Zásady o príspevkoch MČ Bratislava-Vrakuňa

Týmito zásadami sa určujú podmienky a postup pri poskytovaní finančných príspevkov obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súlade s výškou schválených finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v príslušnom kalendárnom roku na uvedený účel. Poskytovanie finančných príspevkov je dobrovoľná nenároková sociálna pomoc v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v nadväznosti na ekonomické dôsledky pretrvávajúcej pandémie COVID-19 pozastavuje vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa v roku 2020

Žiadosti žiadateľov o poskytovanie uvedených príspevkov mestskej časti budú naďalej evidované, v prípade zlepšenia finančnej situácie bude mestská časť príspevky dodatočne vyplácať.

 

Kompletné znenie zásad o príspevkoch MČ Bratislava-Vrakuňa

Žiadosť na slávnostný zápis dieťaťa do pamätnej knihy

Žiadosť na jednorazový vstupný balíček pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti

 

 

 

 

X