HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z Rokovanie miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 27.09.2016Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová
Mgr. art. Jana Némethová Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler
Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček    

   Nehlasovali:
Ing. Oľga Kubalíková      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler
Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler
Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2010-2014 a 2014-2018. Predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler
Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.
Kontrola vybavovania sťažností a petícií za I.polrok 2016. Predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler
Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler
Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček    

   Nehlasovali:
Mgr. Pavol Prikryl      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 5.
Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku ku kontrolným zisteniam vyplyvajúcich zo správy č.4/2016 o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly č. 4/2015 - vyplácanie odmien poslancom. Predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler
Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 6.
Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Predkladá: PhDr. Stanislav Bruna, zástupca starostu. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler
Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 7.
Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za I.polrok 2016. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková
Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Mgr. Pavol Prikryl
Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 8.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..... /2016 zo dňa ...... o umiestnení volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler
Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl
Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček

   Zdržali sa:
Ing. Tomáš Galo      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 9.
Pasportizácia detských ihrísk na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková
Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 10.
Pasport zberných hniezd na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková
Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 11.
Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 1173/7 - zastavané plochy a nádvoria pod existujúcim predajným stánkom o výmere 6 m2 na Kazanskej ul. v Bratislave v prospech spoločnosti MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO:31384421, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková
Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 12.
Vyhlásenie zámeru na prevod vlastníctva stavby súpis. číslo 13799 a pozemku parc. č. 1205/229, evidované na LV č.1095, na Toplianskej ul., k.ú.Vrakuňa. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 13
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Proti:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková
Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 13.
Zámer využitia nebytových priestorov v objekte na Čiližskej ul. v Bratislave, súpisné číslo 13507, postavený na pozemku parc.č. 3562/2, k.ú. Vrakuňa. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková
Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 14.
Žiadosť hlavného mesta SR Bratislava o chválenie realizácie prevodu vlastníctva zvereného pozemku registra "E" parc. č. 850/101 o výmere 19m2, k.ú. Vrakuňa, v prospech spoločnosti ŠTÚDIO ENTER, s.r.o., Májová 21, Bratislava. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková
Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček

   Zdržali sa:
Ing. Milan Šindler      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 15.
Prevod vlastníctva časti pozemku registra "C" parc. č. 2949 na Majerskej ulici - záhrady v Bratislave, k.ú. Vrakuňa na základe žiadosti p.Miroslava Beňa, Šusteková 3, Bratislava. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková
Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 17.
Správa Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu o vyhodnotení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného zákona č.545/2005 Z.z. Čl.7bod 1. Predkladá: Ing. Mgr. Marek Zajíček, predseda Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková
Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček