Rok 2016:

VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.6/2016
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2016 zo dňa 13.12.2016 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 4/2015 zo dňa 22.09.2015 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa (ďalej aj „VZN“) č. 4/2010 zo dňa 16.11.2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu, v znení VZN č. 1/2012 zo dňa 19.06.2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16. 11. 2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby

VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.5/2016
Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.5/2016 zo dňa 13.12.2016 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015

VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.4/2016
Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.4/2016 zo dňa 13.12.2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.3/2016
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2016 zo dňa 27.09.2016 o umiestnení volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2016
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2016 zo dňa 28.06.2016, ktorým sa vydávajú Trhové poriadky pre trhovisko a príležitostné trhy na území Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2016
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2016 zo dňa 28.6.2016 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Rok 2015 :

VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.11/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 11/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.4/2015 zo dňa 22.09.2015

VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.10/2015 – zrušené prijatím VZN č. 3/2016 zo dňa 27.09.2016
Všeobecne záväzné nariadenie zo dňa 08.12.2015 o umiestnení volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.9/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 7/2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.2/2000 o Fonde rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.8/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.8/2015 zo dňa 8.12.2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.7/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.6/2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 zo dňa 08.12.2015  o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.5/2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.4/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 4/2015 zo dňa 22. septembra 2015 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, ktorým sa zrušuje VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16.11.2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby a spôsobe určenia zo dňa 19.06.2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16.11.2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby

VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.3/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 3/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.2/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 2/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.1/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

Rok 2014 :

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.3/2014 – zrušené prijatím VZN č. 3/2016 zo dňa 27.09.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 3/2014  zo dňa 16. 09 2014 ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vo voľbách do orgánov obcí

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.2/2014 – zrušené prijatím VZN č. 3/2015  zo dňa 28.04.2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 2/2014  zo dňa 24. 06 2014 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.1/2014 – neúčinné, viazané na voľby v roku 2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2014  zo dňa 14. 04 2014 o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014

Rok 2013 :

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.7/2013 – zrušené prijatím VZN 5/2015 zo dňa 08.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  č.7 /2013  zo dňa 29.10.2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.6/2013 – platné
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  č.6 /2013  zo dňa 17.9.2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na príslušný kalendárny rok

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.5/2013 – zrušené prijatím VZN č. 1/2016 zo dňa 28.06.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  č.5 /2013  zo dňa 17.9.2013 o výške mesačného príspevku na režijné náklady v školskej jedálni

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.4/2013 – platné
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava –Vrakuňa  č.4 /2013  zo dňa 23.4.2013 o nájme bytov

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.3/2013 – zmeny a doplnky VZN č. 7/2015 zo dňa 08.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.2/2013 – platné
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2 /2013  zo dňa 12.2.2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 1/2009 zodňa 10.03.2009 o obmedzení alebo zákaze predaja, podávania požívania alkoholických nápojov na území mestskej časti Bratislava- Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.1/2013 – zrušené prijatím VZN č. 3/2015 zo dňa 28.04.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 mestskej časti Bratislava–Vrakuňa zo dňa 12.02.2013 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa

Rok 2012 :

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.4/2012
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2012 zo dňa 11.12.2012 ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.3/2006 zo dňa 21.6.2006 o zásadách hospodárenia s majetkom v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.4/2007, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.7/2008 a všeobecne záväzného nariadenia zo dňa 16.12.2008  a všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.2/2009 zo dňa 10.03.2009.

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.3/2012 – zrušené prijatím  VZN č. 1/2016 zo dňa 28.06.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2012 zo dňa 23.10.2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.2/2012 – zrušené prijatím VZN č. 1/2016 zo dňa 28.06.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2012 zo dňa 23.10.2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.1/2012 – zrušené prijatím VZN č. 4/2015 zo dňa 22.09.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2012 zo dňa 19.06.2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16. 11. 2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu

Rok 2011 :

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.2/2011
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2011 zo dňa 8.11.2011, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Vrakuňa č. 6/2008 zo dňa 09.09.2008 o príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov v školskej jedálni a o podmienkach jeho úhrady

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.1/2011
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2011 zo dňa 8.11.2011,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti  Bratislava Vrakuňa č. 4/2008 zo dňa 09.09.2008 o príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škôlke

Rok 2010 :

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.4/2010 – doplnené VZN č. 1/2012 zo dňa 19.6.2013, zrušené prijatím VZN č. 4/2015 zo dňa 22.09.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu zo dňa 16.11.2010. Prílohy: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.3/2010 – neúčinné, viazané na voľby v r. 2010
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2010 o vymedzení miesť na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 27.11.2010 na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.2/2010 – zrušené prijatím VZN č.2/2015 zo dňa 28.4.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o  symboloch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a ich používaní z 30.03.2010

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.1/2010 – zrušené prijatím VZN 3/2013 zo dňa 23.4.2013
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2010 zo dňa 30.03.2010,  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 8/2008
v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  č. 4/2009 o miestnych daniach  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Rok 2009 :

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.7/2009 – zrušené prijatím VZN 6/2013 zo dňa 17.9.2013
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 7/2009 zo dňa 15.12.2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na príslušný kalendárny rok

