Územný plán

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa v súlade s ustanovením čl. 42 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy na úseku územného plánovania

  • zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
  • obstaráva územnoplánovacie podklady – urbanistické štúdie a územné generely
  • obstaráva a schvaľuje po dohode s Bratislavou územnoplánovaciu dokumentáciu zón a jej záväzné časti vyhlasuje nariadením mestskej časti, v uvedenom rozsahu vykonáva činnosť orgánu územného plánovania
  • aktualizuje územnoplánovaciu dokumentáciu zón

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa okrem uvedených činností  informuje žiadateľov o možnostiach využitia územia na podklade platných územnoplánovacích dokumentov vypracovaných na zonálnej úrovni.  Pre územie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa boli obstarané zonálne dokumentácie ÚPN Z Nová Vrakuňa (2006) schválený  uznesením MZ MČ V č. 738, záväzná časť vyhlásená VZN č. 3/2008  a ÚPN Z Horné diely (2005) schválený uznesením MZ MČ č. 534, č. 535, záväzná časť vyhlásená VZN č. 2/2005.
V lokalitách, ktoré sa nachádzajú mimo riešenia týchto dokumentácií aplikuje regulatívy celomestskej územnoplánovacej dokumentácie  https://www.bratislava.sk/sk/uzemny-plan.

Územnoplánovacími podkladmi vypracovanými na celomestskej úrovni sú Územné generely: https://www.bratislava.sk/sk/uzemne-generely

Online formulár na pripomienkovanie územného plánu cez portál elektronických služieb mesta Bratislavy esluzby.bratislava.sk

X