Vrakunské trhovisko

Trhový poriadok

 

pre Trhovisko nachádzajúce sa na Rajeckej ulici na území  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 

 • Trhový poriadok upravuje podmienky sústredeného predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku nachádzajúcom sa na ul. Rajecká v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pozemok parc. č. 491/57-zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Vrakuňa, zapísaný na LV č. 1095 (ďalej len „trhovisko).

 

 • Správcom trhoviska je Mestská časť Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „správca trhoviska“).

 

 

Čl. II

Druhy predávaných výrobkov

 

(1) Na trhovisku je povolené predávať

 1. potraviny
  1. ovocie a zelenina,
  2. sušené ovocie, orechy a mandle, pukance, jadierka,
  3. slepačie vajcia po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín (1) ,

 

 1. čerstvé jedlé huby po predložení osvedčenia o základných znalostiach húb vydaného príslušnou komisiou regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (2),

 

 1. spotrebiteľsky balené sušené huby spracované v prevádzkarni,
 2. pestované šampiňóny a hliva ustricová,
 3. sudová kapusta, nakladaná a sterilizovaná zelenina,
 4. chlieb, pečivo a iné pekárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,

 

 1. balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,

 

 1. mäso a mäsové výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,
 2. mlieko a mliečne výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,
 3. konzumné ryby, chladená hydina, jahňatá, kozľatá,
 4. cukrárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,
 5. včelie produkty, pričom predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu potraviny,

 

 1. lesné plodiny a suché plodiny (3) ,
 2. ovocné šťavy, domáce sirupy, mušty, domáce zaváraniny a bioprodukty,
 3. medovníky a trdelníky, cukrová vata,
 4. živé sladkovodné ryby,
 5. byliny a koreniny čerstvé a sušené.

 

 1. ostatné výrobky
  1. kvety, sadenice a semená,
  2. vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance,
  3. remeselné a umelecké výrobky,
  4. ručne vyrábané hračky, ozdoby a dekorácie,
  5. textilné a odevné výrobky,
   1. obuv,
   2. knihy, denná a periodická tlač,
   3. žreby,
   4. výrobky zo skla, porcelán a keramika,
   5. spotrebný tovar.

 

 • Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky, sa môžu predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom a v pojazdných predajniach. Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžu predávať iba v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti. Športové potreby sa môžu predávať iba v stánkoch s trvalým stanovišťom a v pojazdných predajniach.

 

 • Obmedzenia podľa odseku 2 sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.

 

 

Čl. III

Druhy poskytovaných služieb

 

Na trhovisku je povolené poskytovať tieto služby

 1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie,
 2. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
 3. oprava dáždnikov,
 4. oprava a čistenie obuvi, tašiek a koženej galantérie,
 5. čistenie peria,
 6. kľúčové služby,
 7. zhotovovanie pečiatok a vizitiek,
 8. fotografické služby,

 

Čl. IV

Zákaz predaja niektorých výrobkov

 

 • Na trhovisku sa zakazuje predávať
 1. zbrane a strelivo (4) ,
 2. výbušniny (5) a pyrotechnické výrobky (6) ,
 3. tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť (7) ,
 4. tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak (8) ,
 5. liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
 6. jedy, omamné a psychotropné látky (9) ,
 7. lieky (10) ,
 8. automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
 9. chránené živočíchy(11), exempláre živočíchov (12), nebezpečné živočíchy (13) a invázne druhy živočíchov (14),
 10. živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb (15) a na predaj domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,

 

 1. chránené rastliny(16), exempláre rastlín(12) a invázne druhy rastlín(14),
 2. huby okrem čerstvých jedlých húb(17) a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov (18).

 

 • Ďalšie podmienky zákazu na trhovisku
 1. manipulovať so stolmi a ďalšími predajnými miestami bez vedomia trhového správcu,
 2. realizovať predaj mimo vyhradeného trhoviska a zjednaného trhového miesta,
 3. predávať tovar mimo tovaru uvedeného v čl. II,
 4. vchádzať na plochu trhoviska s vozidlom o celkovej hmotnosti vyššej ako 3 500 kg, vchádzať (zásobovať) motorovým vozidlom medzi predajnými stolmi v predajnom čase.

 

 • Mestská časť môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje zákonom alebo príslušnými osobitnými predpismi určené podmienky.

 

Čl. V

Trhové dni a prevádzkový čas na trhovisku

 

 • Na trhovisku sa uskutočňuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb v trhové dni nasledovne:
 1. a) v letných mesiacoch (od 01. apríla – do 30.septembra)

 

pondelok až piatok        v čase od  06.00 hod. –  do 20.00 hod.

sobota                            v čase od  06.00 hod. –   do 16.00 hod.

 1. b) v zimných mesiacoch (od 01.októbra – do 31. marca )

pondelok až piatok       v čase od 06.00 hod. –  do 18.00 hod.

sobota                           v čase od 06.00 hod. –  do 14.00 hod.

 

 1. c) predaj kvetov denne v čase od 06.00 hod. – do 20.00 hod.

 

 • Rozhodnutím správcu trhoviska sa môžu dočasne zmeniť trhové dni ako aj prevádzkový čas na trhovisku.

 

 • Na trhovisku, s výnimkou podľa odseku 1 písm. c) a ods. 2 tohto článku, sa v dňoch pracovného pokoja a štátom uznaných sviatkov predaj výrobkov a poskytovanie služieb zakazuje.

