Správy z vykonaných kontrol

2022

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.06.2022

Správa č. 5/2022 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2022

Správa č. 6/2022 z kontroly vedenia pokladnice Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za I. polrok 2022

Správa č. 7/2022 z priebežnej kontroly plnenia uznesení

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.04.2022

Správa č. 4/2022 z kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 v Materskej škole Kaméliová 10, Bratislava

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 15.02.2022

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 07.12.2021

Správa č.2/2022 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2021

Správa č.3/2022 z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu za rok 2021

 

2021

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 21.09.2021

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 29.06.2021

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 16.02.2021

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúcich rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.04.2021 a 25.05.2021

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 08.12.2020

Správa č. 6/2021 z kontroly ZŠ Žitavská – kontrola príjmov a výdavkov

Správa č. 5/2021 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2021

Správa č. 4/2021  z priebežnej kontroly plnenia uznesení

Príloha 1 k správe č. 4/2021 – vyhodnotenie prijatých uznesení

Príloha 2 k správe č. 4/2021 – vymedzenie uznesení

Správa č. 3/2021 z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu za rok 2020

Správa č.2/2021 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2020

2020

Správa č. 7/2020 z kontroly splnenia prijatých opatrení – poplatok za rozvoj

Správa č. 6/2020  z kontroly v Základnej škole Rajčianska ul. č. 3 Bratislava – zverený majetok

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúcich rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 20.08.2020 a 08.09.2020

Správa č. 5/2020 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2020

Správa č. 4/2020 z priebežnej kontroly plnenia uznesení

Príloha č. 1 k správe č. 4/2020 – vyhodnotenie prijatých uznesení

Príloha č. 2 k správe č. 4/2020 – vymedzenie  uznesení

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúcich rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 16.06.2020

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúcich rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.04.2020

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúcich rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.01.2020

Správa č. 3/2020 z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu za rok 2019

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 03.12.2019

Správa č.2/2020 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2019

 

2019

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 24.09.2019

Správa č. 8/2019 z kontroly plnenia opatrení v Materskej škole Kríková 20, 821 07 Bratislava

Správa č.9/2019 z kontroly miestneho poplatku za rozvoj za roky 2017-2019

Príloha č. 1 k správe č. 9/2019- poplatok za rozvoj 2017-2019

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúcich rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 25.06.2019 a 01.08.2019

Správa č. 4/2019 z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu za rok 2018

Správa č.5/2019 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2019

Správa č. 6/2019 z kontroly plnenia opatrení – dotácie r. 2017

Správa č. 7/2019 z priebežnej kontroly plnenia uznesení

–  Príloha č. 1 k správe č. 7/2019 – uznesenia od 24.04.2018-11.09.2018

– Príloha č. 2 k správe č. 7/2019 – vymedzenie uznesení  od 24.04.2018-11.09.2018

– Príloha č. 3 k správe č. 7/2019 – uznesenia od 20.11.2018-25.06.2019

– Príloha č. 4 k správe č. 7/2019 – vymedzenie uznesení od 20.11.2018-25.06.2019

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúcich rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 16.04.2019,14.05.2019 a 03.06.2019

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 19.02.2019

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 18.12.2018

Správa č. 2/2019 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2018

Správa č. 3/2019 z kontroly verejného obstarávania

 

2018

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.06.2018

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúcich rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 11.09.2018 a 20.11.2018

Správa č. 6/2018 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2018

Správa číslo 5/2018 z kontroly zvereného majetku – ZŠ Železničná

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 24.0.2018

Správa č. 4-2018 z priebežnej kontroly plnenia uznesení

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.02.2018

Správa č. 3-2018 z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu za rok 2017

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 12.12.2017

Správa č. 2-2018 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2017

 

2017

Správa číslo 5-2017 z kontroly zvereného majetku – ZŠ Žitavská

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 19.09.2017

Správa číslo 6/2017 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2017

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.06.2017

Správa číslo 7/2017 z kontroly plnenia opatrení – poskytnuté dotácie v roku 2015

Správa 4/2017 z priebežnej kontroly plnenia uznesení

Príloha č. 1 k správe č. 4/2017

Príloha č. 2 k správe č. 4/2017

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 02.05.2017

Správa číslo 3/2017 z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu za rok 2016

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.02.2017

Správa číslo 2/2017 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2016

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 13.12.2016

 

2016

Správa 9/2016 z kontroly výberu príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ Kaméliová

Správa číslo 6/2016 o výsledku kontroly hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.09.2016

Správa číslo 5/2016 o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly č. 5/2015

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúcich rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.04.2016 a 31.05.2016

Správa o výsledku kontroly č. 1/2016

Správa o výsledku kontroly č. 2/2016

Správa o výsledku finančnej kontroly č. 3/2016

Správa č. 4/2016 o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly č. 4/2015

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 16.02.2016

Správa č. 7/2016 o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov – odmeny poslancov

Správa č. 8/2016 o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 201

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.06.2016

 

2015

S P R Á V A o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2015

S P R Á V A o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2015

S P R Á V A o výsledku kontroly č. 6/2015

S P R Á V A o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2015

S P R Á V A z priebežnej kontroly č. 8/2015

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 08.12.2015

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 11.09.2015

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúcich rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 24.02.2015

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.04.2015

X