Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Sídlo:Šíravská 7, 821 07  Bratislava
IČO:00 603 295
DIČ:2020840118
IČ DPH:nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca:JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
e-mail:vrakuna@vrakuna.sk
Telefón:+421 240204811

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v  zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Smernica  upravujúca záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Plán verejného obstarávania

Profil verejného obstarávateľa na stránke EKS

Profil verejného obstarávateľa na stránke ÚVO

Zákazky s nízkou hodnotou

Aktuálny zoznam

Názovdátum Výsledok
Elektroinštalačné práce
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
Príloha č.3a: Cenník revízií
15.12.2020
Vrakunské noviny
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
10.12.2020
Minifutbalové ihrisko v areáli ZŠ Rajčianska
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
19.11.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Gastrozariadenie do školskej jedálne ZŠ Žitavská 1, 821 07 Bratislava
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
Príloha č.4: Návrh Kúpna zmluva
16.11.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Projekt WiFi4EU
09.11.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Geodetické zameranie a Krajinno-architektonická štúdia Vrakunského lesoparku
29.10.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Športové ihriská v areáli ZŠ Rajčianska
25.08.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Beachvolejbalové ihrisko v areáli ZŠ Rajčianska
25.08.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Úprava parkovacej plochy pred Zdravotným strediskom na Bebravskej ul. v Bratislave
Príloha č.1: Situácia
Príloha č.2: Výkaz-výmer
21.08.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Projektová dokumentácia cyklotrasy na Hradskej ul. v Bratislave
17.07.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Prenájom teleskopického nakladača s veľkoobjemovou lyžicou s obsluhou
03.07.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Revitalizácia areálu Základnej školy Žitavská a športového areálu_2
19.06.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Oprava atletickej dráhy v areáli  ZŠ Rajčianska_2
19.06.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Dopravné značenie a dopravné zariadenie na komunikáciách v MČ Bratislava-Vrakuňa
Príloha č.2: Výkaz položiek
11.06.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Revitalizácia areálu Základnej školy Žitavská a športového areálu
Príloha č.2: Výkaz – výmer
05.06.2020ZRUŠENÉ
Oprava asfaltového povrchu okolo dopravného ihriska ZŠ Železničná
Príloha č.4: Opis predmetu zákazky
05.06.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Oprava atletickej dráhy v areáli  ZŠ Rajčianska
Príloha č.4: Opis predmetu zákazky
05.06.2020ZRUŠENÉ
Rozšírenie kamerového systému s kontinuálnym monitorovaním a dôrazom na exponované lokality mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
03.06.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Správa a údržba informačných technológií a správa webového sídla
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
13.05.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Revitalizácia pumptrackovej dráhy a oprava prístupového chodníka vo Vrakunskom lesíku
Príloha č.2: Výkaz – Výmer
27.04.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Opravy a rekonštrukcie komunikácií v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Príloha č.2: Výkaz – Výmer
15.04.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Materskej školy, Kríková 20, Bratislava
Príloha č.2: Výkaz – Výmer
31.03.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava
27.03.2020
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava
Príloha č.2: Výkaz – Výmer
20.03.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Príloha č.2: Opis predmetu zákazky
17.03.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Revitalizácia pumptrackovej dráhy vo vrakunskom lesíku
Príloha č.2: Výkaz – výmer
11.03.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Jarné a jesenné upratovanie
14.02.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Sanácia Modrej lávky cez Malý Dunaj vo Vrakuni, v Bratislave
Príloha č.2: Výkaz výmer
14.02.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania
Stavebné spomaľovacie prahy
Príloha č.2: Výkaz výmer
Príloha č.3: Zmluva o dielo, návrh
07.02.2020Informácia o výsledku verejného obstarávania

Archív

X