HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z Rokovanie miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 26.04.2016Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:
Bc. Michal Behúň Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček  

   Nehlasovali:
Ing. Oľga Kubalíková      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Bc. Michal Behúň Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal
Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 5.
Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov v MČ Bratislava Vrakuňa za rok 2015. Predkladá: hl. kom. JUDr. Jaroslav Tuleja, veliteľ OS MsP Bratislava Ružinov -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Bc. Michal Behúň PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo
Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová
Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 6.
Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015 /ústne/. Predkladá: Mgr. Kristián Kevický, riaditeľ obvodného oddelenia PZ Vrakuňa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Bc. Michal Behúň PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo
Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová
Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing., Mgr. Marek Zajíček    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Bc. Michal Behúň Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava­Vrakuňa za volebné obdobie 2010-2014 a 2014-2018. Predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Bc. Michal Behúň PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo
Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová
Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Bc. Michal Behúň PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler
Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 7.
Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015. Predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Bc. Michal Behúň PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo
Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová
Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 8.
Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2015 - vyplácanie odmien poslancom za prvý štvrťrok 2015, za účelom zistenia, či boli tieto vyplácané v súlade s pravidlami odmeňovania poslancov zo dňa 01.10.2012. Predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Bc. Michal Behúň PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo
Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová
Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 9.
Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania ­ úveru. Predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Bc. Michal Behúň PhDr. Stanislav Bruna Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler
Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 10.
Schválenie prijatia dlhodobého bankového úveru na financovanie rekonštrukcie a obnovy miestnych komunikácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Bc. Michal Behúň PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo
Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová
Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler
Ing., Mgr. Marek Zajíček      

   Proti:
Ing. Juraj Štubniak      

   Zdržali sa:
Mgr. Pavol Prikryl      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 11.
Nájom a správa zdravotného strediska Bebravská 1, s vytvorením sídla spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Bc. Michal Behúň PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler
Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček    

   Zdržali sa:
Ing. Tomáš Galo      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 12.
Prevádzkovanie Zberného dvora v mestskej časti Bratislava ­ Vrakuňa v súlade s novým zákonom o odpadoch č.79/2015 a po vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom pod areálom strediska VPS. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Bc. Michal Behúň PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo
Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová
Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček  


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 13.
Zníženie, resp. úprava výšky ceny nájomného za prenájom nebytových priestorov v prevádzke športového a regeneračného centra, nachádzajúceho sa v budove na Toplianskej ul. č. 7 v Bratislave pre spoločnosť OPAX s.r.o., so sídlom Žitavská 6, 821 07 Bratislava. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Bc. Michal Behúň PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo
Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová
Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing. Milan Šindler
Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 14.
Prenájom prenosných predajných zariadení ­ trhových stolov na Trhovisku Rajecká, Bratislava, v prospech p. Zsolta Szaba, bytom Višňová ul. č. 415/7, Ohrady, IČO: 46 723 889 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom predaja ovocia, zeleniny a kvetov. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Bc. Michal Behúň PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo
Ing. Michal Hrapko Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler
Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček    

   Zdržali sa:
Ing. Oľga Kubalíková      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 15.
Návrh na schválenie výšky nájmu za prenájom predajných zariadení a postupu pri uzatváraní krátkodobých nájomných zmlúv na Trhovisku Rajecká, k. ú. Vrakuňa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre potencionálnych uchádzačov. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Bc. Michal Behúň PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo
Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová
Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler
Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 16.
Návrh Mimosúdnej dohody podľa § 585 a nasl. Obč. zákonníka vo veci zaplatenia sumy 27 241,33 EUR s príslušenstvom medzi účastníkmi: navrhovateľom: Mestská časť Bratislava - Vrakuňa a odporcom: Peter Nebehaj, Bratislava. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Bc. Michal Behúň PhDr. Stanislav Bruna Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler
Ing. Juraj Štubniak Ing., Mgr. Marek Zajíček    

   Zdržali sa:
Ing. Ľubomír Czaja      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 17.
Zápočet nákladov vynaložených na úpravu nebytových priestorov - inštalácia klimatizácie na Rajeckej 9 v Bratislave nájomcom Slovenská pošta, a. s. Bratislava. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Ladislav Kugler Mgr. art. Jana Némethová
Ing. Milan Šindler Ing., Mgr. Marek Zajíček    

   Proti:
Bc. Michal Behúň Ing. Juraj Štubniak    

   Zdržali sa:
Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Anna Murcinová Bc. Marek Pospíchal
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 18.
Prerokovanie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy čl. 91 ods. 1 písm. b) ( %-áne podiely výnos dane z nehnuteľností). Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Bc. Michal Behúň Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová
Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler
Ing., Mgr. Marek Zajíček      

   Proti:
Ing. Juraj Štubniak      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 19.
Prerokovanie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy čl. 91 ods. 1 písm. b) a návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Bc. Michal Behúň PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo
Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová
Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 20.
Návrh na schválenie spoluúčasti v Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika ­ Maďarsko 2014 ­ 2020. Predkladá : JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková
Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal
Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Juraj Štubniak    

   Zdržali sa:
Bc. Michal Behúň Ing. Ľubomír Czaja Mgr. Pavol Prikryl Ing. Milan Šindler


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 21.
Návrh opatrení na zvýšenie transparentnosti samosprávy. Predkladá : JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Bc. Michal Behúň PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo
Ing. Michal Hrapko Ing. Oľga Kubalíková Ing. Ladislav Kugler Ing. Anna Murcinová
Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Juraj Štubniak      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 22.
Rôzne. - A/ Odstránenie základov rozostavaného objektu hviezdicového tvsru pred Zdravotným strediskom na Bebravskej ulici č.34
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Bc. Michal Behúň PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo
Ing. Michal Hrapko Ing. Anna Murcinová Mgr. art. Jana Némethová Bc. Marek Pospíchal
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak