Život vo Vrakuni

Z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Bratislavského samosprávneho kraja sme koncom roka 2015 nakúpili nábytok do 2 tried v objekte na Bodvianskej, ktorý rekonštruujeme pre nové štyri triedy materskej školy.

 

V treťom novembrovom týždni sa začali stavebné práce na objekte, ktoré budú dokončené v roku 2016.

Bodvianska

Avšak, dotácie na zariadenie nových tried sme museli vyčerpať do konca roku:

  1. dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách v roku 2015

3 500 EUR

  1. dotácia Bratislavského samosprávneho kraja v rámci projektu Naša škôlka – Náš kraj

 4 000 EUR

NasaSkolka NasaSkolka1 NasaSkolka2

Z dotácie MŠ bol zrealizovaný nákup detských nábytkových zostáv a šatňových skriniek.

Z dotácie BSK bol zrealizovaný nákup detských stoličiek, detských postieľok s roštami a matracmi, stoly.

Požiadavka na rozšírenie kapacít materskej školy MŠ Kríková v objekte na Bodvianskej ulici vyplynula z nedostatku miest na umiestnenie detí predškolského veku do materských škôl v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. V objekte je možné vytvoriť štyri triedy s kapacitou 80 miest. Objekt je stavebne rozdelený na 2 samostatné časti, z ktorých každá pozostáva z dvoch miestností. Momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce týchto dvoch tried.

Súčasná kapacita MŠ Kríková s elokovaným pracoviskom Šíravská je 223 detí. Po ukončení realizácie projektu v objekte na Bodvianska bude môcť materská škola umiestniť až 303 detí predškolského veku s celodennou prevádzkou. Celkovo tak bude v mestskej časti vytvorených 557 miest pre detí predškolského veku v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Vrakuňa. Vzhľadom na narastajúci demografický vývoj a 681 evidovaných detí vo veku 3-6 rokov je pridelená dotácia veľkým prínosom pre mestskú časť .

Projekt NAŠA ŠKÔLKA – NÁŠ KRAJ                                                                                                                     Projekt ROZŠIROVANIE KAPACÍT MATERSKÝCH ŠKÔL
je financovaný s podporou:                                                                                                                                 je financovaný s podporou:

logo_vrakuna logo_BSK                                                               logo_MSVVAS_SR

Mestská časť                Bratislavský samosprávny kraj
Bratislava – Vrakuňa

X