Mestská časť Bratislava – Vrakuňa zriadila dňom 01. 10. 2015 Denný stacionár na Čiernovodskej ulici 25 s kapacitou 20 miest.
Prevádzka Denného stacionára na Čiernovodskej ulici je otvorená denne v pracovných dňoch od pondelka do piatka v čase od 7,30 hod. – 17,30 hod..

V dennom stacionári poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie a zabezpečuje: pracovná terapia a záujmová činnosť. Zároveň sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Ako sa stať klientom v našom dennom stacionári?

  1. Záujemca si musí podať písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na miestnom úrade v mieste trvalého pobytu (predpísané tlačivo).
  2. Ak záujemca spĺňa podmienky na poskytovanie sociálnej služby a má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, písomne požiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, referáte sociálnych služieb a nájomných bytov, Šíravská 7, Bratislava.
  3. Záujemca, ktorý  spĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby, ale v čase podania žiadosti nie je v stacionári voľné miesto, žiadosť je zaradená do poradovníka s poradovým číslom, ktoré obdrží žiadateľ spolu s potvrdením o zaradení do poradovníka. Žiadateľ je po uvoľnení miesta o tejto skutočnosti informovaný, aby mohol začať využívať požadované sociálne služby.
  4. Záujemcovi o poskytovanie sociálnej služby v DS sa poskytuje sociálna služba na základe uzatvorenej „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“.   Po jej podpísaní sa stáva prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“).
  5. Adaptačné obdobie prijímateľa je, ak sa nedohodne inak, 1 mesiac. DS umožňuje, podľa potreby a dohody, počas adaptačného obdobia prítomnosť rodinného príslušníka, resp. zákonného zástupcu. Počas adaptačného obdobia môže každá zo zúčastnených strán odstúpiť od zmluvy.

 

Kontaktná osoba: Bc. Iveta Horváthová, vedúca denného stacionára
Email: stacionar@vrakuna.sk

Telefón: 02/ 32 19 99 89

 

Tešíme sa na Váš pobyt v našom zariadení a zaručujeme Vám poskytovanie kvalitných sociálnych služieb.

Aktuálne je voľných 8 miest.

 

Výročná správa za rok 2019 – Denný stacionár

Výročná správa za rok 2018 – Denný stacionár

Výročná správa za rok 2017 – Denný stacionár

Výročná správa za rok 2016 – Denný stacionár

Fotogaléria

Jeseň 2018 v dennom stacionári

Vianočný večierok v stacionári 2018

Mesačný cenník služieb v Dennom stacionári

Stupeň odkázanostiMesačný poplatok za stupeň odkázanostiDenný poplatok za stupeň odkázanostiMesačný príspevok na stravuDenný príspevok na stravuMesačný poplatok za upratovanieDenný poplatok za upratovanieMesačný poplatok za vecné plnenia za spoločné priestoryDenný poplatok za vecné plnenia za spoločné priestoryMesačná suma úhrady spoluDenná suma úhrady spolu
III.42,00 €2,00 €94,50 €4,50 €21,00 €1,00 €16,80 €0,80 €174,30 €8,30 €
IV.54,60 €2,60 €94,50 €4,50 €21,00 €1,00 €16,80 €0,80 €186,90 €8,90 €
V.84,00 €4,00 €94,50 €4,50 €21,00 €1,00 €16,80 €0,80 €216,30 €10,28 €
VI.105,005,00 €94,50 €4,50 €21,00 €1,00 €16,80 €0,80 €237,30 €11,30 €
X