V súlade s §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže obec vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli aj na internetovej adrese obce najmenej 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia a to:
1. písomne – na adresu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava 821 07;
2. elektronicky – na adresu podatelna@vrakuna.sk;
3. ústne do zápisnice – v kancelárii č. 224 na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská ul. č. 7.

Pripomienkou možno v určenej lehote:

  • navrhnúť nový text
  • odporučiť úpravu textu (doplnenie, zmenu, vypustenie, spresnenie pôvodného textu).

Vyhodnotenie pripomienok sa predkladá poslancom miestneho zastupiteľstva najneskôr tri dni pred rokovaním zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

30.05.2022  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ……/2022 zo dňa 28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/2017

25.03.2022  Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. …./2022 zo dňa 26.4.2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  Predloženie Návrhu

31.01.2022 Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. …../2022, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2020 zo dňa 08.12.2020 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

22.11.2021 Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č…/2021 zo dňa 7.12.2021 o záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie ,,Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Horné Diely“.

19.11.2021 Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. … /2021 zo dňa 7.12.2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Poučenie k návrhu

14.06.2021 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. …/2021 z …………… 2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

14.06.2021 Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ………… zo dňa 29.6.2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

24.03.2021 Návrh VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. …/2021  z …………… 2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

19.11.2020 Poučenie k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. … /2020 zo dňa 8.12.2020, o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

18.11.2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaVrakuňa č. …../2020 zo dňa …….. o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 28. novembra 2020

16.11.2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. …../2020 zo dňa …….. o určení školských obvodov pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 26. novembra 2020

25.05.2020 VZN MČ Bratislava-Vrakuna č …….. ./2020, ktorým sa dopĺňa VZN MČ Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 O určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriad’ovatel’skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

04.03.2020 Poučenie k návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. …/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.1/2017 zo dňa 28.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

15.11.2019 Oznam o predložení návrhu VZN na pripomienkovanie o dodržiavaní čistoty zo dňa 3.12.2019

15.11.2019 Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ../2019 zo dňa 03.12.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

04.11.2019 Návrh VZN MČ Bratislava–Vrakuňa o určení výšky FP na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia

04.11.2019 Návrh VZN MČ Bratislava–Vrakuňa o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na úhradu nákladov v školách a ŠZ

03.06.2019 Návrh VZN mč Bratislava – Vrakuňa o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na úhradu nákladov v školách a ŠZ v zriadovateľskej pôsobnosti mč Bratislava-Vrakuňa

04.02.2019 Návrh VZN Mestskej Časti Bratislava-Vrakuňa č. ………../2019 zo dňa 19.02.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

23.11.2018 Návrh VZN mč Bratislava – Vrakuňa o určení výšky mesačného príspevku zákonneho zástupcu na úhradu výdavkov na školách a ŠZ

X