 

Čl. VI

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhoviskách

 

 • Na trhovisku môžu na základe povolenia mestskej časti alebo správcu trhoviska predávať výrobky a poskytovať služby
 1. fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov (19),
 2. fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny (20) ,
 3. fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

 

 

Čl. VII

Práva a povinnosti správcu trhoviska

 

 • Správca trhoviska je povinný na trhovisku zverejniť trhový poriadok na viditeľnom mieste.

 

 • Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhovisku.

 

 • Správca trhoviska vydáva povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku.

 

 • Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho
 1. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len „oprávnenie na podnikanie“) podľa osobitných predpisov (21) a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku,

 

 1. doklad o nadobudnutí tovaru,
 2. používanie elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov (22),

 

 1. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
 2. dodržiavanie trhového poriadku,
 3. primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov (ďalej len „vlastné použité výrobky“) fyzickými osobami medzi sebou; primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.

 

 • Pri predaji potravinárskych výrobkov je správca trhoviska oprávnený od predávajúceho požadovať zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

 

 • Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho. Správca trhoviska bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých predaj je zakázaný.

 

 • Oprávnenie na podnikanie podľa odseku 4 písm. a) a doklad o nadobudnutí tovaru podľa odseku 4 písm. b) sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.

 

 • Správca trhoviska vytvára podmienky na zabezpečenie dodržiavania trhového poriadku.

 

 • Správca trhoviska zabezpečuje udržiavanie čistoty a poriadku na trhovisku.

 

 • Správca trhoviska je oprávnený vykázať z priestorov trhoviska každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny správcu trhoviska alebo porušuje trhový poriadok.

 

 

Čl. VIII

Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku

 

 • Predávať výrobky a poskytovať služby na trhovisku možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku (ďalej len „povolenie“). Povolenie vydáva mestská časť na základe žiadosti o vydanie povolenia osobe (čl. VI), ktorá preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 tohto článku a predloží príslušné doklady podľa odseku 3 tohto článku (ďalej len „žiadateľ“).

 

 • Splnenie podmienok na vydanie povolenia žiadateľ preukazuje predložením
 1. kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov; originál oprávnenia na podnikanie predloží žiadateľ pri podaní žiadosti k nahliadnutiu,
 2. čestné vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny; žiadateľ zároveň preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku,
 3. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa, ktorým je fyzická osoba predávajúca medzi fyzickými osobami vlastné použité výrobky v primeranom množstve.

 

(3) Prílohou k žiadosti o povolenie je aj

 1. doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje,

 

 1. fotokópia strany označenej ako „Záznamy daňového úradu“ z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

 

(4) Za povolenie na jednorazový predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín sa považuje doklad o zaplatení poplatku za predajné miesto vydaný správcom trhoviska.

 

 

Čl. IX

Povinnosti predávajúcich na trhovisku

 

(1) Predávajúci na trhovisku je povinný

 1. označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov(23),
 2. dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
 3. používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov (24),

 

 1. udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,

 

 1. zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou (25),
 2. vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,

 

 1. dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov (26).

 

 • Predávajúci (27) na trhovisku je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánu dozoru (čl. XII):
 1. a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku a preukaz totožnosti,
 2. b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu,
 3. c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
 4. d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
 5. e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.

 

 • Osoba oprávnená predávať výrobky na trhovisku (čl. VI) je povinná poskytnúť orgánom dozoru (čl. XII) na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.

 

 

Čl. X

Kupujúci a návštevníci trhoviska

 

 • Kupujúci a návštevníci trhoviska
 1. sú povinní dodržiavať trhový poriadok,
 2. sú povinní dodržiavať pokyny správcu trhoviska,
 3. sú oprávnení na vstup so psom do priestorov trhoviska za podmienky, že ho majiteľ resp. jeho držiteľ vedie riadne pripútaného na vôdzke, na obojku musí mať známku s prideleným evidenčným číslom, nebezpečné psy musia mať náhubok a po každom psovi musí jeho majiteľ resp. držiteľ z verejného priestranstva odstraňovať exkrementy.

 

 

Čl. XI

Spôsob určenia nájomného na trhovisku

 

 • Nájomné za predajné miesto na trhovisku sa určuje správcom v súlade s platným uznesením miestneho zastupiteľstva a realizuje sa uzatvorením nájomnej zmluvy podľa platných právnych predpisov na ročný resp. mesačný nájom, resp.  povolením  správcu na týždenný resp. denný nájom.

 

 

Čl. XII

Orgány dozoru

 

Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku vykonávajú

 1. Slovenská obchodná inšpekcia,

 

 1. orgány úradnej kontroly potravín (28), ak ide o predaj potravín,
 2. správca trhoviska – poverení zamestnanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
 3. mestská polícia.

 

Čl. XIII

Sankcie

 

 • Za porušenie ustanovení tohto nariadenia je možné ukladať sankcie v zmysle zákona o podmienkach predaja.
 • Výnos pokút uložených mestskou časťou podľa ods. 1 je príjmom mestskej časti.

 

Čl. XIV

Spoločné ustanovenie

 

Správca trhoviska nezodpovedá za škody vzniknuté na trhovisku predávajúcim a kupujúcim a za škody vzniknuté z obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

 

Čl. XV Účinnosť

 

Tento trhový poriadok nadobúda účinnosť 01. 08. 2016.

 

 

X