Životné prostredie

Pôsobnosti mestskej časti v oblasti životného prostredia
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v zmysle Štatútu hl.m. SR Bratislavy zabezpečuje správu verejnej zelene a udržiava čistotu na svojom území, na plochách, ktoré sú zverené Bratislavou do správy mestskej časti alebo  ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti.

 

Zeleň je zložka životného prostredia, tvorená súborom živých a neživých prvkov, ktorá sa vyvinula v prirodzenom prostredí, alebo vznikla cieľavedomou ľudskou činnosťou usporiadaním podľa zásad záhradnej a krajinnej architektúry na pozemkoch, alebo ich častiach do plošných útvarov alebo ako solitéry.

Verejná zeleň je verejne prístupná zeleň.

Starostlivosťou o verejnú zeleň sa rozumie nepretržitý proces, ktorý vedie k zachovaniu a zlepšeniu ekologických, estetických a spoločenských funkcií zelene v urbanizovanom prostredí.

Údržbou verejnej zelene sa rozumie cieľavedomá činnosť zameraná na udržiavanie zelene vo vyhovujúcom stave tak, aby mohla plniť svoje funkcie v urbanizovanom prostredí a to najmä:

a) udržiavanie čistoty na plochách verejnej zelene

b) kosenie plôch verejnej zelene a ich vyhrabávanie – kosenie trávnikov

c) odburiňovanie a údržba drevín, orezávanie, výrub drevín

d) výsadba novej verejnej zelene.
Ochrana drevín je komplexná činnosť zameraná na udržanie a zlepšovanie zdravotného stavu drevín, celkového vonkajšieho vzhľadu drevín a na odstránenie následkov ich poškodenia tak, aby dreviny mohli plniť svoje funkcie.
Pri orezoch drevín mestská časť postupuje v súlade s platnými predpismi a normami. V zmysle § 17 ods. 5 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z.z. sa rez živých konárov s priemerom viac ako 5 cm vykonáva vo vegetačnom období od 1.4 do 30.9. Slovenská technická norma č. 83 7010 priamo určuje spôsob a čas kedy sa môžu vykonávať orezy stromov. Bod č. 3.2.1. “Pri rezaní živých konárov sa uprednostňuje rez v období plnej vegetácie, keď je schopnosť tvorby kalusu najväčšia.” Nehovoriac o tom, že v tomto období sa dá najlepšie posúdiť, ktoré konáre je potrebné odstrániť tak aby ostala stromu zachovaná dostatočne veľká asimilačná plocha.

MČ Vrakuňa  vykonáva úpravu drevín na základe požiadaviek občanov a to až po dôkladnom posúdení opodstatnenosti týchto žiadostí.
Výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch.

Ich realizácia je finálnym, a teda už nemeniteľným riešením v procese starostlivosti a ochrany drevín.
Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a § 48 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje tieto náležitosti (§17 vykonávacej vyhlášky):

– meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,

– katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne

– súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom nájomcom),

– špecifikáciu dreviny, ktorá sa ma vyrúbať, najmä druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,

– odôvodnenie žiadosti.
Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny sa prihliada na:

– druh a zdravotný stav dreviny,

– funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,

– to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja (obdobie vegetačného pokoja je určené od 1. októbra do 31. marca v súlade s § 17 ods. 9 vykonávacej vyhlášky).

 

Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je :

– zlý zdravotný stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,

– nevhodné hygienické podmienky v bytových a nebytových priestoroch

– narušenie stability stavby koreňovým systémom dreviny.
Pri údržbe a starostlivosti o verejnú zeleň mestská časť postupuje v súlade so Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z., a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Ako bolo vyššie uvedené mestská časť Bratislava-Vrakuňa zabezpečuje správu verejnej zelene a udržiava čistotu a poriadok na verejných priestranstvách, ktoré jej boli zverené Hlavným mestom SR Bratislava a ktoré má vo vlastníctve. To znamená, že nie všetky plochy, ktoré sa nachádzajú v katastri mestskej časti sú v správe a vo vlastníctve mestskej časti . Mestská časť neustále vyzýva správcov a vlastníkov pozemkov, aby si svoje pozemky udržiavali v súlade s Všeobecným záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Posudok k výrubu a orezu stromov na Poľnohospodárskej ulici

V zmysle vyššie uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a  správcov  pozemkov aby si svoje pozemky udržiavali v stave, ktorý neobmedzuje životné prostredie a čistotu celej mestskej časti . Ako príklad uvádzame list primátorovi hl.mesta Bratislavy

V zmysle vyššie uvedeného vyzývame Železnice SR o udržiavanie svojich pozemkov v stave, ktorý neombedzuje životné prostredie a čistotu celej mestskej časti

Jarné upratovanie 2019

Jesenné upratovanie 2019

 

Ďalšie výzvy 2019 na údržbu pozemkov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

 

 

Starostlivosť o zeleň

X