky zníženia dane za psa a oslobodenie od dane za psa upravuje Čl. I. VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 5/2016 zo dňa 13. 12. 2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa v znení VZN č. 7/2015

 

 

 

Daňová povinnosť k dani za psa:


Vznik: Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

 
Zánik: Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

 

 

Priznanie k dani za psa:


Termín: Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.


Tlačivo: Priznanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií SR. V priznaní sa uvádza, ak ide o fyzickú  osobu, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu    alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Daňový subjekt okrem záhlavia priznania vyplní ešte prílohu „Oddiel V. Priznanie k dani za psa“.
Formulár daňového priznania je k dispozícii na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská  7, Bratislava, referát miestnych daní, podnikateľských činností a platobného styku, prízemie č. dv. 106  alebo v elektronickej podobe.

Formulár Čestné prehlásenie k uplatneniu nároku na určenie nižšej sadzby dane pre dôchodcov je k dispozícii na miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, referát miestnych daní, podnikateľských činností a platobného styku, prízemie č. dv. 106 alebo v elektronickej podobe.

 

Vyrubenie dane za psa


Forma: Správca dane vyrubí daň za psa rozhodnutím.


Splatnosť dane: Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


Úhrada dane: Daň možno uhradiť hotovostne v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, prípadne poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane.

 

 

OZNAM

Milí občania, oznamujeme vám, že každý držiteľ psa, ktorý si psíka na miestnom úrade zaregistroval a riadne platí dane, si aj v roku 2021 môže vyzdvihnúť vrecká na psie exkrementy priamo v podateľni Miestneho úradu Bratislava-Vrakuňa na Šíravskej ulici. Nezabudnite však na svoju daňovú povinnosť na rok 2021 a zaplaťte za psíka miestnu daň.

Kontaktná osoba: Ing. Monika Jablonická, tel.č.: 02/40204833

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Odhlasenie_psa_z_evidencie Veľkosť: 75.9 kB Formát: rtf Dátum: 11.8.2022
Prihlasenie_psa_do_evidencie Veľkosť: 81.2 kB Formát: rtf Dátum: 11.8.2022
zoznam_prihlasenych_psov__27.10.2021 Veľkosť: 361.2 kB Formát: pdf Dátum: 11.8.2022
Potvrdenie_o_podani_priznania Veľkosť: 128 kB Formát: pdf Dátum: 11.8.2022
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Veľkosť: 979 kB Formát: pdf Dátum: 11.8.2022