Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie o umiestnení stavby „AUTOUMYVAREN HRADSKÁ“

SÚBOR
Dátum: 14.03.2024
Autor: Admin
Rozhodnutie o umiestnení stavby  „AUTOUMYVAREN HRADSKÁ“

Rozhodnutie o umiestnení stavby - „AUTOUMYVAREN
HRADSKÁ“ pozemok reg.CKNparc.č. 3133/5, 3133/44, 3134/7, 3134/21, 3134/18, kat. úz. Vrakuňa

VEC
Územné konanie o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby - „AUTOUMYVAREN
HRADSKÁ“ pozemok reg.CKNparc.č. 3133/5, 3133/44, 3134/7, 3134/21, 3134/18, kat. úz. Vrakuňa

Oboznámenie sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia- §33 ods.2 správneho poriadku

Dňa 05.09.2023 podala spoločnosť PETRING, s.r.o.. Nám. Hraničiarov č.6/8, 851 03 Bratislava
v zastúpení navrhovateľa JMKA s.r.o.. Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava, ICO: 52 659 356 ( ďalej len
„ navrhovateľ „ ) návrh na vydanie územného rozhodnutia stavby „AUTOUMYVÁREŇ HRADSKÁ“ na
Hradskej ulici v Bratislave, pozemky reg.CKN parc.č. 3133/5, 3133/44, 3144/7, 3134/21, kat. úz. Vrakuňa,
ktorá bola upravená dňa 18.10.2023 na žiadosť o zmenu územného rozhodnutia č.ÚRy4821/2010/456/Kjr-l 13
zo dňa 16.05.2011, právoplatné 27.7.2012, stavby „Artcentro Vrakuňa, Majoránová ulica“ v Bratislave,
spočívajúcej v zmene SO-05-Pavilón 5 na stavbu „AUTOUMYVAREŇ HRADSKÁ“.
Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad mestskej časti Bratislava- Vrakuňa listom zo dňa 25.10.2023 oznámil v súlade s ustanovením
§36 ods.l, §36 ods.4 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného
konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Súčasne nariadil ústne pojednávanie na deň
30.11.2023. Účastníci konania boli upozornení na možnosť uplatnenia námietok najneskôr pri ústnom
pojednávaní. V rovnakej lehote mohli uplatniť svoje stanoviská dotknuté orgány.
Dňa 13.11.2023 si elektronickou poštou Železnice Slovenskej republiky GR uplatnili požiadavku na
predloženie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na vydanie stanoviska cestou ŽSR Oblastné
riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava a ŽSR Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská
6/E, 917 02 Trnava, na základe ktorých môže byť vydané súhrnné stanovisko Železníc Slovenskej republiky
k umiestneniu stavby v ochrannom pásme dráh.
Stavebný úrad, vzhľadom na uvedené, územné konanie prerušil a vyzval navrhovateľa, zastúpeného
splnomocneným zástupcom na doplnenie požadovaných podkladov. Zároveň navrhovateľa upozornil na
možnosť požadovaných ďalších náležitostí, ktoré vyplynú z predložených podkladov.

Dňa 05.3.2024 navrhovateľ doplnil požadované podklady pre vydanie rozhodnutia.

Stavebný úrad v súlade s §33 ods.2 správneho poriadku dáva možnosť účastníkom konania vyjadriť sa
k podkladom rozhodnutia, najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oboznámenia,
a to písomne, doručením do podateľne miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7,
Bratislava alebo poštovou prepravou. (Pri doručovaní poštovou prepravou sa lehota považuje za dodržanú,
ak bolo vyjadrenie adresované správnemu orgánu podané najneskôr v posledný stanovený deň na poštovú
prepravu.)

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rozhodnutie o umiestnení stavby „AUTOUMYVAREN HRADSKÁ“ Veľkosť: 1.11 MB Formát: pdf Dátum: 14.3.2024