Údržba komunikácií

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v zmysle Štatútu hl. m. SR Bratislavy zabezpečuje správu a bežnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy, ktoré sú zaradené v sieti miestnych komunikácii vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy .

MČ BA-Vrakuňa udržiava v zimnom období chodníky len vo svojom vlastníctve alebo vo svojej správe. Z ekologického hľadiska sa v blízkosti vodných zdrojov a lesných porastov chemicky posyp nepoužíva. V rámci ochrany životného prostredia sa v zimných mesiacoch od 01.12. – do 31.03. neudržiavajú chodníky vo Vrakunskom lesoparku, promenáda pri Malom Dunaji a cyklotrasy v týchto lokalitách. Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby na predmetných lokalitách zvýšili pozornosť, vstup je len na vlastnú zodpovednosť.

Údržba komunikácií je súhrn činností, ktorými sa vozovky udržujú v prevádzkyschopnom stave. Údržbou sa odstraňujú alebo zmierňujú nedostatky v zjazdnosti. Základnou úlohou údržby je zachovať projektom stanovené parametre pri odstraňovaní porúch.

Bežná údržba zahrňuje drobné opravy vozovky ( lokálne výtlky, povrchové úpravy poškodených konštrukčných vrstiev, opravy krajníc, chodníkov a podobne).

Poruchy povrchu vozovky – sú poškodenia krytu vozovky, ktoré ovplyvňujú prevádzkovú spôsobilosť vozovky a jej udržiavateľnosť .

Obnova povrchu vozovky – je činnosť, ktorou sa obnovuje vrchný kryt vozovky na jej pôvodnú hodnotu. Nezasahuje sa do konštrukčných vrstiev ani do podložia.

Rekonštrukcia vozovky – je komplexná stavebná úprava (podľa projektovej dokumentácie), ktorou sa odstraňujú poruchy vozovky hlavne v nosných vrstvách alebo v podloží.
Súčasný nepriaznivý stav na komunikáciách je prevažne z dôvodu veľkého dopravného zaťaženia. Taktiež väčšina komunikácií má po svojej dobe životnosti.

Ďalším faktorom je, že niektoré komunikácie sú bez odvodnenia dažďových vôd do kanalizácie, čo spôsobuje podmáčanie komunikácií. Následne dochádza k trhaniu krajníc, prípadne k sieťovým rozpadom povrchov spravovaných komunikácií. Je potrebné tiež uviesť, že niektoré komunikácie neboli vybudované, podľa platných technických noriem a sú vybudované len provizórne. Z dôvodu plynulosti a bezpečnosti v cestnej premávke je ich potrebné vybudovať podľa projektovej dokumentácie.
Mestská časť Bratislava -Vrakuňa na základe množstva podnetov od občanov zabezpečuje opravy výtlkov a obnovy povrchov podľa schváleného rozpočtu a určenia poradia miestnym zastupiteľstvom prostredníctvom zazmluvneného dodávateľa.

V mestskej časti sa nachádzajú komunikácie, ktoré sú v správe hl.m. SR Bratislavy. Sú to komunikácie, po ktorých prechádza mestská a prímestská verejná doprava. Zabezpečovať opravy a výtlky na týchto komunikáciách sú v plnej kompetencii Magistrátu hl.m. SR Bratislavy. Musíme konštatovať, že v katastri mestskej časti sú komunikácie majetkovo-právne nevysporiadané ,alebo komunikácie v súkromnom vlastníctve.

 

V zmysle vyššie uvedeného  vyzývame aj hlavné mesto k udržiavaniu a k opravám komunikácií v ich správe.

List primátorovi – Diery na cestách

List primátorovi – Oprava Ráztočnej a Hradskej

 

Návrh obnovy povrchov komunikácií a chodníkov na obdobie rokov 2020-2024

Zimná údržba 2019/2020

X