Uvítanie do života a príspevok pri narodení

 

Mestská časť na svojej webovej stránke www.vrakuna.sk v záložke „Tlačivá“ – odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí má uverejnené tlačivo – Žiadosť na slávnostný zápis dieťaťa do pamätnej knihy – uvítanie do života a príspevok pri narodení dieťaťa. Rodič novonarodeného dieťaťa zašle vyplnenú Žiadosť na mailovú adresu uvitaniedozivota@vrakuna.sk . Vyplnenú Žiadosť môže rodič priniesť aj osobne na podateľňu miestneho úradu s uvedením všetkých údajov.

Rodič bude o prijatí Žiadosti oboznámený potvrdzujúcim mailom.

 

Za novonarodené dieťa sa rozumie dieťa do jedného roka života.

Na poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa nie je právny nárok. Na jedno dieťa môže byť poskytnutý príspevok iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok pri narodení dieťaťa môže byť poskytnutý na každé dieťa.

S radosťou rodičom a žiadateľom o príspevok a slávnostný akt Uvítanie do života oznamujeme, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa obnovuje organizovanie oficiálneho slávnostného aktu „Uvítanie do života“

Žiadatelia a rodičia sa so svojim dieťatkom dostavia na slávnostný akt do siene na Poľnohospodárskej ulici 27/B v deň a termíne uvedenom na pozvánke, ktorú prostredníctvom mailu obdržia.

Pozvánka slúži ako doklad spolu s občianskym preukazom na prevzatie finančného príspevku v pokladni Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava v čase stránkových dní (pondelok, streda a piatok).

Podrobnejšie informácie si môžete pozrieť tu: Zásady o príspevkoch MČ

Oznamujeme rodičom novonarodených detí, že od 1.januára 2019 nebude mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyzývať rodičov k účasti na slávnostnom zápise dieťaťa a prevzatiu príspevku pri jeho narodeníRodičia detí narodených od 1.septembra 2018 a neskôr, musia vyplniť žiadosť „Uvítanie do života a príspevok pri narodení“, ktorú nájdu na stránke mestskej časti www.vrakuna.sk v záložke TLAČIVÁ. Vyplnenú žiadosť predložia  osobne v podateľni miestneho úradu na Šíravskej 7 alebo zašlú e-mailom na uvitaniedozivota@vrakuna.sk.

 

tlačivo na stiahnutie

X