Uvítanie do života a príspevok pri narodení

 

Mestská časť na svojej webovej stránke www.vrakuna.sk v záložke „Tlačivá“ – odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí má uverejnené tlačivo – Žiadosť na slávnostný zápis dieťaťa do pamätnej knihy – uvítanie do života a príspevok pri narodení dieťaťa. Rodič novonarodeného dieťaťa zašle vyplnenú Žiadosť na mailovú adresu uvitaniedozivota@vrakuna.sk . Vyplnenú Žiadosť môže rodič priniesť aj osobne na podateľňu miestneho úradu s uvedením všetkých údajov.

Rodič bude o prijatí Žiadosti oboznámený potvrdzujúcim mailom.

 

Za novonarodené dieťa sa rozumie dieťa do jedného roka života.

Na poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa nie je právny nárok. Na jedno dieťa môže byť poskytnutý príspevok iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok pri narodení dieťaťa môže byť poskytnutý na každé dieťa.

 

V nadväznosti na dôsledky pandémie COVID-19 mestská časť Bratislava-Vrakuňa neorganizuje žiadne kultúrno – spoločenské akcie, pri ktorých sa stretáva väčší počet ľudí. Z uvedených príčin nebude organizovaný oficiálny slávnostný akt „Uvítanie do života“.

Vyplácanie príspevku  bude realizované prevodom na číslo bankového účtu, ktorý žiadatelia po výzve prostredníctvom mailu oznámia.

Pamätný list dieťaťa si budú môcť vyzvaní rodičia, ktorí si podali žiadosť prevziať osobne na miestnom úrade.

Podrobnejšie informácie si môžete pozrieť tu: Zásady o príspevkoch MČ

Oznamujeme rodičom novonarodených detí, že od 1.januára 2019 nebude mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyzývať rodičov k účasti na slávnostnom zápise dieťaťa a prevzatiu príspevku pri jeho narodeníRodičia detí narodených od 1.septembra 2018 a neskôr, musia vyplniť žiadosť „Uvítanie do života a príspevok pri narodení“, ktorú nájdu na stránke mestskej časti www.vrakuna.sk v záložke TLAČIVÁ. Vyplnenú žiadosť predložia  osobne v podateľni miestneho úradu na Šíravskej 7 alebo zašlú e-mailom na uvitaniedozivota@vrakuna.sk.

 

tlačivo na stiahnutie

X