Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň za predajné automaty

 

Správca dane:


Správca: Miestne príslušnou obcou je obec, na území ktorej sa predajné automaty prevádzkujú.

 


Základné informácie o dani za predajné automaty


Daňovník: Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická  osoba, ktorá  predajné automaty prevádzkuje.


Predmet dane: Predmetom dane  za  predajné  automaty   sú   prístroje  a  automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a  sú umiestnené  v priestoroch dostupných verejnosti.


Základ dane: Základom dane je počet predajných automatov.


Sadzba dane:


70,00 € – za jeden predajný automat vydávajúci potravinové výrobky bez alkoholických a tabakových výrobkov a kalendárny rok
500,00 € – za jeden predajný automat vydávajúci alkoholické a tabakové výrobky a kalendárny rok

 

 

Sadzbu dane, rozsah  a spôsob  vedenia  preukaznej  evidencie  na účely  dane,  spôsob  identifikácie  predajných  automatov a prípadné oslobodenia alebo zníženia dane určuje VZN mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. 3/ 2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.

 

 

Daňová povinnosť k dani za predajné automaty:


Vznik: Daňová povinnosť vzniká 1. dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat
začal prevádzkovať.

Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane 1. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.


Zánik: Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v  ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 

 

Priznanie k dani za predajné automaty:


Termín: Ak vznikne daňová povinnosť k dani za predajné automaty v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej  vznikla daňová povinnosť, najneskôr  do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
Ak daňovník podal priznanie k dani a daňová povinnosť k dani za predajné automaty vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.


Tlačivo: Priznanie sa podáva na tlačive, ktorého  vzor ustanoví  Ministerstvo  financií SR.

V priznaní sa uvádza ,

  1. ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo
  2. ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania.

 

Formulár daňového priznania je k dispozícii na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, referát miestnych daní, podnikateľských činností a platobného styku, prízemie č. dv. 106 alebo v elektronickej podobe v priloženom súbore.

 

Vyrubenie dane za predajné automaty:


Forma: Správca dane vyrubí daň za predajné automaty rozhodnutím.


Splatnosť dane: Vyrubená daň za predajné automaty je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


Úhrada dane: Daň  možno  uhradiť  hotovostne  v  pokladni  Miestneho  úradu  mestskej  časti Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, prípadne poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane

Súbory na stiahnutie