Stavebný úrad

Činnosť stavebného úradu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

V prenesenom výkone štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), oddielov 7 a 8 1. časti a ostatných častí, vykonáva rozhodovaciu činnosť, najmä:

 • vedie územné konania, okrem územia vojenských obvodov a vydáva územné rozhodnutia podľa § 39 stavebného zákona:

    • rozhodnutia o umiestnení stavby

    • rozhodnutia o využití územia,
    • rozhodnutia o chránenej časti krajiny (o chránenom území alebo o ochrannom pásme),

    • rozhodnutia o stavebnej uzávere,

 • povoľuje výnimky z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere a povoľuje zmenu právoplatného územného rozhodnutia podľa § 41 stavebného zákona,

 • rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa § 40 stavebného zákona,

 • vybavuje ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 stavebného zákona,

 • vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny (t. zn. prístavby, nadstavby a stavebné úpravy) podľa § 66 stavebného zákona, s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencií špeciálnych stavebných úradov podľa § 120 stavebného zákona a vojenských a iných stavebných úradov podľa § 121 stavebného zákona, povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona,

 • rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia podľa § 69 stavebného zákona,

 • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia podľa § 71 stavebného zákona,

 • vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie podľa § 82 stavebného zákona a vykonáva kolaudáciu dokončených terénnych úprav, vydáva povolenia na predčasné užívanie stavby podľa § 83 stavebného zákona,

 • rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a vydáva súhlas k začatiu prevádzky podľa § 84 stavebného zákona,

 • povoľuje zmeny v užívaní stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a podstatnom rozšírení výroby alebo činnosti podľa § 85 stavebného zákona,

 • nariaďuje údržbu stavby a terénnych úprav podľa § 86 stavebného zákona,

 • nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách podľa § 87 stavebného zákona,

 • povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav podľa § 88 stavebného zákona,

 • dodatočne povoľuje stavby a ich zmeny a terénne úpravy podľa § 88a stavebného zákona,

 • nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce podľa § 94 stavebného zákona,

 • nariaďuje vypratanie stavby podľa § 96 stavebného zákona,

 • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu podľa § 98 a § 99 stavebného zákona,

 • nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb podľa § 101 stavebného zákona,

 • rozhoduje o zastavení prác na stavbe podľa § 102 ods. 2 stavebného zákona,

 • rozhoduje o zrušení stavebného povolenia, ak sa zistí na stavbe neodstrániteľná závada, ktorá vznikla pri uskutočňovaní stavby podľa § 102 ods. 4 stavebného zákona,

 • overuje dokumentáciu skutočného realizovania stavby (pasport stavby) podľa § 104 stavebného zákona v prípade, ak sa táto nezachovala,

 • podáva podnety na začatie priestupkového konania a konania o správnom delikte pri zistení porušenia ustanovení stavebného zákona v súlade s § 105, § 106 stavebného zákona,

 • vedie konania o vyvlastnení alebo obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám vo verejnom záujme a vydáva rozhodnutia o vyvlastnení v súlade s § 108, § 109, § 110, § 112 – § 114 stavebného zákona,

 • určuje náhrady za pozemky a stavby, náhrady za zrušenie, obmedzenie alebo zriadenie práv zodpovedajúcich vecným bremenám v súlade s § 111, § 111a, § 111b stavebného zákona,

 • rozhoduje o zrušení rozhodnutia o vyvlastnení práv k pozemkom a stavbám v súlade s § 115, § 116 stavebného zákona,

 • rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebného úradu vstupovať na pozemky a stavby podľa § 134 stavebného zákona,

 • rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa § 135 stavebného zákona,

 • vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona,

 • zabezpečuje evidenciu a ukladanie rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z jeho činnosti podľa § 131 a § 132 stavebného zákona,

 • plní úlohy vyplývajúce zo založenia informačného systému podľa § 128 až § 130 stavebného zákona,

 • zasiela orgánom geodézie a kartografie príslušné rozhodnutia;

 • v prenesenom výkone štátnej správy pri rozhodovacej činnosti podľa stavebného zákona s použitím zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok):

 • rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vlastným rozhodnutiam podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku,

 • povoľuje alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodol v poslednom stupni podľa § 63 ods. 1 správneho poriadku,

 • rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam podľa § 69 ods. 1 správneho poriadku,

 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa príslušných ustanovení zákona o správnom poriadku,

 • ďalej:
 • prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,

 • vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti,

 • vyrubuje správne poplatky podľa sadzobníka zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;

 

vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) v súčinnosti a v rozsahu podľa príslušných ustanovení stavebného zákona, správneho poriadku a zákona o správnych poplatkoch a ostatných súvisiacich predpisov;

 

vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v súčinnosti a v rozsahu s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona, správneho poriadku, zákona o správnych poplatkoch a ostatných súvisiacich predpisov, najmä:

 • rozhoduje vo veciach povolenia na odber povrchových a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom

 • dáva vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy.

 

Stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR: Postup stavebného úradu pri napadnutí územného rozhodnutia správnou žalobou. Je možné prerušiť stavebné konanie?

V piatok len na základe dohovoru.

Tlačivá, žiadosti a vzory dokumentov nájdete podstránke Tlačivá na stiahnute

Elektronický formulár na podanie žiadosti v stavebnom konaní esluzby.bratislava.sk

X