Základné informácie a tlačivá

Aj tento rok dostanete vrecká pre svojich psíkov na celý rok!

Aktuálny zoznam registrovaných psov v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. V zozname psov je uvedené: adresa, číslo psej známky, plemeno a farba psa.

Správca dane:
Správcom dane je miestne príslušná obec, na ktorej území je pes chovaný.

Základné informácie o dani za psa:
Daňovník: je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa
Predmet danepes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je: pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Základ dane:  základom dane je počet psov.
Sadzba dane:
50,00 eur za psa, ktorý je využívaný ako strážny pes podnikateľského subjektu

45,00 eur za psa, ktorého daňovník chová v byte v bytovom dome

20,00 eur za psa, ktorého daňovník chová v rodinnom dome, v rekreačnej chate alebo domčeku určenom na individuálnu rekreáciu, v záhradkárskej chatke alebo na záhradkárskom pozemku

10,- eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku

0,- eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba – držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.
Sadzbu dane a podmienky zníženia dane za psa a oslobodenie od dane za psa upravuje Čl. I. VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 5/2016 zo dňa 13. 12. 2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa v znení VZN č. 7/2015

Daňová povinnosť k dani za psa:
Vznik: Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.
Zánik: Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Priznanie k dani za psa:
Termín: Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
Tlačivo: Priznanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií SR. V priznaní sa uvádza, ak ide o fyzickú  osobu, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu    alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Daňový subjekt okrem záhlavia priznania vyplní ešte prílohu „Oddiel V. Priznanie k dani za psa“.
Formulár daňového priznania je k dispozícii na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská  7, Bratislava, referát miestnych daní, podnikateľských činností a platobného styku, prízemie č. dv. 106  alebo v elektronickej podobe.

Formulár Čestné prehlásenie k uplatneniu nároku na určenie nižšej sadzby dane pre dôchodcov je k dispozícii na miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, referát miestnych daní, podnikateľských činností a platobného styku, prízemie č. dv. 106 alebo v elektronickej podobe.

Vyrubenie dane za psa
Forma: Správca dane vyrubí daň za psa rozhodnutím.
Splatnosť dane: Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Úhrada dane: Daň možno uhradiť hotovostne v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, prípadne poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane.

 

Odkazy na tlačivá

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
Čestné prehlásenie – potrebné k uplatneniu nároku na určenie nižšej sadzby dane za psa pre dôchodcov
Prihlásenie psa do evidencie
Odhlásenie psa z evidencie

X