HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z Rokovanie miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 16.02.2016Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 8


   Za:
Ing. Ľubomír Czaja Ing. Michal Hrapko Ing. Anna Murcinová Bc. Marek Pospíchal
Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Anna Murcinová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Anna Murcinová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Priebežná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Anna Murcinová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava­Vrakuňa za volebné obdobie 2010-2014 a 2014-2018.predkladá : Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Anna Murcinová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 5.
Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Anna Murcinová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 6.
Kontrola dodržiavania časových termínov pri predkladaní materiálov do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava­Vrakuňa za II. polrok 2015.predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Anna Murcinová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 7.
Kontrolu vybavovania sťažností a petícii za II. polrok 2015.predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Anna Murcinová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 8.
8/A Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže a schválenie dlhodobého prenájmu zdravotného strediska na Bebravskej 34 v Bratislave.predkladá : JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Anna Murcinová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 8.
8/B Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže a schválenie dlhodobého prenájmu zdravotného strediska na Bebravskej 34 v Bratislave.predkladá : JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Anna Murcinová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
8/C Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže a schválenie dlhodobého prenájmu zdravotného strediska na Bebravskej 34 v Bratislave.predkladá : JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Anna Murcinová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.
9/A Návrh na prijatie dlhodobého bankového úveru na financovanie rekonštrukcie a obnovy miestnych komunikácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9


   Za:
Ing. Ľubomír Czaja Ing. Michal Hrapko Ing. Anna Murcinová Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler      

   Proti:
PhDr. Stanislav Bruna      

   Zdržali sa:
Ing. Tomáš Galo Bc. Marek Pospíchal Ing. Juraj Štubniak  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 9.
9/B Návrh na prijatie dlhodobého bankového úveru na financovanie rekonštrukcie a obnovy miestnych komunikácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Anna Murcinová
Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler

   Proti:
Ing. Juraj Štubniak      

   Zdržali sa:
Ing. Ľubomír Czaja      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 10.
Stanovisko k návrhu zmeny čl. 91 ods. 1 písm. B) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Anna Murcinová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 11.
Schválenie sobášnej miestnosti.predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9


   Za:
Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Anna Murcinová
Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler
Ing. Juraj Štubniak      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 12.
Doplnenie parkovacej politiky - Úprava zásad pre vydávanie povolenia na vyhradené parkovanie poslanec: Ing. Tomáš Galo -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko Ing. Anna Murcinová
Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová Ing. Milan Šindler
Ing. Juraj Štubniak      

   Zdržali sa:
Ing. Ľubomír Czaja      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 12.
Odvolanie a voľba nového člena - neposlanca z radov občanov MČ Bratislava - Vrakuňa do komisie pre kultúru a školstvo pri miestnom zastupiteľstve MČ BA-Vrakuňa. Predkladá: Mgr.art. Jana Némethová -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Anna Murcinová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler Ing. Juraj Štubniak    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 13.
Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9


   Za:
PhDr. Stanislav Bruna Ing. Ľubomír Czaja Ing. Tomáš Galo Ing. Michal Hrapko
Ing. Anna Murcinová Bc. Marek Pospíchal Mgr. Pavol Prikryl Ing.  Zuzana Schwartzová
Ing. Juraj Štubniak