HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z Rokovanie MZ v mimoriadnom termíne, konaného dňa 31.05.2016Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Bc. Michal Behúň Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing., Mgr. Marek Zajíček  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Bc. Michal Behúň Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Koncepcia ďalšieho rozvoja strediska VPS a Zberného dvora v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súlade s novým zákonom o odpadoch č. 79/2015 a po vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom pod areálom strediska VPS. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Bc. Michal Behúň Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler
Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Zápočet nákladov vynaložených na úpravu nebytových priestorov - inštalácia klimatizácie na Rajeckej 9 v Bratislave nájomcom Slovenská pošta, a. s. Bratislava (Návrh na opätovné prerokovanie). Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 6
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Ladislav Kugler Ing. Milan Šindler    

   Proti:
Bc. Michal Behúň Ing. Michal Hrapko Ing. Anna Murcinová Mgr. Pavol Prikryl
Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček    

   Zdržali sa:
Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Oľga Kubalíková Mgr. art. Jana Némethová
Bc. Marek Pospíchal Ing.  Zuzana Schwartzová    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.
Prerokovanie návrhu Dodatku č. ..... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a zaslanie pripomienok mestskej časti v oblasti trov konania spojených s prejednaním priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková
Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 5.
Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta - Hlasovanie o poslaneckom návrhu (Ing. Galo)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Tomáš Galo Ing. Ladislav Kugler Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing., Mgr. Marek Zajíček

   Proti:
Ing. Michal Hrapko      

   Zdržali sa:
Ing. Ľubomír Czaja Ing. Oľga Kubalíková Ing. Anna Murcinová Ing. Juraj Štubniak


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková
Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček