Správy

16.02.2010

Najaktívnejší čitatelia za rok 2009

16. februára 2010 sa v našej Miestnej knižnici konalo pri príležitosti 16. výročia jej založenia vyhodnotenie najaktívnejších detských čitateľov za rok 2009.  Na slávnosť prijali pozvanie nielen ocenené deti, ale aj ich rodičia či starí rodičia.    Naša slávnosť mala nádych výnimočnosti -  deti prišiel oceniť starosta Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa Mgr. Ladislav Fatura […]
17.06.2010

Kráľ detských čitateľov v roku 2010

Dňa 17. júna 2010 sa v našej Miestnej knižnici Vrakuňa konala milá akcia – už tretí ročník Kráľa detských čitateľov. Súťaže sa tentoraz zúčastnili základné školy Rajčianska, Železničná a Žitavská so svojimi štvorčlennými družstvami žiakov tretích ročníkov.    Súťažiaci sa museli popasovať s náročnými úlohami. Na začiatku súťaže sme preverili ich znalosti o našej knižnici […]
24.03.2011

Najaktívnejší čitatelia (2010)

V marci, krásnom mesiaci označovanom ako Mesiac knihy, sa v našej Miestnej knižnici Bratislava – Vrakuňa konala milá slávnosť – ocenenie Najaktívnejších čitateľov za rok 2010.   Keďže ocenenie je pre vekovú skupinu do 10 a nad 10 rokov, mali sme až šiestich ocenených. Zišli sme sa tu spoločne nielen s pani PhDr. Tatianou Krippelovou, […]
11.06.2011

Kráľ detských čitateľov (2011)

Pod záštitou Miestneho úradu Bratislava – Vrakuňa a vedúcej oddelenia školstva, kultúry a športu PhDr. Tatiany Krippelovej sa konala 28. júna 2011 v Miestnej knižnici súťaž o Kráľa detských čitateľov. Zúčastnili sa jej žiaci tretích ročníkov základných škôl Rajčianska (Lilianka Karabová, Viktorka Illéšová, Natalka Jagelková, Danielka Czajová) a Žitavská (Emka Nováková, Martinka Žoltáková, Janko Wittenberger, […]
11.07.2011

Burza kníh

11. 7. 2011 – 15. 7. 2011 sa konala v Letnej čitárni a vchodových priestoroch našej knižnice Čitateľská burza kníh. Knihy, ktoré naša knižnica obdržala ako dary od našich čitateľov (rušenie ich domácich knižníc, dedičstvo po rodinných príslušníkoch) boli voľne prístupné pre kohokoľvek, kto mal o ne záujem. Celkovo sa burzy zúčastnilo približne 120 ľudí […]
10.10.2011

Spoznajme skauting

Po tri októbrové utorky   mali možnosť žiaci tretích ročníkov základných škôl Železničná, Rajčianska a Žitavská stretnúť sa s členmi  104. skautského zboru Ružinov v našej Miestnej knižnici Bratislava – Vrakuňa.   Tri skautky Martinka, Miška a Janka nám porozprávali nielen o celom skautskom hnutí na Slovensku, o jeho náplni, cieľoch a plánoch, vysvetlili nám […]
01.11.2011

Slávnostné uvítanie do života

Deň 8.12. bol slávnostným dňom pre 46 detí, ktoré sme na našom miestnom úrade uvítali. Z rúk pani poslankyne si rodičia prevzali kvietok, pamätníček a poukážku. Za slávnostnej melódie gitary boli do pamätnej knihy zapísaní: Barát Tomáš Barošová Lívia Baumgartner Matúš Bédi Peter Berciková Elena Bugyík David Červeň Liam Dostál David Driensky Filip Fertaľová Olívia […]
05.12.2011

Oznámenie obsahu odvolania

Oznámenie obsahu odvolania podaného proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, č. k. ÚR/3118/2011/38/JF, zo dňa 16.09.2011 Výzva k vyjadreniu sa k odvolaniam. Mestská časť Bratislava - Vrakuňa obdržala odvolania účastníkov konania : 1. RNDr. Alena Hrčková, Píniová 16, 821 07 Bratislava; Martin Kubíček, Píniová 2, 821 07 Bratislava a Zuzana Feltičková Švehlíková, Záhradnícka 74, […]
05.12.2011

O rozdielnosti kníh

Po tri dni sa v našej Miestnej knižnici Bratislava – Vrakuňa konala mimoriadne zaujímavá beseda. Keďže sme knižnica, väčšinou sa u nás hovorí o knihách. Aj tentoraz, lenže o knihách iných – písaných Brailovým písmom.   Tak už asi viete, že sa u nás konala beseda s nevidiacim. Prišiel nás navštíviť pán Juraj Práger so […]
12.12.2011

Kalendár daňových povinností v roku 2012

Kalendár daňových povinností v roku 2012 (link)
12.12.2011

Služby OLO a.s. počas sviatkov

24.12.2011 bude vykonaný odvoz komunálneho a separovaného odpadu 25.12.2011 (nedeľa) v nedeľu sa nevykonáva odvoz odpadu 26.12.2011 bude vykonaný odvoz komunálneho a separovaného odpadu 31.12.2011 bude vykonaný odvoz komunálneho a separovaného odpadu 01.01.2012 (nedeľa) - v nedeľu sa nevykonáva odvoz odpadu 06.01.2012 bude vykonaný odvoz komunálneho a separovaného odpadu Harmonogram Zberného dvora na Ivánskej ceste […]
13.12.2011

Pozvánka na ústne konanie (výrub drevín)

13.12.2011 Bratislava č.j.:6145/11-Do. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa podľa § 69 písm. a ) zákona č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny ako orgán vykonávajúci v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v zmysle Čl.69 Štatútu hl.m.SR Bratislavy , podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začala […]
15.12.2011

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu Mestskej časti

Váš list č./zo dňa Naše číslo : 5082,5138/2011/JF Vybavuje/linka : Ing.Figurová/4020 4820 Bratislava : 12.12.2011 Krajský stavebný úrad Bratislava Lamačská cesta 5 845 14 Bratislava 4 Vec : Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava Vrakuňao zmene územného rozhodnutia, č. k. ÚR/3118/2011/38/JF, zo dňa 16.09.2011 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa obdržala odvolania účastníkov konania : […]
16.12.2011

Informácie o spôsobe úhrady daní od 1.1.2012

Daňové riaditeľstvo SR v súčinnosti s Ministerstvom financií SR v týchto dňoch informuje listom všetky registrované daňové subjekty o závažných zmenách v platení daní. V týchto dňoch sú daňovým subjektom doručované (doporučene do vlastných rúk prostredníctvom Slovenskej pošty) oznámenia, v ktorých príslušný Daňový úrad oznamuje základné číslo účtu pre platenie dane, ktoré je jedinečné pre […]
03.01.2012

Informácia o čase a mieste konania volieb do NR SR

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa podľa § 12 ods. 1 – 3 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že: 1. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu 10. 03. 2011 od 07,00 h. do 22,00 h. 2. Miestom konania volieb do […]
09.01.2012

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Prenájom častí nebytových priestorov polyfunkčného domu na Poľnohospodárskej ulici.   úplné znenie vyhlásenia (link)
09.01.2012

Pozvánka na ústne konanie (výrub drevín)

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa podľa § 69 písm. a ) zákona č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny ako orgán vykonávajúci v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v zmysle Čl.69 Štatútu hl.m.SR Bratislavy , podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začala správne konania na […]
10.01.2012

Zámer prenechania majetku – zmluva o nájme

nebytové priestory na Čiernovodskej ul. 25   celé znenie (link)
11.01.2012

Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

Schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na roky 2012-2014 (link)
11.01.2012

Oznámenie k delegovaniu do okrskových volebných komisií

O Z N Á M E N I E k delegovaniu členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Do okrskovej volebnej komisie deleguje podľa § 17 ods.1 zákona č.333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady SR v znení neskorších predpisov, politická strana, politické hnutie, alebo koalícia politických strán […]
11.01.2012

Informácia pre voličov zdržiavajúcich sa mimo územia SR

Informácia pre voliča Voľba poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky - v MČ Vrakuňa a v čase volieb sa zdržiavajú mimo územia SR. Volič môže zaslať na adresu MČ Vrakuňa žiadosť o voľbu poštou tak, aby bola doručená najneskôr do 20.1.2012. Mestská časť Vrakuňa na adresu v cudzine, ktorú volič uviedol […]
18.01.2012

Zámer prenechania majetku

Nebytové priestory v objekte Tanečného centra na Železničnej ulici č.6 pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Železničná 14 Celý dokument (link)
24.01.2012

Oznámenie o dražbe

Predmet : byt na Jedlovej ul. 2   Miesto a čas konania : 14.02.2012 o 10:00, Zámocká 30, Bratislava   Viac tu: (link)
25.01.2012

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

PRE: Ing. Vladimír Turan, Rajecká 8686/28, Bratislava - Vrakuňa OD: Súdny exekútor JUDr. Patricius Baďura, Exekútorský úrad Bratislava, Viedenská cesta 5, P. O. BOX 226, 851 01 Bratislava 5 Číslo: 58/334/2012/OVSO/AK Menovaný si môže zásielku prevziať v podateľni na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava od 25. 1. 2012 do 13.2. […]
X