Informácie o skládke chemického odpadu vo Vrakuni

Chemická skládka s označením CHZJD-SK/ EZ/B2/136 sa nachádza na rozhraní bratislavských mestských častí, Ružinov a Vrakuňa, na ploche cca 4,65 ha. Počas skládkovania v období rokov 1966 – 1980 tu bolo uložených viac ako 90000 m3 odpadu bez vybudovania nepriepustných tesniacich prvkov. Odpad bol ukladaný vo vrstvách do koryta Mlynského ramena, ktoré nebolo zavezené úplne, ale bol tu ponechaný priestor na prekrytie odpadu a zarovnanie s okolitým terénom. Hrúbka odpadov sa pohybovala od 1,5 m do 2,5 m. Po roku 1980 sa začala rekultivácia skládky spočívajúca v prekrytí odpadu zeminou z výkopových prác pri výstavbe vtedajšieho Domu odborov. Celková mocnosť pokryvných materiálov dosahuje 2 až 3 m. Na zeminu bolo navezených postupne 22000 m3 ornice z vodného diela Gabčíkovo. Po sprevádzkovaní vodného diela Gabčíkovo v roku 1992 začala hladina podzemnej vody stúpať, čo spôsobilo, že v roku 1996 dosiahla nielen zónu kontaminovaných hornín, ale aj samotný chemický odpad. Rekultivované územie nebolo nikdy poľnohospodársky využívané vzhľadom na skutočnosť, že sa nepodarilo zabezpečiť expertízne posúdenie o nezávadnosti pestovaných poľnohospodárskych plodín.

Mestská časť Bratislava –Vrakuňa v roku 2002 vydala zákaz používania podzemných vôd, čerpaných z vlastných studní na jednotlivých nehnuteľnostiach na polievanie zeleniny a ovocných stromov určených na konzum do odvolania na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava II zo dňa 30.5.2002.

Zákaz používania studní

Usmernenie z Okresného úradu

 

Na základe uznesenia č. 685 zo dňa 24.6.2014 miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vrakuňa požiadalo primátora hlavného mesta SR Milana Ftáčnika a ministerstvo životného prostredia SR o súčinnosť a informovanosť  mestskej časti Bratislava – Vrakuňa o všetkých prebiehajúcich konaniach na ich úrovni. Od roku 2015 poslanci miestneho zastupiteľstva niekoľko krát zasadali k tejto téme a prijali uznesenia a vyhlásenia, o ktorých sa dozviete v našich  sekciách k tejto téme.

Uznesenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

 

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa vstúpila do rokovaní so všetkými  kompetentnými  orgánmi :  úradom vlády, Ministerstvom životného prostredia  SR, hl.mestom SR Bratislava. Oslovili sme 32  starostov okolitých obcí. Zriadili sme komisiu na dohľad nad sanáciou skládky CHZJD vo Vrakuni, vstúpili sme do štrajkovej pohotovosti, štrajkovali sme pred Ministerstvom ŽP SR.  

Oslovenie príslušných štátnych a samosprávnych orgánov

Týmto listom sme oslovili 32 starostov okolitých obcí (Most pri Bratislave, Rovinka, Dunajská Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo, Šamorín, Miloslavov, Štvrtok na Ostrove, Kvetoslavov, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Zálesie, Malinovo, Tomášov, Janíky, Zlaté Klasy, Nová Dedinka, Veľký Biel, Veľká Paka, Báč, Rohovce, Nový Život, Lehnice, Horná Potôň, Blatná na Ostrove, Holice, Orechová Potôň, Podunajské Biskupice, Ružinov, Pezinok, Senec)

 

Vo Vrakunských novinách sme niekoľkokrát opakovali oznamy o zákaze používania podzemných vôd a informovali sme všetkých občanov o prebiehajúcich krokoch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

MÁJ/JÚN 2017 – str.3 Zákaz používania studní naďalej platí
APRÍL 2017 – str. 3 Zákaz používania studní naďalej platí
DECEMBER 2016 – str. 7 Skládka CHZJD
NOVEMBER 2016 – str. 3 Zákaz používania studní naďalej platí str. 6 Skládka vyhnala Vrakunčanov pred Úrad vlády SR!
JÚL/AUGUST 2016 – str.3 Zákaz používania studní naďalej platí
JÚN 2016 – str. 3 Zákaz používania studní naďalej platí str. 8 Okrúhly stôl ku skládke CHZJD vo Vrakuni
MÁJ 2016 – str.3 Zákaz používania studní naďalej platí
APRÍL 2016 – str. 5 Zákaz používania studní naďalej platí
MAREC 2016 – str.3 Zákaz používania studní naďalej platí
JANUÁR/FEBRUÁR 2016 – str.9-11 Likvidácia toxickej skládky vo Vrakuni by sa mala začať na jeseň
DECEMBER 2015 – str.3 Zákaz používania studní naďalej platí
NOVEMBER 2015 – str. 3 Zákaz používania studní naďalej platí
SEPTEMBER 2015 – str. 3 Toxická skládka vo Vrakuni bude zneškodnená
JÚN 2015 – str. 5 Pre toxickú skládku vo Vrakuni sa k štrajkovej pohotovosti pridávajú aj ďalší
MÁJ 2015 – str. 3 Vrakuňa pre toxickú skládku vyhlásila štrajkovú pohotovosť
APRÍL 2015 – str. 4 Zákaz používania studní naďalej platí
MAREC 2015 – str. 4 Zákaz používania studní naďalej platí

 

Záverečná správa prieskum enviromentálnej záťaže

Záverečná správa prieskum enviromentálnej záťaže analýza rizika

Záverečná správa uskutočniteľnosti sanácie

Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Výsledky analýzy vôd zo studní v blízkosti skládky vo Vrakuni

Výsledky laboratórneho testovania potravín a zeleniny zo záhrad vo Vrakuni

 

Rokovania pri okrúhlych stoloch z 15.10.2015 „Nebezpečná skládka CHZJD“

Rokovania pri okrúhlych stoloch 26.5.2016, environmentálnej záťaže „skládka CHZJD“ vo Vrakuni

V súčasnosti prebieha na Stavebnom úrade Bratislava – Vrakuňa územné konanie o stavebnej uzávere v tejto lokalite. Konečne bola štátom  určená povinná  zodpovedná osoba , ktorá bude riešiť tento mimoriadne nepriaznivý stav. Je to Ministerstvo ŽP SR .V súčasnosti prebieha územné konanie na úrovni mestskej časti a ministerstva o umiestnení stavby podzemných stien, ktorých účelom ma byť uzavretie predmetnej skládky.

Rokovania pri okrúhlych stoloch 21.3.2018, environmentálnej záťaže „skládka CHZJD“ vo Vrakuni

Všetky uverejnené oznamy na našej webovej stránke www.vrakuna.sk na tému “Skládky CHZJD”

X