Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Sídlo:Šíravská 7, 821 07  Bratislava
IČO:00 603 295
DIČ:2020840118
IČ DPH:nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca:JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
e-mail:vrakuna@vrakuna.sk
Telefón:+421 240204811

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v  zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Smernica  upravujúca záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Zákazky s nízkou hodnotou
Aktuálny zoznam

 

Názovdátum Výsledok
Vrakunské  noviny
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
12.12.2019
Elektroinštalačné práce
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
Príloha č.3a: Cenník revízií
11.12.2019
Prenájom multifunkčných tlačových a kopírovacích zariadení a s tým súvisiace služby
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
14.11.2019
Parkovisko 4, Rajecká ulica, Bratislava
Príloha č.2: Výkaz – výmer
23.09.2019Informácia o výsledku obstarávania
Detské ihrisko na sídlisku
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
Príloha č.4: Kúpna zmluva (návrh)
12.07.2019
Kancelársky nábytok
Príloha č.3: Kúpna zmluva (návrh)
08.07.2019Informácia o zrušení obstarávania
Územnoplánovacia dokumentácia – zmien a doplnkov územného plánu zóny Horné diely, Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Príloha č.3: Zmluva o dielo (návrh)
04.06.2019Informácia o výsledku obstarávania
Zhodnocovanie, zneškodňovanie a likvidácia odpadov
28.05.2019
Oprava výtlkov a rekonštrukcie komunikácii, chodníkov a parkovísk v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
20.05.2019Informácia o výsledku obstarávania
Upratovacie a čistiace služby
30.04.2019Informácia o výsledku obstarávania
Vybudovanie odborných učební – Mestská časť Bratislava–Vrakuňa – stavba
29.04.2019
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia odpadov
16.04.2019Informácia o výsledku obstarávania
Prenájom vozidla na zametanie a vysávanie komunikácií
01.04.2019Informácia o výsledku obstarávania
Správa a údržba informačných technológií a správa webového sídla
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
Príloha č.4: Vyhlásenie uchádzača
29.03.2019Informácia o výsledku obstarávania
Odstránenie kríkov, náletových drevín a stromov
Príloha č.1: Snímka mapy
25.03.2019Informácia o výsledku obstarávania
Hlasové telekomunikačné služby
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
Príloha č.4: Vyhlásenie uchádzača
21.03.2019Informácia o výsledku obstarávania
Operatívny leasing osobného motorového vozidla
14.03.2019Informácia o výsledku obstarávania
Jarné a jesenné upratovanie
Príloha č.4: Vyhlásenie uchádzača
04.03.2019Informácia o výsledku obstarávania
Rekonštrukcia objektu MÚ Vrakuňa, I. etapa – výmena okien a balkónových dverí
Príloha č.3: Výkaz výmer
Príloha č.5: Zmluva o dielo (návrh)
22.02.2019Informácia o výsledku obstarávania
Externý manažment projektov financovaných z EŠIF
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
14.01.2019Informácia o výsledku obstarávania
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky “Externý manažment projektov financovaných z EŠIF”
09.01.2019
Zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev v katastrálnom území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa
02.01.2019

Archív

 

Elektronický kontraktačný systém

Verejné obstarávanie zákaziek na portáli Úradu pre verejné obstarávanie

X