Základné školy

Základné školy

    
ZŠ Rajčianska: Ing. Mária Jakúbekováhttps://zsrajcianska.edupage.orgrajcianska@zsraba.edu.sk02/45 242 962
ZŠ Žitavská: Mgr. Helga Kováčováwww.zs-zitavska.edupage.orgskola.zszitavska@gmail.com0911 356 615
ZŠ Železničná: Mgr. Andrea Macháčováhttps://zszelba.edupage.orgoffice@zszelba.sk02/45 247 092

Gymnázium

    
Súkromné slovanské gymnáziumwww.ssg.skinfo@ssg.sk02/45 640 011

Povinná školská dochádzka

Povinná školská dochádzka sa začína spravidla začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 6. rok veku. Je 10-ročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

Miesto a čas zápisu sú určené  všeobecne záväzným nariadením (VZN) mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2015 zo dňa 08.12.2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vždy spravidla na  druhý aprílový týždeň v piatok od 14,30 do 18,00 hodiny a v sobotu od 8,00 do 12,00 hodiny. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku spravidla v základnej škole, do ktorej školského  obvodu trvalým  pobytom patrí, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, iba so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

Riaditeľ školy je povinný dieťa s trvalým pobytom v jeho obvode prijať.

Školské obvody presne určuje VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2020 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

Riaditeľ rozhoduje o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Zákonný zástupca  je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa – dieťa má viac ako 60 neospravedlnených vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, zákonnému zástupcovi môže byť uložená pokuta do výšky 331,50 eura.

Organizácia základnej školy a školského roka

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sú plnoorganizované, čiže sú to školy so všetkými ročníkmi.

Vyučovanie sa člení na obdobie školského roka a školského vyučovania. Školský rok začína 1. septembra a končí 30. júna. Začiatok a koniec obdobia školského vyučovania a termíny školských prázdnin (jesenné, vianočné, polročné, jarné, veľkonočné, letné) určuje každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v pedagogicko-organizačných pokynoch na príslušný školský rok. Sú zverejnené na stránke www.minedu.sk.

Vzdelávanie sa realizuje školskými vzdelávacími programami. Vypracovali si ich jednotlivé školy podľa predstáv a skúseností  pedagogických zamestnancov, podmienok a profilácie školy, záujmu a potrieb žiakov i rodičovskej verejnosti. Riaditeľ školy je povinný zverejniť školský vzdelávací program na verejne prístupnom mieste.

Základná škola sa člení na prvý a druhý stupeň. V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiak získa úspešným absolvovaním vzdelávania pre 1. stupeň základnej školy primárne vzdelanie  a úspešným absolvovaním vzdelávania pre 2. stupeň základnej školy nižšie stredné vzdelanie.

Školské obvody 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zriadila na svojom území 3 školské obvody pre 3 základné školy, ktorých je zriaďovateľom. Upravuje ich VZN č. 5/2020 o určení školských obvodov základných škôl. Toto nariadenie upravuje postup a podmienky plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka na základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Vrakuňa.

sú určené Všeobecne záväzným  nariadením mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2020:

 

ZŠ Rajčianska č.3

Bodliaková
Bodvianska
Brezová
Domašská
Hradská č.91-105 a č.140-154
Hrušovská
Jedľová č. 2-8
Jesienkova
Kaméliová
Kazanská
Krokusová
Margarétová
Marhuľová
Ostružinová
Pod agátmi
Poľnohospodáska č.32-119
Rajecká č.30-40
Rajčianska
Rebarborová
Repíková
Ríbezľová
Slnečnicová
Stavbárska
Toplianska
Toryská
Uzbecká
Vŕbová č. 8-14

ZŠ Železničná č.14

Anízová
Arménska
Bazalková
Borovicová
Bučinová č.2-14
Čučoriedková
Egrešová
Estónska č.11-27, a č.43-53
Hlohová
Hradská č. 1- 89 a č.2-138
Imelová
Kríková
Leknová
Levanduľová
Majerská
Malodunajská
Modricová
Mostná
Nechtíková
Pod gaštanmi
Podbeľová
Podunajská č.36-56
Poľnohospodárska č.1-31
Priehradná
Rajecká č.1-29
Rascová
Skorocelová
Šípová
Šíravská
Tymiánová
Železničná
žiaci prihlásení na trvalý pobyt Bratislava-Vrakuňa mestská časť

ZŠ Žitavská

Amarelková
Bebravská
Begóniová
Bučinová č.16-18
Čakanková
Čiernovodská
Čiližská
Dvojkrížna
Hnilecká
Horcová
Ihličnatá
Irisová
Jazmínová
Jedľová č.1-7
Kalinová
Kosodrevinová
Magnóliová
Majoránová
Maková
Orgovánová
Orchideová
Osíková
Palinová
Píniová
Platanová
Podpriehradná
Prasličková
Ráztočná
Slatinská
Vážska
Vŕbová č.2-6
Žihľavová
Žitavská

X