Prijaté dokumenty

Smernice miestneho úradu

Starosta a poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

  • starosta a poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  podávajú Komisii mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívnej podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon)  čl. 7 „ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“
  • oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov sa podáva na tlačive určenom v prílohe ústavného zákona,
  • orgány, ktorým sa oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov podáva tlačivo zverejňujú na svojom webovom sídle. Tj. obce a mestá sú povinné tlačivo zverejniť na ich webovom sídle.
  • Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna je povinná oznámenia podané poslancami a starostom zverejňovať na webovom sídle obce mestskej časti počas výkonu verejnej funkcie. Osobné údaje funkcionára sa zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva.
  • povinnosť zverejnenia sa nevzťahuje na: a) údaje o majetkových pomeroch a osobné údaje manžela a neplnoletých deti žijúcich s verejným funkcionárom v spoločnej domácnosti, b) údaje o majetkových pomeroch verejného funkcionára, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré verejný funkcionár vlastní, alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch.

Tlačivá na stiahnutie: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/formulare

JUDr. Ing. Martin Kuruc

Priame kontakty a príslušnosť poslancov k poslaneckým obvodom a politickým stranám

Ing. Tomáš Galo, Mgr. Robert Greizinger, PhDr., MPH, Eva Samolejová, JUDr. Marcel Boris, PhDr. Stanislav Bruna, Ing. Ladislav Kugler, Mgr. Zuzana Magálová, Mgr. Art. Jana Némethová, Ing. Zuzana Schwartzová. Mgr. Miroslav Macko, Lívia Benedeková, Ing. Michal Hrapko, Andrej Ravasz, Ing. Soňa Svoreňová, JUDr. Ing. Marek Zajíček

Kontrola samosprávy

Kontrolu činnosti a chodu samosprávy vykonáva kontrolórka mestskej časti Vrakuňa.

Orgánom verejnej moci je mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, IČO 00 603 295.
Zodpovednou osobou je: Ing. Alena Kaňková, hlavná kontrolórka mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Kontakt: Ing. Alena Kaňková, miestna kontrolórka. E-mail: kontrolor@vrakuna.sk Telefón: +421 (2) 4020 4883

Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. (v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Smernica o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti – neplatná od 1.9.2019

Dokumenty: Práva a povinnosti kontrolóraPravidlá kontrolnej činnosti,  Stanoviská miestneho kontrolóraSprávy z kontrolnej činnosti,  Správy z vykonaných kontrol sú zverejnené na stránke :  Miestny kontrolór

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa doposiaľ neprijal oznámenie o nekalých praktikách na miestnom úrade a v jeho organizácii.

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

ObdobiePočet prijatých oznámeníPočet oznámení v riešeníPočet vyriešených oznámeníPočet odložených oznámení
01.01.2021 -31.12.20210000
01.01.2020 -31.12.20201001
01.01.2019 – 31.12.20190000
2014 – 20180000

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa má na písomné nahlasovanie nekalých praktík zriadenú aj poštovú schránku, ktorú nájdete pred vstupnými dverami do budovy Miestneho úradu na Šíravskej č. 7, Bratislava-Vrakuňa vľavo.

Informovanosť