Zberné hniezdo, podľa definície v § 12 ods. 1 vo Všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky č.4/2016 z 30. júna o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „VZN č.4/2016), miestom určeným na zber triedeného odpadu papiera, skla a plastov je zberná nádoba/ kontajner umiestnená na stanovišti určenom v písomnom potvrdení o dodaní a prevzatí zbernej nádoby/ kontajnera podľa § 6 ods. 5 tohto nariadenia. Podľa § 12 ods. 2 v zástavbe rodinných domov je stanovišťom triedeného zberu spoločné stanovište (ďalej len „zberné hniezdo“) umiestnené:
a) na verejnom priestranstve, ktoré je určené na základe dohody hlavného mesta s mestskou časťou a oprávnenou osobou o vytvorení spoločného stanovišťa alebo
b) na pozemku vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby určenom na základe dohody vlastníka pozemku, najmenej piatich správcov nehnuteľností podľa § 2 ods. 11 písm. a) tohto nariadenia, hlavného mesta a oprávnenej osoby o vytvorení spoločného stanovišťa.
Zberné hniezda v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
Pôvodne bolo v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 12 zberných hniezd.Postupne sa počet zberných hniezd zredukoval z 12 na 8 (ak do tohto počtu započítame aj zberné nádoby na zbernom dvore na Ráztočnej). Zanikli zberné hniezda na Hrušovskej, Kaméliovej, Priehradnej a Majerskej, nakoľko boli neustále znečisťované netriedeným komunálnym odpadom, prípadne biologicky rozložiteľným odpadom z okolitých záhrad. Viackrát sme museli kontajnery v zberných hniezdach nahradiť novými, nakoľko boli vandalmi podpálené, či inak poničené.
Čo môžeme vyhadzovať do zberných nádob určených na triedený zber
a) modrou farbou je označený kontajner pre papier (zbiera sa čistý papier ako sú noviny, časopisy, katalógy, reklamné letáky, zošity, knihy, kancelársky papier, aj skartovaný, poskladané obaly z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky),
b) zelenou farbou je označený kontajner pre sklo (zbiera sa biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti – poháre, fľaše, a pod., sklenené črepy),
c) žltou farbou je označený kontajner pre plasty a kovy (zbiera sa stlačené PET fľaše neznečistené chemikáliami a olejmi, fólie, tégliky, iné stlačené plastové obaly, plastové obaly z mlieka a iných nápojov, kombinované viacvrstvové obaly, fólie kombinované s inými materiálmi, kovové obaly, konzervy, plechové obaly z nápojov

triedeny_zber

Zoznam zberných hniezd a zberných dvorov Bratislava-Vrakuňa

Zberné hniezdoZberná nádoba na skloZberná nádoba na papierZberná nádoba na plast a kov
Rebarborová (roh cintorína Ružinov a Rebarborovej 51) ánoánoáno
Malodunajská 7 ánoánoáno
Arménska (vedľa trafostanice) ánoánoáno
Šíravská (za miestnym úradom) nieánoáno
Poľnohospodárska (slepá ulica pri kostole) ánoánoáno
Ráztočná (súp. č. 8626) ánoáno – 4 kusyáno – 4 kusy
Šípová (oproti bytovému domu Šípová 2/A) ánoáno –  2 kusyáno – 2 kusy
Orchideová (roh Orchideovej a Orgovánovej) ánoánoáno

 

X