pozadie účinné VZN účinné
pozadie neúčinné VZN NEúčinné nahradené alebo zrušené

Číslo VZN/rokNázov VZNSchválené dňa / Účinnosť dňaČíslo uznesenia / zo dňaplatnosť účinnosť do
Rok 2022
3/2022Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 3/2022 zo dňa 28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/201728.06.2022 15.07.2022446/XXV/2022 zo dňa 28.06.2022
2/2022Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.02/2022 zo dňa 26.4.2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa26.04.2022 01.05.2022431/XXIV/2022 zo dňa 26.04.2022
1/2022Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2022, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2020 zo dňa 08.12.2020 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa15.02.2022 01.03.2022417/XXIII/2022 zo dňa 15.02.202231.08.2023
 

Rok 2021

3/2021Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 3/2021 zo dňa 7.12.2021 o záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu zóny Horné Diely“07.12.2021  01.01.2022393/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021
2/2021Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 2/2021 zo dňa 7.12.2021 o o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“07.12.2021397/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021
1/2021Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2021 zo dňa 29.6.2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa29.6.2021 01.08.2021346/XX/21
zo dňa 29.6.2021
 

Rok 2020

6/2020Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.6/2020 o určení školských obvodov pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa08.12.2020 01.01.2021283/XVI/2020
zo dňa 08.12.2020
5/2020Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.5/2020 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa08.12.2020 01.01.2021282/XVI/20200
zo dňa 08.12.2020
4/2020Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa08.12.2020 01.01.2021262/XVI/2020
zo dňa 8.12.2020
3/2020Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2020, o zriadení Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava20.08.2020 01.09.2020196/XIV/2020
zo dňa 20.08.2020
2/2020Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa16.06.2020 01.07.2020185/XIII/2020
zo dňa 16.06.2020
zrušené prijatím VZN č. 1/2021 UZ č.346/XX/2021 zo dňa 29.06.2021
1/2020Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Vrakuňa ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa28.04.2020 01.05.2020167/XII/2020
zo dňa 28.04.2020
 

Rok 2019

7/2019Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 7/2019 zo dňa 03.12.2019 o podmienkach používania symbolov a oceňovaní občanov mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa03.12.2019 01.01.2020 150/X/2019
zo dňa 03.12.2019
6/2019Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2019 zo dňa 03.12.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 19.02.201903.12.2019 28.12.2019 136/X/2019
zo dňa 03.12.2019
5/2019Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.5/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriadovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa03.12.2019 01.01.2020 135/X/2019
zo dňa 03.12.2019
zrušené prijatím VZN č. 4/2020 UZ č.262/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020
4/2019Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.4/2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa03.12.2019 01.01.2020 134/X/2019
zo dňa 03.12.2019
zrušené prijatím VZN č. 1/2021 UZ č.346/XX/2021 zo dňa 29.06.2021
3/2019Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3 /2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriadovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa25.06.2019 01.09.2019 82/VII/2019
zo dňa 25.06.2019
zrušené prijatím VZN č. 04/2019 UZ č. 134/X/2019 zo dňa 03.12.2019
2/2019Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2 /2019 zo dňa 19.02.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, (ďalej aj „všeobecne záväzné nariadenie“ ), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.201719.02.2019 19.02.2019 42/III/2019
zo dňa 19.02.2019
1/2019Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2019 zo dňa 19.02.2019 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately19.02.2019 19.02.2019 41/III/2019
zo dňa 19.2.2019
 

Rok 2018

2/2018Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.2/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2016 zo dňa 13.12.2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2017 zo dňa 12.12.2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa a materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa18.12.2018 15.01.201920/II/2018
zo dňa 18.12.2018
1/2018Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2018 zo dňa 26.06.2018 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu (ďalej len VZN).
26.06.2018 26.06.2018401/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018
 

Rok 2017

4/2017Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2017
zo dňa 12. 12. 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2016 zo dňa 13.12.2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
12.12.2017 01.01.2018350/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017zrušené prijatím VZN č. 05/2019 UZ č. 135/X/2019 zo dňa 03.12.2019
3/2017Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2017
zo dňa 12. 12. 2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 a 5/2016
12.12.2017 01.01.2018352/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017
2/2017Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.2/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa12.12.2017 01.01.2018351/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017
1/2017Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28.2.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa28.02.2017 10.07.2017276/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017
 