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.6/2009 – platné
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2009 zo dňa 10.11.2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.5/2009 – platné
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2009 zo dňa 23.6.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.4/2009 – zmeny VZN 1/2010, zrušené prijatím VZN 3/2013 zo dňa 23.4.2013
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2009 zo dňa 23.6.2009, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.3/2009 – neúčinné
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2009 zo dňa 22.04.2009 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií pre voľby do Európskeho parlamentu dňa 06.06.2009 na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.2/2009 – zrušené prijatím VZN 4/2012 zo dňa 11.12.2012
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2009 zo dňa 10.03.2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2006 o zásadách hospodárenia s majetkom v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2007 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 7/2008

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.1/2009 – zrušené prijatím VZN 2/2013 zo dňa 12.2.2013
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2009 zo dňa 10.03.2009 o obmedzení alebo zákaze predaja a požívania alkoholických nápojov  na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Rok 2008 :

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 9/2008 – zrušené prijatím VZN č. 6/2015 zo dňa 08.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.9/2008  zo dňa 16.12.2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 8/2008 – zmeny VZN 4/2009 a 1/2010,zrušené prijatím VZN 3/2013 zo dňa 23.4.2013
    – príloha č.1 k VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.8/2008
    – príloha č.2 k VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.8/2008
    – príloha č.3 k VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.8/2008
    – príloha č.4 k VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.8/2008
Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Prílohy: Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinnosti za psa  Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstvava. Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 7/2008 – zmeny VZN 2/2009, zrušené prijatím VZN 4/2012 zo dňa 11.12.2012
    – príloha k VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.7/2008
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  č. 7/2008 zo dňa 16.12.2008 ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súvislosti so zavedením meny euro v SR    Príloha č. 1 – Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečovania kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 6/2008 – platné, zmeny VZN 2/2011
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2008 zo dňa 09.09.2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a o podmienkach jeho úhrady

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 5/2008 – zmeny VZN 6/2009, zrušené prijatím VZN 3/2012 zo dňa 23.10.2012
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2008 zo dňa 09.09.2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 4/2008 – zmeny VZN 1/2011, zrušené prijatím VZN 2/2012 zo dňa 23.10.2012
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2008 zo dňa 09.09.2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 3/2008 – platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 01.04.2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Nová Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 2/2008 – zrušené prijatím VZN 8/2013 zo dňa 29.10.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.03.2008, ktorým  sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  č. 4/2003 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ Bratislava-Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 1/2008 – zrušené prijatím VZN 1/2013 zo dňa 12.2.2013
Všeobecne záväzné nariadenieč. 1/2008 mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.03.2008 o podmienkach držania psov na území MČ Bratislava-Vrakuňa

Rok 2007 :

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 5/2007 – zrušené prijatím VZN 4/2013 zo dňa 23.4.2013
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2007 zo dňa 11.12.2007 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 4/2007 – zmeny VZN 7/2008 a 2/2009, zrušené prijatím VZN 4/2012 zo dňa 11.12.2012
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2007 zo dňa 11.12.2007 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2006 o zásadách hospodárenia s majetkom

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 3/2007 – zrušené prijatím VZN 8/2008 zo dňa 16.12.2008
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2007 o miestnych daniach v MČ Bratislava-Vrakuňa  zo dňa 11.12.2007

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 2/2007 – zrušené prijatím VZN 8/2015 zo dňa 08.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2007 zo dňa 15. mája 2007 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 1/2007 – zrušené prijatím VZN 7/2013 zo dňa 29.10.2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2007 zo dňa 27.3.2007 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2005 zo dňa 22.2.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2006 zo dňa 21.6.2006

Rok 2006 :

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 4/2006 – zrušené prijatím VZN 3/2010 zo dňa 21.9.2010
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2006 z 25.10.2006 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 3/2006 – zmeny VZN 4/2007 a 2/2009, zrušené prijatím VZN 4/2012 zo dňa 11.12.2012
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č 3/2006 zo dňa 21.6.2006 o zásadách hospodárenia s majetkom

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 2/2006 – zmeny VZN 1/2007, zrušené prijatím VZN 7/2013 zo dňa 29.10.2013
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 2/2006 zo dňa 21.6.2006 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2005 zo dňa 2.2.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 1/2006 – zrušené prijatím VZN 2/2016 zo dňa 28.06.2016
    – príloha č.1 k VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.1/2006
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2006 zo dňa 26. apríla 2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Rok 2005 :

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 2/2005
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2005 zo dňa 16.11.2005 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Horné diely, Vrakuňa, Bratislava v katastrálnom území MČ Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 1/2005 – zmeny VZN 2/2006 a 1/2007,zrušené prijatím VZN 7/2013 zo dňa 29.10.2013
   – príloha č.3 k VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.1/2005
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2005 zo dňa 2.2.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Rok 2004 :

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 1/2004 – zrušené prijatím VZN 4/2010 zo dňa 16.11.2010
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2004 zo dňa 28.1.2004 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa

Rok 2003 :

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 7/2003 – zrušené prijatím VZN 3/2007 zo dňa 11.12.2007
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 7/2003 zo dňa 18.10.2003 o určení výšky sadzieb a koeficientov dane z nehnuteľností a o poskytnutí daňových úľav pre rok 2004

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 4/2003 – zmeny VZN 2/2008, zrušené prijatím VZN 8/2013 zo dňa 29.10.2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2003 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 1/2003
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2003 o určení školských obvodov

Rok 2000 :

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 2/2000 – zrušené prijatím  VZN č. 7/2015 zo dňa 08.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2000 o Fonde rozvoja bývania Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

VZN mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 1/2000
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2000 o prevode vlastníctva nebytových priestorov v obytných domoch

 

X