HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z Rokovanie miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 28.06.2016Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Oľga Kubalíková
Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Mgr. Pavol Prikryl
Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Oľga Kubalíková
Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Mgr. Pavol Prikryl
Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Oľga Kubalíková
Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Mgr. Pavol Prikryl
Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava­Vrakuňa za volebné obdobie 2010-2014 a 2014-2018. Predkladá : Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.
Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2015 - dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava­Vrakuňa č. 7/2013 zo dňa 29.10.2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 5.
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na II. polrok 2016. Predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček

   Nehlasovali:
Mgr. Pavol Prikryl      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 6.
Správa o hospodárení za r. 2015 Základná škola Rajčianska 3, Bratislava-Vrakuňa. Predkladá: Mgr. Miriana Krajčíková, riaditeľka ZŠ -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6.
Správa o hospodárení za r. 2015 Základná škola Rajčianska 3, Bratislava-Vrakuňa. Predkladá: Mgr. Miriana Krajčíková, riaditeľka ZŠ -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Správa o hospodárení za r. 2015 Základná škola Rajčianska 3, Bratislava-Vrakuňa. Predkladá: Mgr. Miriana Krajčíková, riaditeľka ZŠ -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
Správa o hospodárení za r. 2015 Základná škola Rajčianska 3, Bratislava-Vrakuňa. Predkladá: Mgr. Miriana Krajčíková, riaditeľka ZŠ -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.
Správa o hospodárení za r. 2015 Základná škola Rajčianska 3, Bratislava-Vrakuňa. Predkladá: Mgr. Miriana Krajčíková, riaditeľka ZŠ -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 16.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2016 zo dňa ......... 2016 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava­Vrakuňa. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta - S pozmeňujúcim návrhom od poslancov MZ - príspevok režijných nákladov školskej jedálne MŠ a ZŠ
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček  

   Proti:
Mgr. Pavol Prikryl      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Jana Némethová      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 16.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2016 zo dňa ......... 2016 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava­Vrakuňa. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta - S pozmeňujúcim návrhom - príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa v MŠ a školskom klube
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková
Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček      

   Proti:
Ing. Ľubomír Czaja Mgr. Pavol Prikryl Ing. Milan Šindler  

   Zdržali sa:
Mgr. art. Jana Némethová      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 16.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2016 zo dňa ......... 2016 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava­Vrakuňa. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková
Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler
Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček    

   Proti:
Mgr. Pavol Prikryl      

   Zdržali sa:
Ing. Ľubomír Czaja Mgr. art. Jana Némethová    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 11.
Výročná správa SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. so sídlom Toplianska 5, 821 07 Bratislava za rok 2015 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia. Predkladá: Jana Adamová, konateľka spoločnosti -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 12.
Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 13.
Návrh 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2016. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 14.
Zvýšenie správnych poplatkov za osvedčovanie podpisov a listín. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 15.
Koncepcia školského stravovania v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava ­ Vrakuňa. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 17.
Prerokovanie návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy­zmena článku 14, ktorý upravuje plnenie úloh Mestskej polície hl. m. SR vo vzťahu k mestským častiam. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 18.
Prerokovanie návrhu VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2016 z ... 2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta - Pozmeňujúci náívrh od poslanca Ing. Štubniaka - neschválené
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Ľubomír Czaja Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Mgr. Pavol Prikryl
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak    

   Proti:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Michal Hrapko Ing. Ladislav Kugler  

   Zdržali sa:
Ing. Tomáš Galo Ing. Oľga Kubalíková Ing.  Zuzana Schwartzová  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 18.
Prerokovanie návrhu VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2016 z ... 2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová
Mgr. art. Jana Némethová Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler

   Proti:
Ing. Juraj Štubniak      

   Zdržali sa:
Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo    

   Nehlasovali:
PhDr. Stanislav Bruna      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 19.
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2016 zo dňa 28.06.2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 20.
Návrh minimálnych cien pri uzatváraní krátkodobých nájomných zmlúv na časti pozemkov v zmysle § 9a ods (9) písm. b) zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. .../2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 21.
Ponuka spoločnosti IDOPS, družstvo, Hýrošová 3, 811 04 Bratislava, IČO:00 684 8 72 na odkúpenie parkovacieho systému APS FAMILY pre 7 vozidiel za cenu 59000,00 Eur bez DPH. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 22.
Žiadosť Juliany Fieberovej, Poľnohospodárska 18 Bratislava na mimosúdne riešenie vlastníckych nárokov k reštituovanému majetku ­ pozemkov parc. č. 3551/19, 3551/20, 3551/22, k. ú. Vrakuňa. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Mgr. Pavol Prikryl
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 23.
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku pod bytovým domom nachádzajúcom sa na Stavbárskej 2 v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Ing. Petrovi Schmidtovi a Ing. Paulíne Schmidtovej. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler  


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 24.
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku pod bytovým domom nachádzajúcom sa na Bučinovej 6, 8 v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, p. Slávke Kišovej. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler  


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 25.
Schválenie zámeru na prevod vlastníctva bytu č. 320 na Rybničnej 61/B v Bratislave, k. ú. Vajnory formou dobrovoľnej dražby. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 26.
Žiadosť Súkromného gymnázia, so sídlom na Vážskej ul. č. 32, 821 07 Bratislava o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov a školského dvora v objekte na Vážskej ul. č. 34, 821 07 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Juraj Štubniak  


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 27.
Žiadosť spoločnosti HUMANA People to People Slovakia o. z, Sučianska 31, Martin, o bezodplatné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zberných kontajnerov. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 28.
Schválenie zámeru na prevod vlastníctva nehnuteľnosti objektu „Tallin“ na Stavbárskej 60 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 29/A.
Rôzne. - Schválenie zámeny pozemku parc.č. 3435/20 za pozemky parc.č. 3435/31 a 3435/32 (pôvodné parc.č. 658/103) na Ihličnatej 7, BA, k.ú.Vrakuňa ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 29/B.
Rôzne. - Žiadosť Ing. Králika o prevod vlastníctva nebytového priestoru na Čiližskej 26/A, BA, k.ú. Vrakuňa ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler  

   Zdržali sa:
Ing. Juraj Štubniak      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 29/C.
Rôzne. - Zápočet nákladov vynaložených na úpravu nebytových priestorov - inštalácia klimatizácie na Rajeckej 9, BA nájomcom Slovenská pošta a.s., BA (návrh na opätovné prerokovanie na návrh predsedu finančnej komisie)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 5
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Tomáš Galo Ing. Ladislav Kugler Ing. Milan Šindler  

   Proti:
Ing. Michal Hrapko Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Mgr. Pavol Prikryl
Ing. Juraj Štubniak      

   Zdržali sa:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Oľga Kubalíková Ing.  Zuzana Schwartzová


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 30.
Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 12


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová    

   Nehlasovali:
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak