DátumPopis
05.09.2022Vyhlásenie zámeru rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 20.9.2022 o prípadoch hodných osobitného zreteľa
18.07.2022Vyhlásenie súťaže na nájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na Toplianskej 7,  súpisné číslo 8751 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa
Tlačivo záväznej ponuky
Mapa
Fotosnímky
OZNAM o predĺžení termínu na predkladanie návrhov
06.06.2022Vyhlásenie zámeru rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 28.6.2022 o prípadoch hodných osobitného zreteľa
11.04.2022Vyhlásenie zámeru rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 26.4.2022 o prípadoch hodných osobitného zreteľa
21.03.2022Vyhlásenie zámeru na nájom časti pozemku parc. č. 3899/6 v lesoparku na umiestnenie predajného stánku
Tlačivo záväznej ponuky
Fotodokumentácia 1
Fotodokumentácia 2Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
02.03.2022Vyhlásenie súťaže na nájom nebytových priestorov na Bodvianskej 21A v Bratislave.

Príloha k súťaži. Tlačivo súťažného návrhu. OZNAM. Zápisnica z vyhodnotenia súťaže

02.03.2022Vyhlásenie súťaže na nájom časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3168/10 a č. 3167/3 na Majerskej ul. v Bratislave.
Príloha k súťaži. Tlačivo záväznej ponuky. Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
31.01.2022Vyhlásenie zámeru rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 15.2.2022 o prípade hodnom osobitného zreteľa.
08.12.2021Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľností na Vážskej 32 v Bratislave. Pôdorys objektu Vážska 32. Doplnenie znenia súťažných podmienok.Tlačivo záväznej ponuky s doplnením.
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
22.11.2021Vyhlásenie zámeru na žiadosť Súkromného slovanského gymnázia o predĺženie zmluvy o nájme priestorov na Vážskej 32 v Bratislave a žiadosť RNDr. Marcely Dlugošovej, Bratislava o nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 721/415, LV č. 270, na Krokusovej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa na dlhodobý nájom pre parkovanie vozidla a prístupu ZŤP.
18.10.2021Vyhlásenie zámeru na nájom časť pozemku registra „C“ KN par. č. 3899/6 v lesoparku, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, na umiestnenie dočasnej mobilnej stavby. Tlačivo záväznej ponuky.
Zápisnica z vyhodnotenia súťažeOznam – zrušenie súťaže
18.08.2021Vyhlásenie súťaže na nájom nehnuteľnosti – stavby na Čiližskej ulici 26A,  súpisné číslo 13507 v Bratislave. Mapa. Tlačivo záväznej ponuky. Zápisnica z vyhodnotenia súťaže.
26.07.2021Vyhlásenie zámeru na nájom časti pozemku registra „C“ KN par. č. 3899/6 v lesoparku, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, na umiestnenie dvoch dočasných mobilných stavieb – predajných stánkov pre účely zriadenia centra športových a oddychových aktivít s občerstvením v súlade so schválenou štúdiou Lesoparku. Tlačivo záväznej ponuky
Oznam – zrušenie sútaže. 
14.06.2021Vyhlásenie zámeru rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 29.06.2021 o prípadoch hodných osobitného zreteľa
12.04.2021Vyhlásenie zámeru rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 27.04.2021 o prípade hodného  osobitného zreteľa
01.02.2021Vyhlásenie zámeru rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 01.02.2021 o prípadoch hodného  osobitného zreteľa
23.11.2020Vyhlásenie zámeru rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 08.12.2020 o prípade hodného  osobitného zreteľa
10.11.2020Vyhlásenie súťaže na  nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 603/100  na Leknovej v Bratislave (za areálom BVS)
Mapa
Tlačivo záväznej ponuky
10.11.2020Vyhlásenie súťaže na nájom pozemku registra „C“ parc. č. 3168/10 na Majerskej  ul.  – pri letisku v Bratislave
Mapa
Tlačivo záväznej ponuky
24.09.2020Vyhlásenie súťaže na  nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 603/100  na Leknovej v Bratislave (za areálom BVS)
Tlačivo záväznej ponuky
Mapa
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
24.08.2020Vyhlásenie zámeru rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 08.09.2020 o prípadoch hodných osobitného zreteľa
05.08.2020Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemku parc. č. 3168/10 na Majerskej  ul.  – pri letisku v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
01.07.2020Vyhlásenie súťaže na nájom nehnuteľnosti – stavby na Čiližskej 26A v Bratislave
Súťažný návrh