Rok 2016

6/2016Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 6/2016 zo dňa 13.12.2016 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 4/2015 zo dňa 22.09.2015 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa (ďalej aj „VZN“) č. 4/2010 zo dňa 16.11.2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu, v znení VZN č. 1/2012 zo dňa 19.06.2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16. 11. 2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby13.12.2016 16.12.2016251/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016zrušené prijatím VZN č. 01/2018 UZ č. 401/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018
5/2016Všeobecne záväzné naradenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2016 zo dňa 13.12.2016 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/201513.12.2016 01.01.2017250/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016
4/2016Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2016 zo dňa 13.12.2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa13.12.2016 01.01.2017249/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016zrušené prijatím VZN č. 05/2019 UZ č. 135/X/2019 zo dňa 03.12.2019
3/2016Všeobecne záväzné naradenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2016 zo dňa 27.09.2016 o umiestnení volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách mestskej čsti Bratislava-Vrakuňa27.09.2016 19.10.2016235/XV/2016 zo dňa 27.09.2016
2/2016Všeobecne záväzné naradenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2016 zo dňa 28.06.2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa28.06.2016 01.08.2016215/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016
1/2016Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2016 zo dňa 28.06.2016 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa28.06.2016 01.09.2016207/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016zrušené prijatím VZN č. 03/2019 UZ č.82/VII/2019 zo dňa 25.06.2019
 

Rok 2015

11/2015Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 11/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.4/2015 zo dňa 22.09.201508.12.2015 14.12.2015144/X/2015 zo dňa 08.12.2015zrušené prijatím VZN č. 01/2018 UZ č. 01/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018
10/2015Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 10/2015 zo dňa 08.12.2015 o umiestnení volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky08.12.2015 29.12.2015147/X/2015 zo dňa 08.12.2015zrušené prijatím VZN č. 3/2016 UZ č. 235/XV/2016 zo dňa 27.09.2016
9/2015Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 7/2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.2/2000 o Fonde rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Vrakuňa08.12.2015 31.12.2015141/X/2015 zo dňa 08.12.2015
8/2015Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.8/2015 zo dňa 8.12.2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Vrakuňa08.12.2015 01.01.2016140/X/2015 zo dňa 08.12.2015
7/2015Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa08.12.2015 01.01.2016139/X/2015 zo dňa 08.12.2015
6/2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 zo dňa 08.12.2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa08.12.2015 01.01.2016144/X/2015 zo dňa 08.12.2015
5/2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa08.12.2015 01.02.2016145/X/2015 zo dňa 08.12.2015
4/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrkauňa č. 4/2015 zo dňa 22.09.2015 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej aj “VZN”) č. 4/2010 zo dňa 16.11.2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby-opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu, v znení VZN č. 1/2012 zo dňa 19.06.2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16.11.2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby08.12.2015 14.12.2015119/X/2015 zo dňa 08.12.2015zrušené prijatím VZN č. 01/2018 UZ č. 401/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018
3/2015Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 mestskej časti Bratislava–Vrakuňa
zo dňa 28.04.2015 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa
28.04.2015 20.05.201565/V/2015 zo dňa 28.04.2015
2/2015Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2015 zo dňa 28.apríla 2015 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa28.04.2015 20.05.201564/V/2015 zo dňa 28.04.2015zrušené prijatím VZN č. 07/2019 UZ č. 150/X/2019 zo dňa 03.12.2019
1/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
č. 1/2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
27.01.2015 20.02.201524/III/2015 zo dňa 27.1.2015zrušené prijatím VZN č. 02/2017 UZ č. 351/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017
 

Rok 2014

3/2014Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
č. 3/2014 zo dňa 16. 09 2014 ,ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vo voľbách do orgánov obcí
16.09.2014 03.10.2014713/2014 zo dňa 16.9.2014zrušené prijatím VZN č. 3/2016 UZ č. 235/XV/2016 zo dňa 27.09.2016
2/2014Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2014 zo dňa 24. 06 2014 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava.24.06.2014 10.07.2014671/2014 zo dňa 24.6.2014zrušené prijatím VZN č. 3/2015 UZ č.65/V/2015 zo dňa 28.04.2015
1/2014Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2014 zo dňa 14. 04 2014 o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vo voľbách do Európskeho parlamentu v Roku 201414.04.2014 29.04.2014 neúčinné638/2014 zo dňa 14.4.2014zrušené
 

