Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dražobná vyhláška na odpredaj nehnuteľnosti

SÚBOR
Dátum: 19.03.2024
Autor: Admin

Dražobná vyhláška na odpredaj nehnuteľnosti

Dražobná vyhláška


Exekútorský úrad so sídlom Bratislava, JUDr. Eva Ondrejková, súdna exekútorka so sídlom
Turčianska 50, 821 09 Bratislava, oznamuje,


že v zmysle ust. §140 ods.1,2 a nasl. zák. NR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční
odpredaj nehnuteľností formou verejnej dražby.

Čas a miesto konania dražby:

dňa 16.04.2024 o hod. 9,00 hod.
v priestoroch Exekútorského úradu so sídlom Bratislava, Turčianska 50, 821 09
Bratislava


Predmet dražby:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti: Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Bratislava,
Katastrálny odbor na LV č. 135 pre k.ú. Vrakuňa, obec Bratislava -Vrakuňa, okres Bratislava II a to:


Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape


pozemok parc. č. 2586/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 561 m2,
pozemok parc. č. 2586/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2,

Stavby
stavby- 20 Iná budova so súp.č. 8107 stojaci na pozemku parc. č. 2586/1

vo vlastníctve : 2 Duba Alojz r. Duba, Majerská 5, Bratislava, PSČ 82109, SR
spoluvlastnícky podiel: 1/3


Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu 1/3 nehnuteľnosti
určená znaleckým posudkom a najnižšie podanie : 91 333,33 EUR,


Výška dražobnej zábezpeky/ ½ najnižšieho podania/: 45 666,65 EUR,


Cena - všeobecná hodnota dražených nehnuteľností bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 9/2024,
zo dňa 08.03.2024, znalca Ing. Katarína Vrablecová, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty
nehnuteľnosti, evidenčné číslo znalca 914066.

Podmienky dražby:
Výšku dražobnej zábezpeky je dražiteľ povinný uhradiť na účet súdnej exekútorky – Exekútorský úrad
Bratislava, č.ú.: 2644639255/0200 vedený vo VÚB, a.s.,
IBAN: SK39 0200 0000 0026 4463 9255
BIC: SUBASKBX
pod VS 11415
v poznámke: meno a priezvisko dražiteľa

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Drazobna vyhlaska_Alojz Duba Veľkosť: 270.1 kB Formát: pdf Dátum: 19.3.2024