Základné školy

Základné školy

    
ZŠ Rajčianska: Ing. Mária Jakúbekováhttps://zsrajcianska.edupage.orgrajcianska@zsraba.edu.sk02/45 242 962
ZŠ Žitavská: Mgr. Helga Kováčováwww.zs-zitavska.edupage.orgskola.zszitavska@gmail.com0911 356 615
ZŠ Železničná: Mgr. Andrea Macháčováhttps://zszelba.edupage.orgoffice@zszelba.sk02/45 247 092

Gymnázium

    
Súkromné slovanské gymnáziumwww.ssg.skinfo@ssg.sk02/45 640 011

Povinná školská dochádzka

Povinná školská dochádzka sa začína spravidla začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 6. rok veku. Je 10-ročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

Miesto a čas zápisu sú určené  všeobecne záväzným nariadením (VZN) mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2015 zo dňa 08.12.2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vždy spravidla na  druhý aprílový týždeň v piatok od 14,30 do 18,00 hodiny a v sobotu od 8,00 do 12,00 hodiny. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku spravidla v základnej škole, do ktorej školského  obvodu trvalým  pobytom patrí, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, iba so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

Riaditeľ školy je povinný dieťa s trvalým pobytom v jeho obvode prijať.

Školské obvody presne určuje VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2020 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

Riaditeľ rozhoduje o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Zákonný zástupca  je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa – dieťa má viac ako 60 neospravedlnených vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, zákonnému zástupcovi môže byť uložená pokuta do výšky 331,50 eura.

Organizácia základnej školy a školského roka

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sú plnoorganizované, čiže sú to školy so všetkými ročníkmi.

Vyučovanie sa člení na obdobie školského roka a školského vyučovania. Školský rok začína 1. septembra a končí 30. júna. Začiatok a koniec obdobia školského vyučovania a termíny školských prázdnin (jesenné, vianočné, polročné, jarné, veľkonočné, letné) určuje každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v pedagogicko-organizačných pokynoch na príslušný školský rok. Sú zverejnené na stránke www.minedu.sk.

Vzdelávanie sa realizuje školskými vzdelávacími programami. Vypracovali si ich jednotlivé školy podľa predstáv a skúseností  pedagogických zamestnancov, podmienok a profilácie školy, záujmu a potrieb žiakov i rodičovskej verejnosti. Riaditeľ školy je povinný zverejniť školský vzdelávací program na verejne prístupnom mieste.

Základná škola sa člení na prvý a druhý stupeň. V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiak získa úspešným absolvovaním vzdelávania pre 1. stupeň základnej školy primárne vzdelanie  a úspešným absolvovaním vzdelávania pre 2. stupeň základnej školy nižšie stredné vzdelanie.

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo zaradenie do nultého ročníka

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu 1. ročníka základnej školy, riaditeľ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo zaradení dieťaťa do nultého ročníka. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

 O odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo zaradení dieťaťa do nultého ročníka môže riaditeľ rozhodnúť aj na návrh materskej školy, na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.   

Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník základnej školy.

Ak sa u žiaka, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej dochádzky a neabsolvoval nultý ročník v prvom polroku prvého ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast odporučenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie rozhodnúť o dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky.

Nultý ročník

Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré v súlade s platnou legislatívou k 1. septembru dosiahli fyzický vek 6 rokov, nedosahujú školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

V Základnej škole na Žitavskej ul. č. 1, Bratislava máme otvorený nultý ročník.

Školské obvody 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zriadila na svojom území 3 školské obvody pre 3 základné školy, ktorých je zriaďovateľom. Upravuje ich VZN č. 5/2020 o určení školských obvodov základných škôl. Toto nariadenie upravuje postup a podmienky plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka na základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Vrakuňa.

sú určené Všeobecne záväzným  nariadením mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2020:

 

ZŠ Rajčianska

Bodvianska č. 1-21 a č. 2-4,

Jedľová č. 2-8,

Rajčianska č. 3 a č. 2-46,

Stavbárska č.l- 27, č. l/A, č. 25/A, č. 2- 6, č. 12-28, č. 34-60,

Toplianska č.1-9 a č. 2-30,

Toryská č.l- 27, č. 5/A, č. 2-46,

Vrubová č. 8-12, Č.12/A, č. 14

ZŠ Železničná

Arménska č.l, č.l/A, č. 3, č. 5, č. 7, č.11, č.15, č. 17, č. 2, č. 4, č. 6, č. 8, č.10 ,

Borovicová č. 1-9, č.l/A, Č.15,Č.19,Č. 2-12,

Brezová č.1-19, č. 3/A, č. 5/A, č. 21, č. 25, č. 29, č. 41, č. 51, č. 55, č. 57, č. 2-16,č.lO/A, Č.12/A,

Bučinová č; 2-14,

Čakanková, Čučoriedková č. 1-15, č. 17, č. 2-12, č. 16,

Domašská č. 1-17, č.l/A, Č.15/A, č.2-14,

Egrešová č. 3, Č.5/A, č. 2, č. 6, Č.2/A, Estónska č.1-23, č. 25, č. 27, č. 43-51,

Hradská č. 1- 43, č.l/A, č. 3/A, č. 3/B, č. 5/A, č. 5/B, č. 7/A, č. 9/A, č. 45-79, č. 59/A, č.81-87, č. 91-105, č. 27/A, 3/C, Č.5/C, Č.l/B, Č.l/C, Č.19/A, č.2-112, č.122-154, č. 2/A, Č.IO/A, č. 40/A, č. 54/A, Č.72/A, Č.78/A, Č.124/A, Č.124/B, Č.140/A,B,C,

Hrušovská č. 1-59, č. 3/A, č. 5/A, č. 23/A, č. 27/A, č. 3 l/A č. 2-20, č. 26, č.32-38, č. 46-56, č. 60-66, č. 6/A, č. 8/A,

Kaméliová č. 1-7, č.l 1-15, č.2, č.6-10, č.16.

Kríková č.l-7,č. 2-18,

Levanduľová, Majerská, Marhuľová, Mostná, Orgovánová, Orchideová, Platanová, Podunajská č. 38-54,

Podpriehradná č.l, č. 33, č. 35, č.l/A, č. 6, č.10,

Poľnohospodárska č. 1-3, č. 7-25, č. 43, č.65-79, č. 95, č. 111-119, č. 2-26, č. 2/A, č. 32-36, č. 86-96,

Prasličková,

Priehradná č. 1-37, č. 55-79, Č.9/A. č. 9/B, č. 59/A, č. 2-62, č.76, č.78, Č.20/A, Č.26/A,

Rajecká č. 1-15, č. 2-40,

Ráztočná, Rebarborová, Repíková, Ríbezľová, Skoroceľová, Slnečnicová, Šípová, Šíravská, Železničná

ZŠ Žitavská

Bebravská č.1-5, č.7-11, č.2-34,

Bučinová č.16-18,

Čiemovodská č. 1-25, č. 2-6,

Čiližská č. 1, č. l/A, č. 2-42,

Dvojkrížna č. 1-9, č. 15, č. 2-6,

Hnilecká č. 1-23, č.2.

Jedľová č.1-5.

Poľnohospodárska č. 49, č. 51,č. 53,

Slatinská č. 3, č. 5, č. 9, č.l 1, č. 2- 36,

Vážska č. 1-23, č. 20-34,

Vŕbová č. 2-6,

Žitavská č. 1-5, č. 2-22

 

X