Rok 2013

8/2013Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa č.8 /2013 zo dňa 29.10.2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa29.10.2013 13.11.2013565/2013 zo dňa 29.10.2013zrušené prijatím VZN č. 1/2015 UZ č. 24/III/2015 zo dňa 27.1.2015
7/2013Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa
č.7 /2013 zo dňa 29.10.2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
29.10.2013 13.11.2013564/2013 zo dňa 29.10.2013zrušené prijatím VZN č. 5/2015 UZ č. 145/X/2015 zo dňa 08.12.2015
6/2013Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa č.6 /2013 zo dňa 17.9.2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na príslušný kalendárny Rok.17.09.2013 03.10.2013540/2013 zo dňa 17.9.2013zrušené
5/2013Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa č.5 /2013 zo dňa 17.9.2013 o výške mesačného príspevku na režijné náklady v školskej jedálni.17.09.2013 03.10.2013539/2013 zo dňa 17.9.2013zrušené prijatím VZN č. 1/2016 UZ č. 207/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016
4/2013Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava -Vrakuňa č.4 /2013 zo dňa 23.4.2013 o nájme bytov.23.04.2013 15.05.2013465/2013 zo dňa 23.4.2013
3/2013Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa23.04.2013 01.01.2014456/2013 zo dňa 23.4.2013
2/2013Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa č.2 /2013 zo dňa 12.2.2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –Vrakuňa č. 1/2009 zo dňa 10.03.2009 o obmedzení alebo zákaze predaja, podávania požívania alkoholických nápojov na území mestskej časti Bratislava- Vrakuňa12.02.2013 01.03.2013425/2013 zo dňa 12.2.2013
1/2013Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 mestskej časti Bratislava–Vrakuňa zo dňa 12.02.2013 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa12.02.2013 01.03.2013424/2013 zo dňa 12.2.2013zrušené prijatím VZN č. 3/2015 UZ č. 65/V/2015 zo dňa 28.04.2015
 

Rok 2012

4/2012Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2012 zo dňa 11.12.2012 ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.3/2006 zo dňa 21.6.2006 o zásadách hospodárenia s majetkom v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.4/2007, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.7/2008 a všeobecne záväzného nariadenia zo dňa 16.12.2008 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.2/2009 zo dňa 10.03.2009.11.12.2012 26.12.2012398/2012 zo dňa 11.12.2012
3/2012Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2012 zo dňa 23.10.2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí23.10.2012 01.01.2013364/2012 zo dňa 23.10.2012zrušené prijatím VZN č. 1/2016 UZ č. 207/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016
2/2012Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2012 zo dňa 23.10.2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole23.10.2012 01.01.2013363/2012 zo dňa 23.10.2012zrušené prijatím VZN č. 1/2016 UZ č. 207/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016
1/2012Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2012 zo dňa 19.06.2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16. 11. 2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.19.06.2012 01.07.2012284/2012 zo dňa 19.6.2012zrušené prijatím VZN č. 4/2015 UZ č. 119/IX/2015 zo dňa 22.09.2015
 

Rok 2011

2/2011Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2011 zo dňa 8.11.2011, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Vrakuňa č. 6/2008 zo dňa 09.09.2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a o podmienkach jeho úhrady08.11.2011 01.01.2012165/2011 zo dňa 8.11.2011
1/2011Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2011 zo dňa 8.11.2011,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Vrakuňa č. 4/2008 zo dňa 09.09.2008 o príspevku za pobyt dieťaťa v materskej školke08.11.2011 01.01.2012164/2011 zo dňa 8.11.2011
 

