Tlačivá na stiahnutie

Evidencia a hlásenie pobytu občanov

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov

Súhlas vlastníka s prihlásením občana na pobyt

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

 

Matričný úrad

Žiadosť o vystavenie úradného výpisu z matriky (rodný list, sobášny list, úmrtný list)

Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť o vydanie potvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine

Zápis o narodení do osobitej matriky

Zápis o uzavretí manželstva do osobitej matriky

Zápis o úmrtí štátnych občanov SR do osobitej matriky

Žiadosť o zmenu tvaru priezviska

Žiadosť o opätovné prijatie priezviska po rozvode

Univerzálny vzor čestného vyhlásenia

Univerzálny vzor splnomocnenia

 

Odbor školstva a sociálnych vecí

Uvítanie do života a príspevok pri narodení

Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

Žiadosť o dotáciu

Čestné prehlásenie k bytu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službuLekársky nález na účely konania o odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o byt

Žiadosť o dotáciu na stravu pre deti

Žiadosť o stravovanie

Žiadosť o zmenu miesta stravovania

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci pre rodiny s deťmi

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Prihláška na krúžky

Žiadosť do sociálnej výdajne pre jednotlivca

Žiadosť do sociálnej výdajne pre rodiny s deťmi

 

Kultúra a šport

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Žiadosť o povolenie na zaujatie verejného priestranstva  –  kultúrne  podujatia

Oznámenie o organizovaní verejných športových podujatí

Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia

 

Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy

Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva

Žiadosť o nové pridelenie parkovacieho miesta

Žiadosť o predĺženie doby vyhradeného parkovania pre rok 2023

Žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovania

Žiadosť o vydanie súhlasu výrubu drevín

Oznámenie o výrube dreviny

Prihlásenie psa do evidencie

Odhlásenie psa z evidencie

Ohlásenie havárie

Žiadosť o povolenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie výkopových prác

Žiadosť o adopciu zelene

Odbor právny a správy majetku

Žiadosť o kúpu bytu do vlastníctva

Žiadosť o kúpu bytu do vlastníctva – spoločne

Žiadosť o súhlas s výmazom záložného práva k bytu

Žiadosť o prevod podielu na pozemku k bytu

Žiadosť o zrušenie predkupného práva na nebytový priestor – garáž

Oznámenie o začatí činnosti prevádzky

Oznámenie o ukončení činnosti prevádzky

Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka do evidenice

Odhlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka do evidenice

Žiadosť o povolenie na zaujatie verejného priestranstva  –  kultúrne  podujatia

Žiadosť o nájom pozemku pod garážou

Všeobecné záväzné nariadenie o prevádzkovej dobe

Miestne dane

Priznanie k dani za psa

Priznanie k dani za predajné automaty

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

Potvrdenie o podaní priznania

Poučenie na vyplnenie priznania

Čestné prehlásenie – potrebné k uplatneniu nároku na určenie nižšej sadzby dane za psa pre dôchodcov

Oznámenie vzniku – zániku daňovej povinnosti na užívanie verejného priestranstva – Príloha č. 3 VZN MČ Bratislava – Vrakuňa č. 3/2013 a 7/2015 o miestnych daniach

Prihlásenie psa do evidencie

Odhlásenie psa z evidencie

 

Stavebný úrad

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby – prípojka

Ohlásenie stavebnej úpravy

Vyhlásenie stavebného dozora

Vzor žiadosti o vydanie stavebného povolenia

Vzor žiadosti o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom konaní a stavebnom konaní

Vzor žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením

Vzor žiadosti o zmenu dokončenej stavby

Vzor žiadosti o zmenu spôsobu užívania časti stavby

Vzor žiadosti o zmenu spôsobu užívania stavby, resp. časti stavby so stavebnými úpravami

Vzor žiadosti o odstránenie stavby

Vzor návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Vzor návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu a pridelenie adresného bodu

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu a pridelenie adresného bodu

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla na stavbu

Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel

Žiadosť o výmenu neplatného evidenčného čísla za súpisné číslo a pridelenie adresného bodu

Žiadosť o vystavenie súhlasného stanoviska pre prihlásenie trvalého pobytu v záhradnej chate

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

 

Pomoc Ukrajine

Čestné vyhlásenie o poskytnutí ubytovania

Čestné vyhlásenie FO a príloha kuz mluve o ubytovaní odídenca

Zmluva o ubytovaní odídenca FO a PO

Výkaz o ubytovaní FO

Výkaz o ubytovaní PO

Presťahovanie cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska

Súhlas s prihlásením odídenca na tolerovaný pobyt

X