Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň za užívanie verejného priestranstva

Správca dane


Správcom dane je miestne príslušná obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.

 

Základné informácie o dani za užívanie verejného priestranstva


Daňovník: je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.


Predmet dane: Predmetom   dane   za   užívanie   verejného  priestranstva  je osobitné užívanie verejného priestranstva.


Základ dane: Základom   dane za užívanie   verejného   priestranstva  je  výmera užívaného verejného priestranstva v m².

 

 

Sadzba dane v € za m² a deň:

 • 0,50 € – za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (opravárenských, kopírovacích, pohostinských, predaj novín a časopisov a pod.), stánkový predaj ovocia a zeleniny, kvetín (vrátane zabratia priestranstva pred zariadením)

 

 • 0,50 € – za zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb exteriérového sedenia (letné terasy a pod.)

 

 • 1,- € – za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu, za stavebné a rekonštrukčné práce, prevádzkové výkopy, za rozkopávky, za zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky  a za skládky materiálov a predmetov súvisiacich s týmito prácami, za umiestnenie kontajnera na stavebný odpad

 

 • 1,- € – za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni

 

 • 2,- € – za umiestnenie skládky (okrem umiestnenia stavebných zariadení na výstavbu, za stavebné a rekonštrukčné práce, prevádzkové výkopy, za rozkopávky, za zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky a za skládky materiálov a predmetov súvisiacich s týmito prácami, za umiestnenie kontajnera na stavebný odpad a okrem umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni )

 

 • 0,50 € – za umiestnenie predajného zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom vrátane plochy určenej na konzumáciu

 

 • 0,50 € – za umiestnenie cirkusov, lunaparku a iných atrakcií a podujatí (0,50 € za 1m2 a deň – výmer obslužnej plochy)

 

 • 0,50 € – za usporiadanie kultúrnych, športových, kultúrno-propagačných a prezentačných podujatí

 

 • 0,086 € – za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste: fyzické osoby – obyvatelia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

 

 • 0,114 € – za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste: ostatné fyzické osoby – podnikatelia (SZČO) a právnické osoby

 

 • 0,006 € – za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste : fyzické osoby – obyvatelia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, ktorí sú držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktorá je súčasne držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu

 

 • 0,006 € – za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste : fyzické osoby – obyvatelia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, ktorí sa starajú o osobu, ktorá je držiteľ
  preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktorá je súčasne držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu a tieto osoby majú spoločný trvalý alebo prechodný pobyt

 

 • 2,- € – za prechodné skladovanie odpadu

 

 • 14,50 € - za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach, vrátane plochy určenej na konzumáciu: predaj jedál a nápojov vrátane alkoholických

 

 • 11,- € za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach, vrátane plochy určenej na konzumáciu: predaj nápojov vrátane alkoholických

 

 • 9,- € za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach, vrátane plochy určenej na konzumáciu: predaj jedál a nápojov bez podávania alkoholických nápojov

 

 • 7,- € za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach: spotrebného tovaru – hračky, balóny, darčekové predmety, cukrovinky, pochutiny, ľudovoumelecké výrobky a iný tovar

 

 • 10,- € za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach: reklamu a propagáciu za účelom politickej kampane

 

 • 5,- € za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach: reklamu a propagáciu

 

 • 3,- € za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach: predaj náboženských predmetov a literatúry a služby napr. maľba na tvár

 

 • 10,- €  reklamu a propagáciu za účelom politickej kampane

 

 • 0,40 € – v ostatných prípadoch

 

Sadzbu dane, podmienky zníženia dane za užívanie verejného priestranstva, resp. oslobodenie od dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia upravuje VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2023 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 

Daňová povinnosť k dani za užívanie verejného priestranstva


Vznik: Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva.


Zánik: Daňová povinnosť zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

 

 

Oznamovacia povinnosť


Termín: Daňovník  je  povinný  oznámiť  svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne, daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.


Tlačivo: Daňovník je povinný najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti doručiť správcovi dane vyplnené a podpísané tlačivo „Oznámenie vzniku a zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva“.

 

 

Formulár „Oznámenie vzniku a zániku daňovej  povinnosti  za užívanie verejného priestranstva“ je  k dispozícii na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, referát miestnych daní,   podnikateľských    činností   a  platobného    styku, 1. poschodie č. dv. 206 alebo v elektronickej  podobe.


Oznámenie vzniku – zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva (Príloha č. 3 VZN MČ Bratislava – Vrakuňa č. 5/2023 o miestnych daniach)
 

Vyrubenie dane za užívanie verejného priestranstva


Forma: Správca dane vyrubí daň za užívanie verejného priestranstva rozhodnutím.


Splatnosť dane: Vyrubená  daň za  užívanie  verejného  priestranstva  je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


Úhrada dane: Daň možno uhradiť hotovostne v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, prípadne poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane.


Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Poucenie_na_vyplnenie_priznania Veľkosť: 257.7 kB Formát: pdf Dátum: 11.8.2022
Potvrdenie_o_podani_priznania Veľkosť: 128 kB Formát: pdf Dátum: 11.8.2022
priloha-c-3-oznamenie-verejne-priestranstvo-5-2023 Veľkosť: 271.3 kB Formát: pdf Dátum: 17.5.2023