Rok 2010

4/2010Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu zo dňa 16.11.2010.Prílohy: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
16.11.2010 01.01.2011532/2010 zo dňa 16.11.2010zrušené prijatím VZN č. 4/2015 UZ č. 119/IX/2015 zo dňa 22.09.2015
3/2010Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2010 o vymedzení miesť na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 27.11.2010 na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa21.09.2010 10.10.2010 neúčinné506 zo dňa 21.9.2010NEÚČINNÉ
2/2010Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o symboloch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a ich používaní z 30.03.201030.03.2010 16.04.2010439 zo dňa 30.3.2010zrušené prijatím VZN č. 2/2015 UZ č. 64/V/2015 zo dňa 28.4.2015
1/2010Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2010 zo dňa 30.03.2010, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 8/2008 v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2009 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa30.03.2010 15.04.2010438 zo dňa 30.3.2010zrušené prijatím VZN č. 3/2013 UZ č. 456/2013 zo dňa 23.4.2013
 

Rok 2009

7/2009Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 7/2009 zo dňa 15.12.2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na príslušný kalendárny

Rok

15.12.2009 01.01.2010413 zo dňa 15.12.2009zrušené prijatím VZN č. 6/2013 UZ č. 540/2013 zo dňa 17.9.2013
6/2009Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2009 zo dňa 10.11.2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí10.11.2009 01.01.2010403 zo dňa 10.11.2009
5/2009Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2009 zo dňa 23.6.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately23.06.2009 16.07.2009366 zo dňa 23.6.2009zrušené prijatím VZN č. 01/2019 UZ č. 41/III/2019 zo dňa 19.02.2019
4/2009Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2009 zo dňa 23.6.2009,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
23.06.2009 15.07.2009365 zo dňa 23.06.2009zrušené prijatím VZN č. 3/2013 UZ č. 456/2013 zo dňa 23.4.2013
3/2009Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2009 zo dňa 22.04.2009 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií pre voľby do Európskeho parlamentu dňa 06.06.2009 na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa22.04.2009 13.05.2009 neúčinné349 zo dňa 22.04.2009NEÚČINNÉ
2/2009Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2009 zo dňa 10.03.2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2006 o zásadách hospodárenia s majetkom v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2007 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 7/200810.03.2009 27.03.2009336 zo dňa 10.03.2009zrušené prijatím VZN č. 4/2012 zo dňa 11.12.2012
1/2009Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2009 zo dňa 10.03.2009 o obmedzení alebo zákaze predaja a požívania alkoholických nápojov na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa10.03.2009 27.03.2009335 zo dňa 10.03.2009zrušené prijatím VZN č. 2/2013 zo dňa 12.2.2013
 

Rok 2008

9/2008Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.9/2008 zo dňa 16.12.2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole16.12.2008 01.01.2009312 zo dňa 16.12.2008zrušené prijatím VZN č. 6/2015 UZ č. 144/X/2015 zo dňa 08.12.2015
8/2008Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Prílohy:

Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinnosti za psa
Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstvavaOznámenie vzniku-zániku daňovej povinnosti za predajné automaty
Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje

16.12.2008 01.01.2009311 zo dňa 16.12.2008zrušené prijatím VZN č. 3/2013 UZ č. 456/2013 zo dňa 23.4.2013
7/2008Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 7/2008 zo dňa 16.12.2008 ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súvislosti so zavedením meny euro v SR

Prílohy:
Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečovania kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby

16.12.2008 01.01.2009310 zo dňa 16.12.2008zrušené prijatím VZN č. 4/2012 zo dňa 11.12.2012
6/2008Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2008 zo dňa 09.09.2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a o podmienkach jeho úhrady09.09.2008 01.10.2008265/3 zo dňa 9.9.2008
5/2008Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2008 zo dňa 09.09.2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí09.09.2008 01.10.2008265/2 zo dňa 9.9.2008zrušené prijatím VZN č. 3/2012 zo dňa 23.10.2012
4/2008Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2008 zo dňa 09.09.2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole09.09.2008 01.10.2008265/1 zo dňa 9.9.2008zrušené prijatím VZN č. 2/2012 zo dňa 23.10.2012
3/2008Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 01.04.2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Nová Vrakuňa15.04.2008 13.05.2008215 zo dňa 15.4.2008
2/2008Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.03.2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2003 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ Bratislava-Vrakuňa04.03.2008 26.03.2008199 zo dňa 4.3.2008zrušené prijatím VZN č. 8/2013 UZ č. 565/2013 zo dňa 29.10.2013
1/2008Všeobecne záväzné nariadenieč. 1/2008 mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.03.2008 o podmienkach držania psov na území MČ Bratislava-Vrakuňa04.03.2008 26.03.2008200 zo dňa 4.3.2008zrušené prijatím VZN č. 1/2013 zo dňa 12.2.2013
 