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
01.06.2020Vyhlásenie zámeru na predaj, nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa dňa 16.6.2020
06.05.2020Vyhlásenie súťaže na  nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 603/100  na Leknovej v Bratislave (za areálom BVS)
Súťažný návrh
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
06.05.2020Vyhlásenie súťaže na  nájom časti  pozemku parc. č. 3168/10 na Majerskej ul. v Bratislave
Súťažný návrh
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
06.05.2020Vyhlásenie súťaže na nájom časti pozemku parc. č. 1168/1 na Bodvianskej ul. v Bratislave na zriadenie tenisových kurtov
Súťažný návrh
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
06.05.2020Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemkov parc. č. 889/4 a časť parc. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave
Súťažný návrh
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
12.03.2020Návrh na vyhlásenie zámeru na zámenu časti pozemku parc.č. 3551/22, k.ú.:Vrakuňa, zapísaný na LV č. 3313, , v spoluvlastníctve žiadateľov: Fűlle Peter, Pasienkova 2A, 821 06 Bratislava v ½; Fieber Peter, Líščie nivy  457/8, 821 08  Bratislava v ¼ ; Fieber Štefan, Palkovičova 245/11, 821 08 Bratislava v ¼ nachádzajúceho sa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave, za časť pozemku parc.č. 3551/20, k.ú.:Vrakuňa, zapísaný na LV č. 3040, , nachádzajúceho na Dvojkrížnej ul. vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
12.03.2020Nájom  časti pozemku parc. č. 1173/8-zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1517, k. ú. Vrakuňa pod predajným stánkom o výmere 20 m2, nachádzajúci sa  na Kazanskej ulici v Bratislave  v prospech     PO:  KAMARPET s.r.o., so sídlom na Kvetnej ul. 14,     821 08  Bratislava, IČO: 46 969 110,  ako  prípad osobitného  zreteľa.
13.01.2020Návrh na prenájom nebytových priestorov o podlahovej ploche 891,19 m2, nachádzajúcich sa v objekte na Vážskej ul. č. 34, 821 07 Bratislava, ako prípad osobitného zreteľa, v prospech spoločnosti Edux s. r. o., so sídlom na Vážskej 5012/34, 821 07 Bratislava, IČO: 52560813, za účelom zriadenia Súkromnej základnej školy a jej zaradenia do siete škôl a školských zariadení.
09.09.2019Vyhlásenie zámeru na nájom  pozemku na Žitavskej  ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa
09.09.2019Vyhlásenie zámeru na nájom časti pozemkov na Rajeckej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa
09.09.2019Vyhlásenie zámeru na nájom Multifunkčného ihriska na Hnileckej ul. v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
09.09.2019Predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 889/9 – zastavané  plochy a nádvoria pod existujúcou reklamnou stavbou, na dobu určitú v trvaní 5 rokov v prospech  spoločnosti ISPA,  spol. s r.o.,  so  sídlom  na  Kopčianska  ul. č. 92,  851 01   Bratislava, IČO: 31328717, ako prípad  hodný osobitného zreteľa
09.09.2019Nájom časti pozemku parc. č. 18/4-zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa pod predajným stánkom o výmere 23 m2, nachádzajúceho sa na Šíravskej ulici v Bratislave
02.07.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností  – pozemkov registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
ÚPI
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
14.06.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností  – pozemkov registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
ÚPI
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
14.06.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti  – 3 izbový byt na Jedľovej 2  v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
Fotodokumentácia
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
14.06.2019Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemku parc. č. 889/4 a časť pozemku par. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
ÚPI
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
10.06.2019Návrh na predĺženie doby nájmu na prenájom časti protihlukovej steny postavenej na pozemku parc. č.  1225/1- zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa, na umiestnenie reklamných stavieb v počte 4 ks, nachádzajúcej sa na  Hradskej – Železničnej     ul. v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.  o  majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech spoločnosti ISPA, spol. s.r.o., so sídlom na Kopčianska ul. č.  92, 851 01  Bratislava,  IČO: 31328717.
