V súlade s §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže obec vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli aj na internetovej adrese obce najmenej 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia a to:
1. písomne – na adresu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava 821 07;
2. elektronicky – na adresu podatelna@vrakuna.sk;
3. ústne do zápisnice – v kancelárii č. 224 na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská ul. č. 7.

Pripomienkou možno v určenej lehote:

  • navrhnúť nový text,
  • odporučiť úpravu textu (doplnenie, zmenu, vypustenie, spresnenie pôvodného textu).

Vyhodnotenie pripomienok sa predkladá poslancom miestneho zastupiteľstva najneskôr tri dni pred rokovaním zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

 

25.05.2020 VZN MČ Bratislava-Vrakuna č …….. ./2020, ktorým sa dopĺňa VZN MČ Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 O určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriad’ovatel’skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

04.03.2020 Poučenie k návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. …/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.1/2017 zo dňa 28.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

15.11.2019 Oznam o predložení návrhu VZN na pripomienkovanie o dodržiavaní čistoty zo dňa 3.12.2019

15.11.2019 Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ../2019 zo dňa 03.12.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

04.11.2019 Návrh VZN MČ Bratislava–Vrakuňa o určení výšky FP na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia

04.11.2019 Návrh VZN MČ Bratislava–Vrakuňa o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na úhradu nákladov v školách a ŠZ

03.06.2019 Návrh VZN mč Bratislava – Vrakuňa o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na úhradu nákladov v školách a ŠZ v zriadovateľskej pôsobnosti mč Bratislava-Vrakuňa

04.02.2019 Návrh VZN Mestskej Časti Bratislava-Vrakuňa č. ………../2019 zo dňa 19.02.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

23.11.2018 Návrh VZN mč Bratislava – Vrakuňa o určení výšky mesačného príspevku zákonneho zástupcu na úhradu výdavkov na školách a ŠZ

X