Rok 2007

5/2007Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2007 zo dňa 11.12.2007 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie11.12.2007 28.12.2007176 zo dňa 11.12.2007zrušené prijatím VZN č. 4/2013 zo dňa 23.4.2013
4/2007Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2007 zo dňa 11.12.2007 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2006 o zásadách hospodárenia s majetkom11.12.2007 28.12.2007175 zo dňa 11.12.2007zrušené prijatím VZN č. 4/2012 zo dňa 11.12.2012
3/2007Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2007 o miestnych daniach v MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 11.12.200711.12.2007zrušené prijatím VZN č. 8/2008
2/2007Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2007 zo dňa 15. mája 2007 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Vrakuna15.05.2007 02.06.200776 zo dňa 15.5.2007zrušené prijatím VZN č. 8/2015 UZ č. 140/X/2015 zo dňa 08.12.2015
1/2007Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2007 zo dňa 27.3.2007 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2005 zo dňa 22.2.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2006 zo dňa 21.6.200627.03.2007 12.04.200751 zo dňa 27.3.2007zrušené prijatím VZN č. 7/2013 UZ č. 564/2013 zo dňa 29.10.2013
 

Rok 2006

4/2006Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2006 z 25.10.2006 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov25.10.2006 29.11.2006zrušené prijatím VZN č. 3/2010 zo dňa 21.9.2010
3/2006Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č 3/2006 zo dňa 21.6.2006 o zásadách hospodárenia s majetkom21.06.2006 04.08.2006709 zo dňa 21.6.2006zrušené prijatím VZN č. 4/2012 zo dňa 11.12.2012
2/2006Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 2/2006 zo dňa 21.6.2006 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2005 zo dňa 2.2.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa21.06.2006 06.07.2006688 zo dňa 21.6.2006zrušené prijatím VZN č. 7/2013 UZ č. 564/2013 zo dňa 29.10.2013
1/2006Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2006 zo dňa 26. apríla 2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-VrakuňaPrílohy:
Trhový poriadok pre trhovisko na Rajeckej ulici
26.04.2006 26.04.2006zrušené prijatím VZN č. 2/2016 UZ č. 207/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016
 

Rok 2005

2/2005Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2005 zo dňa 16.11.2005 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Horné diely, Vrakuňa, Bratislava v katastrálnom území MČ Vrakuňa21.11.2005 21.12.2005
1/2005Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2005 zo dňa 2.2.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-VrakuňaPrílohy:
Územný plán zóny nová Vrakuňa
02.02.2005 17.02.2005zrušené prijatím VZN č. 7/2013 UZ č. 564/2013 zo dňa 29.10.2013
 

Rok 2004

3/2004Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2004, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/1999 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ v znení VZN č.5/2000, č. 2/2003, č. 5/2003 a č. 3/2004.zrušené prijatím VZN č. 3/2006
2/2004Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2004 o určení výšky sadzieb miestnych poplatkov a poskytnutí úľav z miestnych poplatkovzrušené
1/2004Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2004 zo dňa 28.1.2004 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa28.01.2004 13.02.2004zrušené prijatím VZN č. 4/2010
 

Rok 2003

7/2003Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 7/2003 zo dňa 18.10.2003 o určení výšky sadzieb a koeficientov dane z nehnuteľností a o poskytnutí daňových úľav pre

Rok 2004

01.01.2004zrušené prijatím VZN č. 3/2007
4/2003Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2003 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa24.09.2003 11.10.2003zrušené prijatím VZN č. 8/2013 UZ č. 565/2013 zo dňa 29.10.2013
1/2003Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2003 o určení školských obvodov07.05.2003 01.09.200370 zo dňa 27.5.2003
 

Rok 2000

2/2000Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/200 o Fonde rozvoja bývania Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa27.06.2000 13.07.2000241 zo dňa 27.6.2000zrušené prijatím VZN č. 9/2015 UZ č. 141/X/2015 zo dňa 08.12.2015
1/2000Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2000 o prevode vlastníctva nebytových priestorov v obytných domoch08.02.2000 25.02.2000169 zo dňa 8.2.2000
X