Uvítanie do života a príspevok pri narodení

Mestská časť na svojej webovej stránke www.vrakuna.sk v záložke „Tlačivá“ – odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí má uverejnené tlačivo – Žiadosť na slávnostný zápis dieťaťa do pamätnej knihy – uvítanie do života a príspevok pri narodení dieťaťa. Rodič novonarodeného dieťaťa zašle vyplnenú Žiadosť na mailovú adresu uvitaniedozivota@vrakuna.sk a dieťa bude zaradené na konkrétne určený slávnostný akt.

Rodič bude o prijatí Žiadosti mailom oboznámený potvrdzujúcim mailom. Vyplnenú Žiadosť môže rodič priniesť aj osobne na podateľňu miestneho úradu s uvedením všetkých údajov. Pozvánka, ktorá bude rodičom doručená (mailom alebo poštou), slúži ako podklad k prevzatiu finančného príspevku v pokladni Miestneho úradu mestskej časti, Šíravská 7, Bratislava nasledujúci deň po podujatí v stránkové dni, ktoré sú zverejnené na webovom sídle mestskej časti. Za novonarodené dieťa sa rozumie dieťa do jedného roka života.

Na poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa nie je právny nárok. Na jedno dieťa môže byť poskytnutý príspevok iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok pri narodení dieťaťa môže byť poskytnutý na každé dieťa.

Poskytovateľ finančného príspevku poskytne oprávnenej osobe finančný príspevok do 30 dní odo dňa konania slávnostného aktu. Pri neprevzatí príspevku do 30 dní odo dňa podujatia zaniká nárok na jeho vyplatenie.

Podrobnejšie informácie si môžete pozrieť tu: Zásady o príspevkoch MČ

Oznamujeme rodičom novonarodených detí, že od 1.januára 2019 nebude mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyzývať rodičov k účasti na slávnostnom zápise dieťaťa a prevzatiu príspevku pri jeho narodení. Rodičia detí narodených od 1.septembra 2018 a neskôr, musia vyplniť žiadosť „Uvítanie do života a príspevok pri narodení“, ktorú nájdu na stránke mestskej časti www.vrakuna.sk v záložke TLAČIVÁ. Vyplnenú žiadosť predložia  osobne v podateľni miestneho úradu na Šíravskej 7 alebo zašlú e-mailom na uvitaniedozivota@vrakuna.sk.

tlačivo na stiahnutie

 

V nadväznosti na dôsledky pandémie COVID-19 mestská časť Bratislava-Vrakuňa neorganizuje žiadne kultúrno – spoločenské akcie, pri ktorých sa stretáva väčší počet ľudí. Z uvedených príčin nebude organizovaný oficiálny slávnostný akt „Uvítanie do života“.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa obnovila vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa.

Pamätný list a príspevok pri narodení dieťaťa si budú môcť vyzvaní rodičia, ktorí si podali žiadosť prevziať osobne na miestnom úrade.

X