Transparentnosť vo Vrakuni

Prijaté dokumenty

Smernice miestneho úradu

Starosta a poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Kontrola samosprávy

Kontrolu činnosti a chodu samosprávy vykonáva kontrolórka mestskej časti Vrakuňa.

Orgánom verejnej moci je mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, IČO 00 603 295.
Zodpovednou osobou je: Ing. Alena Kaňková, hlavná kontrolórka mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Kontakt: Ing. Alena Kaňková, miestna kontrolórka. E-mail: kontrolor@vrakuna.sk Telefón: +421 (2) 4020 4883

Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. (v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Smernica o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti – neplatná od 1.9.2019

Dokumenty: Práva a povinnosti kontrolóraPravidlá kontrolnej činnosti,  Stanoviská miestneho kontrolóraSprávy z kontrolnej činnosti,  Správy z vykonaných kontrol sú zverejnené na stránke :  Miestny kontrolór

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa doposiaľ neprijal oznámenie o nekalých praktikách na miestnom úrade a v jeho organizácii.

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa má na písomné nahlasovanie nekalých praktík zriadenú aj poštovú schránku, ktorú nájdete pred vstupnými dverami do budovy Miestneho úradu na Šíravskej č. 7, Bratislava-Vrakuňa vľavo.

Informovanosť

V rámci zvýšenia informovanosti a možností participácie obyvateľov na rozvoji a budovaní mestskej časti sme pripravení v aktivitách pokračovať. Na našej webovej stránke sú okrem iného zverejnené:

Všeobecne záväzné nariadenia

Rozpočty mestskej časti Vrakuňa

Záverečné účty a výročné správy hospodárenia 

Zvukové záznamy všetkých zastupiteľstiev a zhromaždení

Kontakty na poslancov

Výsledky hlasovaní

Materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva zverejnené vopred

Faktúry  objednávky  zmluvy

Informácia o prevode majetku

 

Verejné obstarávanie

Obchodné verejné súťaže

Cieľom súčasného vedenia mestskej časti je úspešná implementácia protikorupčných opatrení do verejného života.

X