23.05.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností – pozemkov registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
ÚPI
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
17.05.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – 3 izbový byt na Jedľovej 2 v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
Fotodokumentácia
Zápisnica z vyhodnotenia OVS
06.05.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností – pozemkov registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
ÚPI
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
10.04.2019Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zverejňuje zámer predaja akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s. Žilina priamym predajom
10.04.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností  – pozemkov registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave
Súťažný návrh
ÚPI + katastrálna mapa
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
01.04.2019Vyhlásenie zámeru o nájme pozemkov, vybudovanie verejného parku a strediska VPS – rokovanie MZ 16.4.2019
01.04.2019Návrh na predĺženie doby nájmu na pozemky  parc. č. 3392/8 a  parc. č. 3392/9 (zastavané plochy), k. ú. Vrakuňa, nachádzajúce sa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave, ako prípad  hodný osobitného zreteľa v  zmysle § 9a  ods. 9 písm. c)  zák.  č.  138/1991 Zb.     o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov    v prospech     spoločnosti  TERMMING,  a. s.,    Jarošova    2961/1,  831 03    Bratislava, IČO: 35 972 254
01.04.2019Vyhlásenie súťaže na nájom športového areálu na zriadenie tenisových kurtov na Bodvianskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa
Zápisniza z vyhodnotenia súťaže
Oznam –  zrušenie súťaže
26.03.2019Vyhlásenie súťaže na nájom nebytového priestoru na Bodvianskej ul. 21/A v Bratislave, k. ú. Vrakuňa
Súťažný návrh
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
08.03.2019Vyhlásenie súťaže na predaj nehnuteľností  – pozemkov registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave
Súťažný návrh
ÚPI + katastrálna mapa
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
20.12.2018Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemku parc. č. 889/4 a časť pozemku par. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave
Zápisnica z vyhodnotenia súťaze
28.09.2018Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemku parc. č. 889/4 a časť pozemku par. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
22.07.2018Prenájom časti betónovej plochy postavenej na pozemku parc. č. 491/57-zastavané plochy a nádvoria pod existujúcim predajným stánkom o výmere 6m2 na Trhovisku Rajecká v Bratislave, v prospech FO-podnikateľ: Iveta Davidovičová – ALO, IČO: 30 896 908, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
11.06.2018Vyhlásenie zámerov nakladania s majetkom – prípady hodné osobitného zreteľa
07.06.2018Vyhlásenie súťaže na nájom tenisových kurtov na Bodvianskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa
Zápisnica – oznámenie o výsledku vyhodnotenia súťaže
30.01.2018Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemku parc. č. 3168/12 na Majerskej ulici v Bratislave
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
30.01.2018Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemkov parc. č. 889/4 a časť parc. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
04.01.2018Zverejnenie zámeru prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu – reklamné stavby na ŠK Vrakuňa Bratislava
15.12.2017Súťaž na predaj hnuteľného majetku
Informácia o výsledku
06.10.2017Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemkov parc. č. 889/4 a časť parc. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave
Zápisnica z 2.11.17 – Ráztočná vyhodnotenie
06.10.2017Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemku parc. č. 3168/12 na Majerskej ulici v Bratislave
Zápisnica z 2.11.17 – Majerská vyhodnotenie
11.08.2017Vyhlásenie súťaže na prenájom nebytových priestorov na Bodvianskej ulici 21A, súpisné číslo 13506 v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky   S Ú Ť A Ž N Ý   N Á V R H
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
09.08.2017Vyhlásenie zámeru na dlhodobý prenájom pozemkov parc. č. 3605/1 a parc. č. 3605/2, na Žitavskej ul. v Bratislave a predloženie návrhov projektovej štúdie
Záznam z vyhodnotenia súťaže
18.07.2017Bratislava-Vrakuňa vyhlasuje súťaž na prenájom nebytových priestorov na Bodvianskej ul., súpisné číslo 13506 v Bratislave, postavené na pozemku parc. č. 1150/4, LV č. 1, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti o výmere 45,50 metrov štvorcových
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
15.12.2016Predaj prebytočného majetku MČ formou priameho predaja
Informácia o výsledku
29.09.2015Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na dlhodobý prenájom Zdravotného strediska na Bebravskej ul. 34 v Bratislave
+ zrušenie obchodnej verejnej súťaže 16.2.2016
18.08.2014Nájom nebytových priestorov na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B
01.07.2014Nájom nebytových priestorov na Hradskej – Dvojkrížnej ul. č. 3
01.07.2014Nájom nebytových priestorov na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B
+ zrušenie súťaže (08.08.2014)
02.06.2014Nájom nebytových priestorov na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B
30.04.2014Nájom nebytových priestorov na Poľnohospodárskej 27/B
19.12.2013Vyhlásenie súťaže – prenájom 8 garážových státí na Poľnohospodárskej 27/B v Bratislave (objekt „221“)
11.11.2013Vyhlásenie súťaže – prenájom 8 garážových státí na Poľnohospodárskej 27/B v Bratislave (objekt „221“)
30.09.2013Vyhlásenie súťaže – prenájom 8 garážových státí na Poľnohospodárskej 27/B v Bratislave (objekt „221“)
01.07.2013MČ Bratislava-Vrakuňa na základe uznesenia MZ MČ Bratislava – Vrakuňa č. 500/2013 zo dňa 18.06.2013 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v Bratislave na Bučinovej ul.č. 12-14.

 

X