Stravovanie žiakov ZŠ a detí v MŠ

Žiaci základných škôl sa majú možnosť stravovať v školských jedálňach, ktoré sú súčasťou základnej a materskej školy.

Školská jedáleň pri základnej škole a školská jedáleň pri materskej škole poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca.

Príspevok na režijné náklady školskej jedálne pri základnej škole vo výške 10,00 €/mesiac uhrádza zákonný zástupca vopred spolu s nákladmi na nákup potravín.

Príspevok na režijné náklady školskej jedálne pri materskej škole vo výške 15,00 €/mesiac uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred spolu s nákladmi na nákup potravín. Tento príspevok uhrádzajú aj rodičia detí, ktoré si do materskej školy zo zdravotných dôvodov sami prinášajú vlastnú stravu.

Príspevok na režijné náklady školskej jedálne uhrádzajú zamestnanci materskej školy a základnej školy a cudzí stravníci všetkých vekových kategórií vo výške skutočných režijných nákladov potrebných na prípravu jedného jedla. Výšku príspevku určí riaditeľ školy.

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na režijné náklady školskej jedálne za dieťa alebo žiaka, ktorému bola priznaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (v zmysle Oznámenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o priznaní dotácie na stravu).

Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa, žiaka a cudzím stravníkom nevracia.

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2021 zo dňa 29.6.2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.4/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na  prevádzku a mzdy na jedno dieťa MŠ, ŠJ a ŠKD platné od 1.1.2021

X