Školský klub detí

Zabezpečuje pre žiakov podľa svojho výchovného programu činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania. V prípade potreby zákonného zástupcu žiaka je v prevádzke i v čase prázdnin. Je súčasťou všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  a jeho činnosť je určená najmä pre žiakov 1. stupňa základnej školy. Zákonný zástupca žiaka prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v súlade so VZN č.1/2021 zo dňa 29.6.2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Mesačná suma predstavuje 20,00 €. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

Ak zákonný zástupca žiaka  písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt žiaka v školskom klube detí.

X