Oceňovanie občanov MČ Bratislava-Vrakuňa

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa s účinnosťou od 1.1.2020 pristúpila k možnosti odmeniť významných alebo zaslúžilých občanov, ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju mestskej časti alebo k zlepšeniu života jej obyvateľov udelením verejného ocenenia mestskej časti, za ich dosiahnuté vynikajúce výsledky v niektorej z oblastí ľudskej  činnosti, ak  svojou  prácou  a postojmi  prispeli k rozvoju mestskej časti alebo vynikajúco reprezentovali mestskú časť.

Návrhy na udelenie verejného ocenenia mestskej časti môžu podávať: starosta, zástupca starostu, poslanci, komisie miestneho zastupiteľstva, obyvatelia mestskej časti samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení, organizácií, nadácií, združení, fondov alebo verejnoprávnych inštitúcií pôsobiacimi na území mestskej časti každoročne v termíne od 1.9. – 30.11.

Návrh osôb nominovaných na ocenenie musí obsahovať základné údaje o nominovanom občanovi a opis záslužnej činnosti, za ktorú má byť občan ocenený.

Všeobecné podmienky pre udelenie ocenenia:

  • za zásluhy v oblasti spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti,
  • za humanitnú a verejno-prospešnú činnosť, ktorá má pozitívny dopad na kvalitu života v mestskej časti,
  • za kultúrnu a umeleckú činnosť, ktorá obohacuje mestskú časť,
  • za športové výkony, ktoré prispievajú k šíreniu dobrého mena mestskej časti,
  • za spoločenskú prácu vykonávanú nezištne v prospech mestskej časti.
RokDruh oceneniaMeno a priezvisko oceneného občana
2020Za osobitný osobný prínos k rozvoju mestskej časti Bratislava-VrakuňaIng. Štefan Ondek im memoriam

Ocenenie schvaľuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na návrh komisie menovanej starostom.

Pravidlá pre udeľovanie ocenenia
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 7/2019 zo dňa 03.12.2019 o podmienkach používania symbolov a o ceňovaní občanov mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa

X