Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň za nevýherné hracie automaty

 

Správca dane:


Správca:
 Miestne príslušnou obcou je obec, na území ktorej sa nevýherné hracie automaty  prevádzkujú.

 


Základné informácie o dani za nevýherné hracie automaty:


Daňovník: Daňovníkom  je fyzická  osoba   alebo  právnická  osoba, ktorá nevýherné hracie automaty prevádzkuje.


Predmet dane: Predmetom dane za nevýherné  hracie  prístroje  sú  hracie  prístroje – „nevýherné hracie prístroje“, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie automaty nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch dostupných verejnosti.


Základ dane: Základom dane je počet nevýherných hracích automatov.


Sadzba dane:


500,00 €elektronické prístroje na počítačové hry za jeden nevýherný hrací automat a kalendárny rok
170,00 €mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok

 


Sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov a prípadné oslobodenia alebo zníženia dane určuje VZN mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa .

 

 

 

Daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie automaty:


Vznik: Daňová   povinnosť   vzniká 1. dňom   kalendárneho  mesiaca, v  ktorom  sa  nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať.

Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť  u  nového správcu dane 1. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.


ZánikDaňová povinnosť zaniká  posledným dňom mesiaca, v  ktorom sa ukončilo  jeho prevádzkovanie.

 

 

Priznanie k dani za nevýherné hracie automaty:


Termín: Ak vznikne daňová povinnosť k dani za  nevýherné hracie automaty v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej  vznikla daňová povinnosť, najneskôr  do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
Ak daňovník podal priznanie k dani a daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie automaty vznikne  alebo zanikne v    priebehu   zdaňovacieho obdobia, je  povinný podať čiastkové priznanie k tej dani príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

 


Tlačivo: Priznanie sa podáva na tlačive, ktorého  vzor ustanoví  Ministerstvo  financií SR.

V priznaní sa uvádza,

  1. ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo,
  2. ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania.

 


Formulár daňového priznania je k dispozícii na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, referát miestnych daní, podnikateľských činností a platobného styku, prízemie č. dv. 106 alebo v elektronickej podobe v priloženom súbore 

 

 

Vyrubenie dane za nevýherné hracie automaty:


Forma: Správca dane vyrubí daň za nevýherné hracie prístroje rozhodnutím.


Splatnosť dane: Vyrubená daň za nevýherné hracie prístroje je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


Úhrada dane: Daň možno uhradiť hotovostne v pokladni  Miestneho  úradu  mestskej  časti Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, prípadne poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane.

Súbory na stiahnutie