Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Sídlo:Šíravská 7, 821 07  Bratislava
IČO:00 603 295
DIČ:2020840118
IČ DPH:nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca:JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
e-mail:vrakuna@vrakuna.sk
Telefón:+421 240204811

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v  zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Smernica  upravujúca záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Elektronický kontraktačný systém

Verejné obstarávanie zákaziek na portáli Úradu pre verejné obstarávanie

Zákazky s nízkou hodnotou
Aktuálny zoznam

Názovdátum Výsledok
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Materskej školy, Kríková 20, Bratislava
Príloha č.2: Výkaz – Výmer
31.03.2020
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava
27.03.2020
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava
Príloha č.2: Výkaz – Výmer
20.03.2020
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Príloha č.2: Opis predmetu zákazky
17.03.2020Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Revitalizácia pumptrackovej dráhy vo vrakunskom lesíku
Príloha č.2: Výkaz – výmer
11.03.2020Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Jarné a jesenné upratovanie
14.02.2020Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Sanácia Modrej lávky cez Malý Dunaj vo Vrakuni, v Bratislave
Príloha č.2: Výkaz výmer
14.02.2020Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Stavebné spomaľovacie prahy
Príloha č.2: Výkaz výmer
Príloha č.3: Zmluva o dielo, návrh
07.02.2020Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Archív

X